Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, vs. İthalatı İle ilgili Tebliğ31.10.2013 tarihli 28807 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlıkları ve Arayüz Fırçalarının Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ’e aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Tebliğin eski tebliğ ile karşılaştırması ekte mevcuttur.

 

Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlıkları ve Arayüz Fırçalarının Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ

 

Tebliğ, 31.10.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

ESKİ

YENİ

Sağlık Bakanlığından

AĞIZ TEMİZLİĞİNDE ELLE KULLANILAN DİŞ FIRÇALARI, ELEKTRİKLE/PİLLE ÇALIŞAN DİŞ FIRÇALARININ FIRÇA BAŞLIKLARI VE ARAYÜZ FIRÇALARININ ÜRETİMİ, İTHALATI VE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

 

SağlıkGümrük ve Ticaret Bakanlığından

AĞIZ TEMİZLİĞİNDE ELLE KULLANILAN DİŞ FIRÇALARI, ELEKTRİKLE/PİLLE ÇALIŞAN DİŞ FIRÇALARININ FIRÇA BAŞLIKLARI VE ARAYÜZ FIRÇALARININ ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçalarının halk sağlığına ve çevreye zarar vermesini engellemek, topluma güvenli şekilde ulaşmasını teminen piyasaya arz edilmeden önce Kuruma yapılacak bildirimin usûl ve esasları ile ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri belirlemektir.

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçalarının halkinsan sağlığına ve çevreye zarar vermesini engellemek, topluma güvenli ve kaliteli şekilde ulaşmasını teminen piyasaya arz edilmeden önce KurumaBakanlığa yapılacak bildirimin usûlusul ve esasları ile ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminin esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçalarını üreten, ithal eden, piyasaya arz eden gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçalarını üreten, ithal eden, piyasaya arz eden gerçek ve tüzel kişilerifırçalarının üreticilerinin uyacakları usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 11/10, 3/6/2011 tarihli ve 663640 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı KuruluşlarınınGümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesineKararnameye, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe ve 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı,

b) Müdürlük: Halk Sağlığı Müdürlüğünü,

c) Üretici: Ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçaları ürünlerini, üreten veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

ç) Yetkili laboratuvar: Ürün analizlerinin yapılacağı Kurumca yetkilendirilmiş laboratuvarları,

d) İnceleme Raporu: Her ürün için fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik laboratuvar testleri (Ek-4),

e) Teknik Dosya: Üretici/İthalatçı bilgileri ile ürüne ait bilgi ve belgeleri içeren dosyayı

f) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,

ifade eder.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ’deTebliğde geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Müdürlük: Halk SağlığıBakanlık ticaret il müdürlüğünü,

c) Üretici: Ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçaları ürünlerini, üreten veya ürüne adını,ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

ç) Yetkili laboratuvar: Ürün analizlerinin yapılacağı KurumcaBakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarları,

d) İnceleme raporu: Her ürün için fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik laboratuvar testleri (), (ek-4),

e) Teknik dosya: Üretici/İthalatçı bilgileri ile ürüne ait bilgi ve belgeleri içeren dosyayı,

f) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,

ifade eder.

 

Yasaklı maddeler

MADDE 5 – (1) Ürünlerde 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan “Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik” ile yasaklanmış olan maddeler kullanılamaz.

(2) Ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçalarında kullanılan boyalar Türk Gıda Kodeksine uygun olacaktır.

(3) Bilimsel gelişmeler doğrultusunda tespit edilen, kullanımına müsaade edilmeyen çevre ve insan sağlığına zararlı maddeler listesi Kurumun web sayfasında yayınlanır. Bu Tebliğ kapsamındaki ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçaları listedeki maddeleri içeremez.

 

Yasaklı maddeler

MADDE 5 – (1) Ürünlerde 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik ile yasaklanmış olan maddeler, ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçalarının üretiminde kullanılamaz.

(2) Ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçalarında kullanılan boyalar Türk Gıda Kodeksine ilişkin mevzuata uygun olacaktırolmalıdır.

