Akaryakıt Dağıtım Şirketlerine Bildirim Zorunluluğu Getirildi.Numara :

88

 

Tarih :

22.07.2013


VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2013/88

KONU: Akaryakıt Dağıtım Şirketlerine Bildirim Zorunluluğu Getirildi.

20.07.2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de 26 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ ile ÖTV tutarı sıfır olarak belirlenen hava ve gemi yakıtlarına ilişkin olarak dağıtıcı ve kullanıcıların bildirim zorunluluğu ile teminat çözümüne ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

1. Akaryakıt Dağıtım Şirketlerine Getirilen Bildirim Zorunluluğu

Tebliğ ile akaryakıt dağıtım şirketlerine hava yakıtlarını teslim ettikleri uçağın tescil numarası, teslim tarihi, saati ve yeri gibi ayrıntılı bilgiler içeren bir bildirim formunu Gelir İdaresi Başkanlığına 15’er günlük dönemler itibariyle gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

Buna göre, petrol dağıtıcıları, rafinericilerden satın aldıkları hava yakıtlarının teslimlerine ilişkin olarak “Rafinericiden Satın Alınan Hava Yakıtlarının Teslimine İlişkin Bildirim Formu” nu Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” web adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine göndermeleri gerekecektir. Bu bildirim formu, her ayın ilk on beş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönemlerini kapsayacak şekilde yapılmış olan teslimler için düzenlenecek ve bu dönemleri takip eden 10 uncu günü akşamına kadar gönderilecektir.

2. Deniz Aracı Yakıtı Teslimlerine İlişkin Düzenlemeler

2.1. İthalde Alınan Teminatın Çözümü Talepleri

1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (16.4./g) bölümünde yapılan değişiklik uyarınca, vergi daireleri, ithalde alınan teminatın çözümü talepleri ile ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapacaktır:

  • Talep dilekçesi ve ekleri incelenerek muhteviyat eksikliklerinin bulunup bulunmadığı tespit edilecek ve eksiklik bulunması halinde eksikliklerin giderilmesi için dağıtıcıya yazı gönderilecektir.
     
  • Muhteviyat eksikliği bulunmaması halinde söz konusu bilgiler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının “ÖTV’siz Yakıt Bilgi Sistemindeki (ÖTVBS)” bilgiler ile karşılaştırılmak suretiyle teyit edilecektir. Dağıtıcılar tarafından vergi dairesine gönderilen bilgiler ile ÖTVBS’de yer alan bilgilerin farklı olması halinde, Tebliğ tarihinden itibaren otuz günlük süre verilmek suretiyle dağıtıcılardan yazılı izahat istenecektir. Bu süre içerisinde izahat verilmemesi ya da verilen izahatın vergi dairesince uygun bulunmaması halinde, teminat çözümü talepleri vergi incelemesine sevk edilerek inceleme sonucuna göre işlem yapılacaktır.
     
  • Dağıtıcılar tarafından vergi dairesine gönderilen bilgiler ile ÖTVBS’de yer alan bilgilerin teyidi üzerine, çözümü talep edilen teminat tutarının ve deniz yakıtı teslim edilen kullanıcıların %5’ine kadarlık kısmına, kullanıcıların bağlı oldukları vergi dairelerince yoklama yapılması veya yaptırılması sağlanacaktır. Bu yoklamalar için seçilecek kullanıcılar örnekleme yöntemiyle tespit edilecektir. Dağıtıcının vergi dairesi, bu yoklamalardaki tespitler ile kendisinde bulunan bilgileri karşılaştırmak suretiyle teyit işlemini gerçekleştirecektir.

2.2. Dağıtım izin belgesi alınması için verilecek teminat

Dağıtım izin belgesi talep eden dağıtıcıların vergi dairesine vereceği teminat tutarı 2.000.000 liradan 10.000.000 liraya çıkarılmıştır.

2.3. Rafinericilerden alınan deniz yakıtının teslimi ve mahsup işlemleri

Tebliğ ile yapılan değişikliğe göre, dağıtıcılar, her ayın ilk on beş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci vergilendirme dönemleri kapsamında yapmış oldukları teslimler için en az bu dönemlerin her birini kapsayacak şekilde, ÖTV yönünden bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüğüne verecekleri bir dilekçe ile mahsup talebinde bulunabileceklerdir. Ancak mahsup taleplerinin teslim tarihini takip eden ay başından itibaren bir yıl içerisinde yapılacaktır. Bu dilekçe ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden, deniz yakıtı kullanıcılarına düzenlenen ve teslim bedeline dâhil edilmeyen ÖTV tutarlarını gösteren faturaların bilgilerini içeren tablonun doldurularak gönderilmesi gerekecektir.

Diğer taraftan vergi dairesi, dağıtıcılardan yakıt alan kullanıcılardan %5 oranında örnekleme yöntemiyle seçilecek olanlar hakkında vergi yoklaması yaptıracaktır.

Söz konusu Tebliğe ve ekine aşağıdaki bağlantı yollarıyla ulaşabilirsiniz.

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 26)
(Ek: 1) Rafinericiden Satın Alınan Yakıtların Teslimine İlişkin Bildirim Formu

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye