YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALATI İÇİN UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENMESİ VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ-(R.G.:02.07.2013-28695)2 Temmuz 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28695

TEBLİĞ

Şeker Kurumundan:

YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALATI İÇİN UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENMESİ VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların, ithal edilme amacına uygun kullanımının takibi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve ilgili kurumlara bildirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların, ithal edilmesine ilişkin uygunluk belgesi düzenlenmesi ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanunu ve Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan şekilde başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,

b) Elektronik imza yetkilisi: İthalatçıyı temsil ve ilzama yetkili olan ve EVİS üzerindeki başvuruyu elektronik imza veya mobil imza ile imzalayan kişiyi,

c) ESHS: Elektronik İmza Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimini yapmış, elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri olan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarını,

ç) EVİS: Şeker Kurumu Elektronik Veri İşleme Sistemini,

d) İthalatçı: Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı ithalatı yapan gerçek ya da tüzel kişiyi,

e) Kullanıcı: EVİS üzerinden ithalatçı adına başvuruları girecek, işlemin takibini yapacak ve belge başvuru işlemlerini onaylamak üzere ithalatçı tarafından bildirilen yetkilendirilmiş kişi veya kişileri,

f) Kurum: 4634 sayılı Kanunla kurulmuş Şeker Kurumunu,

g) Mobil elektronik imza: Şeker Kurumu ile mobil elektronik imza kullanımına ilişkin sözleşmesi bulunan GSM operatörlerince verilen SIM Kartı kullanarak yaratılan ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan güvenli elektronik imza niteliğindeki elektronik sertifikayı,

ğ) Nihai üretici: Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ kapsamındaki maddeyi üretiminde girdi olarak kullanan işletmeyi,

h) Nitelikli Elektronik Sertifika: Elektronik İmza Kanununun 9 uncu maddesinde sayılan nitelikleri haiz elektronik sertifikayı,

ı) Uygunluk Belgesi: Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithaline ilişkin ithalatçı tarafından gümrük idarelerine iletilmek üzere Kurum tarafından düzenlenen uygunluk yazısı/belgesini,

i) Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcılar (YYT): Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P.) ve madde isimleri ile belirtilen ürünleri,

ifade eder.

İthalatçıların tanımlanması

MADDE 5 – (1) EVİS üzerinden uygunluk belgesi talebinde bulunulabilmesi ve diğer işlemlerin yapılabilmesi için ithalatçılara ilişkin bilgiler, Kurum tarafından EVİS’e tanıtılır. Bu işlem için aşağıda sıralanan bilgi ve belgeler, ithalatçılar tarafından dilekçe ekinde Şeker Kurumuna iletilir.

a) EK-1’de yer alan ithalatçı bilgileri,

b) İmza Sirküleri: Ana sözleşmede ithalatçıyı temsil ve ilzama yetkili kılınan kişi/kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) Ticaret Sicili Gazetesi: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı ya da noter veya Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ile Ticaret Sicil Memurluklarından tasdikli örneği (kuruluş ve varsa ana sözleşme değişiklikleri ile son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin her biri),

ç) Vergi levhasının ithalatçı onaylı sureti.

Kullanıcıların yetkilendirilmesi

MADDE 6 – (1) İthalatçılar tarafından EVİS’e giriş ve başvuru işlemleri yüksek güvenlik gereklilikleri nedeniyle sadece elektronik imza veya mobil imza aracılığı ile yapılır. İthalatçılar; “Kullanıcı” olarak yetkilendirdiği kişi ya da kişileri EK-2’de, başvuruyu imza ve onaya yetkili “Elektronik imza yetkilisi” olarak yetkilendirdiği kişi ya da kişileri ise EK-3’te yer alan form ile Şeker Kurumuna yazılı olarak iletirler.

(2) İletilen bu bilgiler Kurum tarafından EVİS’e tanıtılır. Başvurular elektronik imza yetkilileri tarafından yetki seviyelerine göre imzalanır. İthalatçı, lüzumlu görmesi halinde ithalatçıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilere noter tasdikli olarak EK-4’te yer alan taahhütname ile yetki devri yapabilir. Uygunluk belgesi başvurularının elektronik ortamda imza yetkilisi tarafından imzalanmasını müteakip, başvuru Kurum tarafından değerlendirmeye alınır.