(3) Bilimsel gelişmeler doğrultusunda tespit edilen, kullanımına müsaade edilmeyen çevre ve insan sağlığına zararlı maddeler listesi KurumunBakanlığın web sayfasında yayınlanır. Bu Tebliğ kapsamındaki ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçaları, listedeki maddeleri içeremez.

 

Bildirim

MADDE 6 – (1) Ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçaları ürünlerini üreten, ithalatını yapan veya ilk kez üretimini/ithalatını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler Kuruma bildirimde bulunmak zorundadır.

(2) Ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçalarının ithalatı sırasında, Gümrük İdarelerince bu bildirimlere ilişkin her hangi bir belge aranmaz.

 

Bildirim

MADDE 6 – (1) Ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçaları ürünlerini üreten, ithalatını yapan veya ilk kez üretimini/ithalatını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler Kurumafırçalarının üreticileri Bakanlığa bildirimde bulunmak zorundadır.

(2) Ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçalarının ithalatı sırasında, gümrük idarelerince bu bildirimlere ilişkin her hangiherhangi bir belge aranmaz.

 

Bildirim usulü

MADDE 7 – (1) Üreticiler, bir sefere mahsus olmak üzere, ek-1A ve ek-1B’de yer alan Bildirim Formunu (Excel formatında) doldurarak ve piyasaya arz edilmek üzere hazırlanmış her ürüne ait resim ve etiket örneğini elektronik ortamda (PDF/Resim) hazırlayarak, her bir ürün için ayrı ayrı bildirimde bulunmak zorundadır. Bu formun bir örneği üretici tarafından muhafaza edilir. Bildirimde bulunan üreticilere, Kurum tarafından kayıt numarası verilir.

 

Bildirim usulü

MADDE 7 – (1) Üreticiler, bir sefere mahsus olmak üzere,  ve ’deek-1/A ya da ek-1/B’de yer alan Bildirim Formunu (excel formatında) doldurarak ve piyasaya arz edilmek üzere hazırlanmış her ürüne ait resim ve etiket örneğini elektronik ortamda (PDF/Resim) hazırlayarak, her bir ürün için ayrı ayrı bildirimde bulunmak zorundadır. Bu formun bir örneği üretici tarafından muhafaza edilir. Bildirimde bulunan üreticilere, Kurum Bakanlık tarafından kayıt numarası verilir.

 

Değişiklik

MADDE 8 – (1) Üreticiler, bildirimde veya etiket bilgilerinde yer alan hususlardan bir veya birkaçının değişmesi halinde bu değişiklikleri ürünü piyasaya sürmeden önce bir dilekçe ekinde değişiklik bildirimi ve yeni etiket örneğini Kuruma gönderecektir.

 

Değişiklik

MADDE 8 – (1) Üreticiler, bildirimde veya etiket bilgilerinde yer alan hususlardan bir veya birkaçının değişmesi halinde bu değişiklikleri, ürünü piyasaya sürmeden önce bir dilekçe ekinde değişiklik bildirimi ve yeni etiket örneğini Kuruma gönderecektirBakanlığa gönderir.

 

Etiket, tanıtma ve kullanma kılavuzu

MADDE 9 – (1) Etiket, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunda;

a) Üretici/İthalatçının adı ve adresi yer almalıdır.

b) Üretim yeri adresi/ithal üründe menşi ülke adı bulunmalıdır.

c) Ürünün ticari adı yazılmalıdır.

ç) Seri numarası/Üretim kodu belirtilmelidir. (diş fırçası üzerinde bulunmuyorsa etiket üzerinde belirtilmelidir)

d) Ürünün tanıtma ve kullanma kılavuzu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’te belirtilen hususlara uygun olacaktır.

e) Tüketiciye yönelik uyarılar Türkçe yazılacaktır.

(2) Etiketlerde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklâmlarında kullanılan metin, isimler, ticari marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler varmış gibi kullanılamaz ve bu yönde imada bulunulamaz.

