AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK.EPDK tarafından yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ aşağıada yer almaktadır.

 

5 Haziran 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29021

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT

DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında sayılan lisans sahipleri hariç olmak üzere aynı kişiye hem sanayici hem de ithalatçı sıfatıyla uygunluk yazısı verilmez.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Ek-1 kapsamındaki akaryakıt harici petrol ürünlerinin; her bir serbest dolaşıma giriş beyannamesi başına 250 kilogramı ve ayda 4 beyannameyi aşmaması ya da temin edilecek ürünün azami 1 kg kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla yurt dışından temininde ve azami 25 kg kapasiteli ambalajlar içinde olmak koşuluyla yurt içinden temininde uygunluk yazısı aranmaz.”

“(5) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithalinde veya serbest bölgelere girişinde uygunluk yazısı aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünü temin etmek isteyen kişiler, öncelikle Kurum tarafından belirlenerek duyurulan elektronik altyapıyı kullanarak, bu alanlarda talep edilen bilgilerin girişini yapacak ve bu bilgiler ile bu bilgilere göre sistem tarafından otomatik oluşturulan başvuru formunu ilgili mevzuata uygun olarak temin ettikleri nitelikli elektronik sertifika kullanarak elektronik imza ile imzaladıktan sonra, imzalanan bu başvuru formunun bir sureti ve gerekli diğer belgelerle birlikte Kuruma müracaat ederler.”

“(3) Daha önce uygunluk yazısı başvurusu kapsamında alınarak Kurum kayıtlarına aktarılan, değişmediği ve halen geçerli olduğu başvuru sahibi tarafından yazılı olarak beyan edilen belgeler, onaylanma tarihi üzerinden 6 aydan fazla süre geçmemiş olmak koşuluyla uygunluk yazısı başvurusu için yeniden istenmez.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Aynı ürün için aynı yıl içerisinde yapılacak müteakip başvurularda mevcut uygunluk yazısının, yeminli mali müşavir veya bağımsız denetçi ile durumuna uygun olarak sanayici ve/veya ithalat yapacak kişi arasında imzalanan denetim ve tasdik sözleşmesinin ve yeminli mali müşavirin veya bağımsız denetçinin faaliyet belgesinin asılları ve/veya onaylı suretleri ile Ek-7 ve eklerinde yer alan tablolar kapatma işlemi için Kuruma ibraz edilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin eklerinden Ek-3 ve Ek-4 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/4/2013

28627

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/6/2013

28692