(3) Kullanıcıların ya da elektronik imza yetkililerinin yetkisinin herhangi bir şekilde sona ermesi durumunda ithalatçı bu durumu yazılı olarak Şeker Kurumuna bildirmekle yükümlüdür.

Güncelleme işlemleri

MADDE 7 – (1) İthalatçılar, Kurum kayıtlarına alınan bilgilerindeki her türlü değişikliği yazılı olarak en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Kurum bu bildirimi müteakip gerekli işlemleri yapar.

Uygunluk belgesi talebi

MADDE 8 – (1) İthalatçılar tarafından yetkilendirilen kullanıcılar, Şeker Kurumu web sayfasındaki (www.sekerkurumu.gov.tr) “EVİS UYGULAMALARI” üzerinden Kuruma başvururlar.

(2) Uygunluk belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için; EK-5’te yer verilen bilgi ve belgeler, EVİS üzerinde yapılan başvuru referans numarası belirtilerek dilekçe ekinde eksiksiz bir şekilde Kuruma iletilir. Kurum, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

(3) EVİS üzerinden ilk kez uygunluk belgesi başvurusunda bulunacak ithalatçılar, Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ kapsamındaki tüm YYT’lere ilişkin önceki takvim yılı sonu stok miktarlarını, varsa uygunluk belgesi numarasını belirterek, ıslak imzalı olarak Kuruma yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

(4) Başvuru konusu YYT’ye ilişkin EVİS üzerinde düzenlenen uygunluk belgesi başvuru formunda, ithalatçının sisteme giriş yaptığı stok hareket bilgileri başvuru tarihi itibariyle kayıtlarıyla uyumlu olmalıdır.

(5) Karışım halinde ithal edilecek YYT’ler için yapılacak başvurularda, Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı Karışımları GTİP’i seçilir ve EVİS’e GTİP karışım bilgileri girilir. Gerektiğinde Kurumca karışımın nitelik ve nicelik olarak analizini gösterir analiz raporu istenebilir.

(6) Başvuruların EVİS üzerinden gerçekleştirilemediğinin Kurumca tespiti halinde, yazılı olarak iletilen başvurular da değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Kuruma yapılan başvurular, tam ve eksiksiz olması şartıyla, 10 (on) işgünü içinde ve miktar açısından bir kısıtlama olmaksızın, Kurum tarafından ücretsiz olarak elektronik imza ile onaylanan uygunluk belgesi düzenlenmek suretiyle sonuçlandırılır. Kurum, gerekli görmesi halinde başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin gerçeğe uygunluğunu araştırabilir.

(2) Şeker Kurumuna iletilmesi zorunlu olan belgeleri zamanında iletmemiş ya da istenilen bilgileri EVİS’ezamanında girmemiş olan başvuru sahiplerinin bu Tebliğ kapsamında yapacakları uygunluk belgesi başvuruları belgeleri tamamlanana kadar değerlendirilmez.

(3) İthalatçı, başvuru sürecine ve sonuçlarına ilişkin sorgulamaları EVİS aracılığıyla gerçekleştirir.

Uygunluk belgesi, süresi ve kullanımı

MADDE 10 – (1) Uygunluk belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır. Belgelerin süresi uzatılamaz.

(2) Kurum tarafından düzenlenen uygunluk belgesi ithalatçı tarafından ilgili Gümrük Müdürlüğüne iletilir.

(3) Uygunluk belgesi üçüncü kişilere devredilemez. İthalatçılar tarafından uygunluk belgesi kapsamındaki eşyanın ithalatı gerçekleştirilmiş ise ithalata ilişkin bilgiler EVİS’e girilir ve gümrük beyannamesi görüntüsü EVİS’eyüklenir. İthalat gerçekleşmediyse gerçekleşmediği EVİS üzerinden belirtilir.

İthalat ve sarfın izlenmesi

MADDE 11 – (1) Uygunluk belgesi kapsamında ithalatı yapılan yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların belge başvurusunda beyan edilen amaca uygun kullanılıp kullanılmadığının tespiti için gerekli hallerde ithalatçılardan/satın alan firmalardan/nihai üreticilerden ek bilgi ve belge alınır. Gerekli görülmesi halinde kontrol amaçlı olarak yerinde inceleme yapılır.