(3) Etiketlerde ürünün antimikrobiyal etkiye veya dezenfektan etkisine sahip olduğunu belirten ifadeler yer alamaz.

 

Etiket, tanıtma ve kullanma kılavuzu

MADDE 9 – (1) Etiket, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunda;:

a) Üretici/İthalatçının adı ve adresi yer almalıdıralır.

b) Üretim yeri adresi/ithal üründe menşimenşe ülke adı bulunmalıdırbulunur.

c) Ürünün ticari adı yazılmalıdıryazılır.

ç) Seri numarası/Üretim kodu belirtilmelidir.belirtilir (Diş fırçası üzerinde bulunmuyorsabulunuyorsa ayrıca etiket üzerinde belirtilmelidir)belirtilmesine gerek yoktur.).

d) Ürünün tanıtma ve kullanma kılavuzu, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’teYönetmelikte belirtilen hususlara uygun olacaktır. olmalıdır.

e) Tüketiciye yönelik uyarılar Türkçe yazılacaktıryazılır.

(2) Etiketlerde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklâmlarındareklamlarında kullanılan metin, isimler, ticari marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler varmış gibi kullanılamaz ve bu yönde imada bulunulamaz.

(3) Etiketlerde ürünün antimikrobiyal etkiye veya dezenfektan etkisine sahip olduğunu belirten ifadeler yer alamaz.

 

Mesul müdür

MADDE 10 – (1) Üretim yerinde mesul müdür görevlendirilir. Mesul müdürün görevden ayrılması durumunda yedi gün içinde yeni bir mesul müdür görevlendirilir. Kuruma yeni mesul müdür bildirimi yapılır.

(2) Mesul müdür görevlendirilmesi, üreticinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

Mesul müdür

MADDE 10 – (1) Üretim yerinde mesul müdür görevlendirilir. Mesul müdürün görevden ayrılması durumunda yedi gün içinde yeni bir mesul müdür görevlendirilir. KurumaBakanlığa yeni mesul müdür bildirimi yapılır.

(2) Mesul müdür görevlendirilmesi, üreticinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

Ambalajlama

MADDE 11 – (1) Ürün ambalajları Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olmak zorundadır.

 

Ambalajlama

MADDE 11 – (1) Ürün ambalajları,24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’neYönetmeliğine uygun olmak zorundadır.

 

Teknik dosya ve üretim yeri nitelikleri

MADDE 12 – (1) Gerekli durumlarda Müdürlük veya Kurum tarafından incelenmek üzere üreticiler üretim yerinin bulunduğu yerde, ithalatçılar ise merkez bürolarında Ek-3’de yer alan bilgileri içeren teknik dosyayı bulundurmak, üreticiler üretim yerinde bulunması gereken (Ek-2) şartları sağlamak zorundadır.

Teknik dosya ve üretim yeri nitelikleri

MADDE 12 – (1) Gerekli durumlarda Müdürlük veya KurumBakanlık tarafından incelenmek üzere üreticiler üretim yerinin bulunduğu yerde, ithalatçılar ise merkez bürolarında ’deek-3’te yer alan bilgileri içeren teknik dosyayı bulundurmak zorundadır. Ayrıca, üreticiler üretim yerinde bulunması gereken ()ek-2’de belirtilen şartları sağlamak zorundadır.

 

Denetim

MADDE 13 – (1) Ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçaları ürünlerinin denetimi Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılır. Piyasa gözetimi ve denetimi veya şikâyet üzerine alınan numunelerin analizleri yetkili laboratuarda yaptırılır.            

 

Denetim

MADDE 13 – (1) Ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçaları ürünlerinin denetimi Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi,19/7/2012 tarihli ve Denetiminin Usul28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılır.Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.Piyasa gözetimi ve denetimi veya şikâyetşikayet üzerine alınan numunelerin analizleri yetkili laboratuardalaboratuvarda yaptırılır.

 

Yasaklar

MADDE 14 – (1) Ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçalarının, Kuruma bildirimde bulunmadan üretimi ve ithalatı yapılamaz, piyasaya arz edilemez.

(2) Tebliğde belirtilen kurallara aykırı üretim ve satış ile basın, yayın, broşür dağıtma gibi yollarla tüketicileri yanıltıcı reklâm ve herhangi bir şekilde aslına uygun olmayan tanıtım yapılması yasaktır.

 

Yasaklar

MADDE 14 – (1) Ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçalarının, Kurumafırçaları, Bakanlığa bildirimde bulunmadan üretimi ve ithalatı yapılamaz, piyasaya arz edilemez.

(2) Tebliğde belirtilen kurallara aykırı üretim ve satış ile basın, yayın, broşür dağıtma gibi yollarla tüketicileri yanıltıcı reklâmreklam ve herhangi bir şekilde aslına uygun olmayan tanıtım yapılması yasaktır.

 

Cezai müeyyideler

MADDE 15 – (1) Tebliğ’de belirtilen hükümlere aykırı davranan veya faaliyet gösterenler hakkında, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Cezai müeyyideler

Yaptırımlar

MADDE 15 – (1) Tebliğ’deBu Tebliğde belirtilen hükümlere aykırı davranan veya faaliyet gösterenler hakkında, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük ile ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yürürlükteki mevzuata göre izin verilmiş ürünler, Tebliğin yayımlanmasını müteakip bir yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilir.

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımıyürürlüğe girdiği tarihten önce Sağlık Bakanlığı ya da Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yapılan iş ve tesis edilen işlemler geçerlidir.

(2) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce yürürlükteki mevzuata göre izin verilmiş ürünler, Tebliğin yayımlanmasını müteakip bir yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilir. alınan Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu, Üretim Yeri Uygunluk Raporu hükmündedir.

 

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı31/10/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini SağlıkGümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

EK-1A

ÜRETİCİ BİLDİRİM FORMU

 

Üreticinin Adı ve Adresi

 

 

Üretim yerinin adı ve adresi

 

 

Mesul Müdürün adı ve soyadı

 

 

24 Saat İçinde Ulaşılacak Telefon/ Faks Numarası

 

 

e-posta Adresi

 

 

Vergi Dairesi-Vergi No (Şahıslar için T.C. Kimlik No)

 

 

 

 

Marka

Ürünün Açık Adı (Tüm Çeşitler Tek Tek Yazılacak)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

Ek-1A1/A

ÜRETİCİ

YERLİ ÜRÜN İÇİN BİLDİRİM FORMU

Üreticinin Adı ve Adresi

Üretim Yerinin Adı ve Adresi

Mesul Müdürün Adı ve soyadı

 

24 Saat İçindeBoyunca Ulaşılacak Telefon/Faks Numarası

E-posta Adresi

 

Vergi Dairesi Adı-Vergi No (Şahıslar. (Gerçek Kişiler için T.C. Kimlik No).)

Marka

Ürünün Açık Adı (Tüm çeşitler tek tek yazılır.)

 

 

Marka

Ürünün Açık Adı (Tüm Çeşitler Tek Tek Yazılacak)

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

EK-1B

İTHALATÇI BİLDİRİM FORMU

İthalatçının Adı Adresi

 

 

Üretim yerinin adı ve adresi

 

 

Yetkili Kişinin Adı ve soyadı

 

 

24 Saat İçinde Ulaşılacak Telefon/ Faks Numarası

 

 

e-posta Adresi

 

 

Vergi Dairesi-Vergi No (Şahıslar için T.C. Kimlik No)

 

 

 

 

 

 

 

Marka

Ürünün Açık Adı (Tüm Çeşitler Tek Tek Yazılacak)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

Ek-1B1/B

İTHALATÇI

İTHAL ÜRÜN İÇİN BİLDİRİM FORMU

İthalatçının Adı Adresi

Üretim Yerinin Adı ve Adresi

Yetkili Kişinin Adı ve soyadı

 

24 Saat İçindeBoyunca Ulaşılacak Telefon/ Faks Numarası

E-posta Adresi

 

Vergi Dairesi-Vergi No (Şahıslar için T. (Gerçek KişileriçinT.C. Kimlik No).)

Marka

Ürünün Açık Adı (Tüm çeşitler tek tek yazılır.)

 

 

Marka

Ürünün Açık Adı (Tüm Çeşitler Tek Tek Yazılacak)

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

EK-2

ÜRETİM YERİ NİTELİKLERİ

 

1-                 Yerel üretim yerinin en az 2. sınıf GSM Ruhsatı; ithalat yapılan ülkedeki üretim yerinin ise 2. sınıf GSM Ruhsatı muadili sayılabilecek bir belgesinin olması gerekmektedir.

2-                 Üretim yerlerinin ISO 9001 veya muadili sayılabilecek standartlara uygunluğunu gösteren yerel otoriteler tarafından onaylanmış, akredite kalite denetim kuruluşlarınca verilmiş kalite sertifikalarının/belgelerinin bulunması gerekmektedir.

3-                 Bina içerisindeki tüm bölümlerde yeterli havalandırma, ısıtma ve ışıklandırma sistemi bulunmalıdır.

4-                 Üretim hijyenik şartlarda yapılmalı, üretim yeri ve fabrika temiz olmalı ve yazılı hijyen programları bulunmalıdır. Üretim yerinde kapalı sistem havalandırma olmalıdır.

5-                 Üretim alanına giriş ve çıkış kontrol altına alınmalıdır. Karantina bölümlerinde ret ve kabul bölümü yapılmalı ve karantina, kabul, ret etiketleri hazırlanmalıdır.

6-                 Üretim yerleri çalışan personel için işçi sağlığı ve iş güvenliği hususlarına uygun olmalıdır.

7-                 Üretim alanında yangın tüpü ve ürüne göre temizleme malzemesi ve donanımı bulunmalıdır.

8-                 Üretim yerinde üretim işlemleri ve kontroller mesul müdür nezareti altında yapılmalıdır.

9-                 İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynaklarının bulunması önlenmelidir.

10-             Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir.

 

Ek-2

 

ÜRETİM YERİ NİTELİKLERİ

1- Yerel üretim yerinin en az 2. nci sınıf GSM Ruhsatı; ithalat yapılan ülkedeki üretim yerinin ise 2. nci sınıf GSM Ruhsatı muadili sayılabilecek bir belgesinin olması gerekmektedir.

2- Üretim yerlerinin ISO 9001 veya muadili sayılabilecek standartlara uygunluğunu gösteren yerel otoriteler tarafından onaylanmış, akredite kalite denetim kuruluşlarınca verilmiş kalite sertifikalarının/belgelerinin bulunması gerekmektedir.

3-Bina içerisindeki tüm bölümlerde yeterli havalandırma, ısıtma ve ışıklandırma sistemi bulunmalıdırbulunur.

4-Üretim hijyenik şartlarda yapılmalı, üretim yeri ve fabrika temiz olmalı ve yazılı hijyen programları bulunmalıdır. Üretim yerinde kapalı sistem havalandırma olmalıdır.

5-Üretim alanına giriş ve çıkış kontrol altına alınmalıdır. Karantina bölümlerinde ret ve kabul bölümü yapılmalı ve karantina, kabul, ret etiketleri hazırlanmalıdırhazırlanır.

6-Üretim yerleri çalışan personel için işçi sağlığı ve iş güvenliği hususlarına uygun olmalıdır.

7-Üretim alanında yangın tüpü ve ürüne göre temizleme malzemesi ve donanımı bulunmalıdırbulundurulur.

8-Üretim yerinde üretim işlemleri ve kontroller mesul müdür nezareti altında yapılmalıdıryapılır.

9-İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynaklarının bulunması önlenmelidir.

10-Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidirverilir.

 

EK-3

AĞIZ TEMİZLİĞİNDE ELLE KULLANILAN DİŞ FIRÇALARI, ELEKTRİKLE /PİLLE ÇALIŞAN DİŞ FIRÇALARININ FIRÇA BAŞLIKLARI VE ARAYÜZ FIRÇALARI ÜRÜNLERİNİN TEKNİK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

 

1)                 Ürüne ait Spesifikasyonlar: Bitmiş ürün spesifikasyonlarıve Türkçe tercümeleri. (Ürünün fiziksel ve kimyasal spesifikasyonlarının orijinali ve tercümesi.)

a)                  Kimyasal;

i)                   Hammadde İncelemesi: Ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçalarının gövde ve kıllarının üretiminde kullanılan kimyasal maddelere dair spesifikasyonlar (özellikle toksik özellik içermediğine ve ağız içerisinde kullanılabileceğine dair rapor) belirtilmelidir.

ii)                 Boya Sızdırmazlığı: Boya ve kullanılan plastiğin Gıda Kodeksine uygun olduğuna dair rapor.

b)                 Fiziksel;

i)                   Görünüş: Normal gözle ve elle muayene edildiğinde bütünlüğü bozulmamış, gözle görünür kirlilik olmadığı, keskin ve kaba yüzeylerin bulunmadığı ve kötü koku içermediği belgelenmelidir.

ii)                 Kıl uçları son işlem muayenesi,

(a)               Diş fırçaları ve arayüz fırçalarının başındaki kıl demetleri mikroskop altında x10 büyütme ile incelendiğinde, kıl demetlerindeki serbest uçlar pürüzsüz şekilde yuvarlatılmış veya özel amaçlı olarak pürüzsüz şekilde sivrileştirilmiş, kıl demetinin en az % 90’ı yuvarlatılmış olduğu belgelenmelidir.

c)                  Boyutlar: Arayüz fırçalarının boyutları üretici tarafından beyan edilen boyut ve toleranslara uygun olmalıdır.

d)                 Kırılmaya Dayanım:

i)                   Arayüz fırçaları, üretici tarafından beyan edilen yöntemle, deneye tabi tutulduğunda, beyan edilen kuvvete kırılmadan dayanmalıdır.

ii)                 Kıl demetlerinin çekmeye karşı dayanımı Elle ve elektrikli ve pille çalışan diş fırçalarında kıl demetini fırçadan ayırma kuvveti 15 Newton’dan daha az olmamalıdır.

iii)               Kıl cinsi beyan edilmelidir. Sertlik, “Yumuşak-orta-sert” olarak beyan edilmelidir.

2-Ürün etiketinde ürünün kullanım amacı ile ilgili herhangi bir iddia varsa firma bu iddiayı ispatlamak ile yükümlüdür. Destekleyici belgelerin uygun bulunmaması veya eksikliği halinde Kurum, bu iddiaların doğruluğunu bilimsel kuruluş görüşü veya akredite laboratuardan alınmış analiz sonucu ile desteklenmesini isteyebilir.

3-Ürün Etiket Örneği

4-Üretim yerine ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Ruhsatta faaliyet konusu belirtilmeli)

5-Mesul Müdür Diploma Fotokopisi

6-Mesul Müdür Sözleşmesi

7-Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu: Kurum/Halk Sağlığı Müdürlüğü elemanlarınca üretim yerinin Ek-2’ye göre tetkiki yapılarak düzenlenecek rapor,

8-Ticari Sicil Gazetesi

9-Marka tescil belgesi veya marka tescil belgesinin başvurusunun fotokopisi,

10- Sağlık veya Serbest Satış Sertifikası (ithal ürünler için): ürünün menşei ülkenin izin vermeye yetkili kuruluşunca düzenlenmiş belgenin orijinali (tarihi bir yıldan eski olmayacak ve Türkiye Cumhuriyeti elçilik onaylı) ve noter onaylı tercümesi,

11-Elektrikle/pille çalışan diş fırçaları için teknik dosya içerisinde ayrıca üretici firma tarafından yayınlanmış Uygunluk Beyanı aranır.

 

Not (2) – Ayrıca Kurum tarafından yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin dışında gerekli görülmesi halinde mesul müdür/ithalatçı firma onaylı ek bilgi ve belge talep edebilir.

 

Ek-3

 

AĞIZ TEMİZLİĞİNDE ELLE KULLANILAN DİŞ FIRÇALARI, ELEKTRİKLE /PİLLE ÇALIŞAN

DİŞ FIRÇALARININ FIRÇA BAŞLIKLARI VE ARAYÜZ FIRÇALARI ÜRÜNLERİNİN

TEKNİK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

1- Ürüne ait Spesifikasyonlar: Bitmiş ürün spesifikasyonlarıve spesifikasyonları ve Türkçe tercümeleri. (Ürünün fiziksel ve kimyasal spesifikasyonlarının orijinali ve tercümesi.)).

Kimyasal;:

a) Hammadde İncelemesi: Ağız temizliğinde elle kullanılan diş fırçaları, elektrikle/pille çalışan diş fırçalarının fırça başlıkları ve arayüz fırçalarınınarayüzfırçalarının gövde ve kıllarının üretiminde kullanılan kimyasal maddelere dair spesifikasyonlar(özellikle toksik özellik içermediğine ve ağız içerisinde kullanılabileceğine dair rapor) belirtilmelidirbelirtilir.

b) Boya Sızdırmazlığı: Boya ve kullanılan plastiğin ilgili gıda kodeksine uygun olduğuna dair rapor.

Fiziksel; :

a)Görünüş: Normal gözle ve elle muayene edildiğinde bütünlüğü bozulmamış, gözle görünür kirlilik olmadığı, keskin ve kaba yüzeylerin bulunmadığı ve kötü koku içermediği belgelenmelidir.

i)                        b)Kıl uçları son işlem muayenesi,

Diş fırçaları:Dişfırçaları ve arayüz fırçalarının başındaki kıl demetleri mikroskop altında x10 büyütme ile incelendiğinde, kıl demetlerindeki serbest uçlar pürüzsüz şekilde yuvarlatılmış veya özel amaçlı olarakamaçlıolarak pürüzsüz şekilde sivrileştirilmiş, kıl demetinin en az % 90’ı yuvarlatılmış90’ıyuvarlatılmış olduğu belgelenmelidir.

Boyutlar:

Arayüz fırçalarının boyutları üretici tarafından beyan edilen boyut ve toleranslara uygun olmalıdır.

Kırılmaya Dayanım:

a) Arayüz fırçaları, üretici tarafından beyan edilen yöntemle, deneye tabi tutulduğunda, beyan edilen kuvvete kırılmadan dayanmalıdır.

b) Kıl demetlerinin çekmeye karşı dayanımı: Elle ve elektrikli ve pille çalışan diş fırçalarındadişfırçalarında kıl demetini fırçadan ayırma kuvveti 15 Newton’dan daha az olmamalıdır.

c) Kıl cinsi beyan edilmelidir. Sertlik, “Yumuşak-orta-sert” olarak beyan edilmelidir.

2-Ürün etiketinde ürünün kullanım amacı ile ilgili herhangi bir iddia varsa firma bu iddiayı ispatlamak ile yükümlüdür. Destekleyici belgelerin uygun bulunmaması veya eksikliği halinde Kurum,Bakanlık bu iddiaların doğruluğunu bilimsel kuruluş görüşü veya akredite laboratuardanlaboratuvardan alınmış analiz sonucu ile desteklenmesini isteyebilir.

3-Ürün Etiket Örneği.

4-Üretim yerine ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Ruhsatta faaliyet konusu belirtilmeli)belirtilir.).

5-Mesul müdür diploma fotokopisi.

6-Mesul müdür sözleşmesi.

7-Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu: Kurum/Halk SağlığıÜretim yeri uygunluk raporu: Bakanlık/İl müdürlüğü elemanlarınca üretim yerinin ek-2’ye göre tetkiki yapılarak düzenlenecek rapor,.

8-Ticari SicilTürkiye TicaretSicili Gazetesi.

9-Marka tescil belgesi veya marka tescil belgesinin başvurusunun fotokopisi,.

10- Sağlık veya serbest satış sertifikası (ithal ürünler için): )[ürünün menşei ülkenin izin vermeye yetkili kuruluşunca düzenlenmiş belgenin orijinali (tarihi bir yıldan eski olmayacak ve Türkiye Cumhuriyeti elçilik onaylı) ve noter onaylı tercümesi,].

11-Elektrikle/Pille çalışan diş fırçaları için teknik dosya içerisinde ayrıca üretici firma tarafından yayınlanmış Uygunluk Beyanı aranır.

 

Not (2) – Ayrıca Kurum: Bakanlık tarafından yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin dışında gerekli görülmesi halinde üretici firma/mesul müdür/ithalatçı firma onaylı ek bilgi ve belge talep edebiliredilebilir.

 

EK-4

AĞIZ TEMİZLİĞİNDE ELLE KULLANILAN DİŞ FIRÇALARI, ELEKTRİKLE/PİLLE ÇALIŞAN DİŞ FIRÇALARININ FIRÇA BAŞLIKLARI VE ARAYÜZ FIRÇALARI TEST RAPORU

 

Rapor Tarihi

 

Protokol No

 

Gelen Yazının Tarih ve Sayısı

 

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Firma

 

Numunenin

Sahibi ve Adresi

 

Alındığı Yer – Tarih ve Saati

 

Cinsi- Üretici Firma Adı /Markası

 

Ambalaj Şekli-Miktarı

 

Numune Tutanak Tarih ve No- Mühür

 

Ürün Kodu/Seri No

 

Laboratuar Kabul Tarih ve Saati

 

Numune Giriş No

 

 

İNCELENEN PARAMETRELER

BİRİM

TEST SONUÇLARI

SPESİFİKASYON DEĞERLERİ

METOT

REFERANS

ÖLÇÜM LİMİTİ

FİZİKSEL

Kıl ucu yuvarlaklığı

 

 

 

 

 

 

Kıl demetlerinin çekmeye karşı mukavemeti

 

 

 

 

 

 

Kıl cinsi

 

 

 

 

 

 

Sertlik

 

 

 

 

 

 

 

SONUÇ

Analiz sonuçları; “Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlıkları ve Arayüz Fırçalarının Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ” ile belirlenen değerlere uygundur/uygun değildir. Tarih

Analizi Yapan

Ünvanı/Adı Soyadı

İmza

Onaylayan

Ünvanı/Adı Soyadı

İmza/

Ek-4

 

AĞIZ TEMİZLİĞİNDE ELLE KULLANILAN DİŞ FIRÇALARI, ELEKTRİKLE/PİLLE ÇALIŞAN DİŞ FIRÇALARININ FIRÇA BAŞLIKLARI VE ARAYÜZ FIRÇALARI TEST RAPORU

 

Rapor Tarihi

Protokol No.

Gelen Yazının Tarih ve Sayısı

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Firma

Numunenin

Numunenin Sahibi ve Adresi

Numunenin Alındığı Yer – Tarih ve Saati

Cinsi- NumuneninCinsi-Üretici Firma Adı/Markası

Numunenin Ambalaj Şekli-Miktarı

Numune Tutanak Tarih ve No. – Mühür

Ürün Kodu/Seri No.

LaboratuarLaboratuvar Kabul Tarih ve Saati

Numune Giriş No

İNCELENEN PARAMETRELER

BİRİM

TEST SONUÇLARI

SPESİFİKASYON DEĞERLERİ

METOT

REFERANS

ÖLÇÜM LİMİTİ

FİZİKSEL

Kıl ucu yuvarlaklığı

Kıl demetlerinin çekmeye karşı mukavemeti

Kıl cinsi

Sertlik

SONUÇ

Analiz sonuçları; “Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlıkları ve Arayüz Fırçalarının Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ” ile belirlenen değerlere uygundur/uygun değildir. Tarih

Analizi Yapan

ÜnvanıUnvanı/Adı Soyadı

İmza

Onaylayan

ÜnvanıUnvanı/Adı Soyadı

İmza/