(2) Uygunluk belgesi kapsamında ithalatı yapılan ürünlerin ithalatçı/aracı tarafından yurt içine satışı sırasında, ilgili ithalat partisi için düzenlenmiş uygunluk belgesinin bir fotokopisi kaşelenerek satış faturalarına eklenir.

(3) İthalatçılar; gıda ürünlerinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal ettikleri YYT’lerin ithalatından nihai üreticiye kadar tüm satış aşamalarını, sarfını ve nihai kullanım sürecini kapsayan EK-6’da belirtilen her takvim yılına ait yeminli mali müşavirlik uygunluk belgesi kapsamı ürünler faaliyet tasdik raporunu (YMM Raporu) takip eden yılın 31 Mayıs tarihine kadar Kuruma yazılı olarak ibraz etmekle yükümlüdürler.

(4) Uygunluk belgesi kapsamındaki YYT’lerin fason üretimde kullanılması durumunda, ithalatçılar fason üretime ilişkin bilgi ve belgeleri YMM Raporunda göstermek zorundadırlar.

(5) İthalatçılar, ithalat/satış/kullanım/iade gibi YYT’lere ilişkin her türlü değişikliği EVİS’e girerler. İthalatçılar, kendilerine ait stok hareketlerinin yanı sıra zincir takibini yaparak aracıların satışlarını nihai üreticiye ulaşıncaya kadar tüm stok değişimlerini EVİS’e girerler ve bu bilgilere YMM Raporunda yer verirler.

(6) İthalatçılar, YYT’lere ilişkin stok hareketlerini uygunluk belgesi bazında nihai üreticiye kadar EVİS üzerinden sisteme girmekle yükümlü olduklarından aracılar ve nihai üreticiler kendileri ile ilgili konularda ithalatçıya karşı sorumludur.

(7) İthalatçıların YYT satış bilgilerini EVİS’e girerken nihai üretici olarak tanıttığı firmalardan gıda üreticisi olanlar, Kurumun web sayfasındaki (www.sekerkurumu.gov.tr) “EVİS UYGULAMALARI” üzerinden vergi numaraları ve şifrelerini girmek suretiyle, YMM Raporunun konusu takvim yılı içinde satın aldıkları ve ürünlerinde kullandıkları tüm YYT’leri kapsayacak şekilde kullanım ve mamul üretim bilgilerini içeren bilgileri EVİS’e girerler. Nihai üretici, EVİS üzerinden oluşturduğu YYT İmalatçı Üretim Tablosunun ıslak imzalı çıktısı ile birlikte imza sirküleri, kapasite raporu sureti ve YYT İmalatçı Üretim Tablosunda belirtilen ürünlere ait etiket örneklerini Kuruma yazı ekinde gönderir.

(8) İthalatçıların satış yaptıkları nihai üreticilerin tümünün YYT İmalatçı Üretim Tablolarının Kurum kayıtlarına alındığı bilgisi ithalatçı tarafından EVİS üzerinden görüldükten sonra YMM Raporu Kuruma gönderilir. Kurum, ithalatçıların satış yaptıkları nihai üreticilere ait YYT İmalatçı Üretim Tabloları Kuruma ulaşmadan YMM Raporlarını değerlendirmeye almaz. Zamanında Kuruma ulaşmayan YMM Raporları Kuruma ulaşana dek ithalatçıya yeni bir uygunluk belgesi düzenlenmez.

(9) İthalatçının hem gıda hem de gıda dışı amaçla YYT ithalatı yapması durumunda YMM Raporu tüm ithalatları kapsayacak şekilde düzenlenir.

(10) Kurum gerekli görmesi halinde ara dönemler için de YMM Raporu isteyebilir.

Denetim ve sorumluluk

MADDE 12 – (1) Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu Tebliğ kapsamında ithalatçı, aracı ve/veya nihai üretici nezdinde yerinde denetim yapılabilir ve mamullerden numune alınabilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara iki yıl boyunca uygunluk belgesi düzenlenmez.

(3) Nihai üreticiler nezdinde yapılan denetimlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata aykırı YYT kullanımı tespit edilenler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmek üzere bildirimde bulunulur.

(4) Nihai üreticilerden; 23/2/2013 tarihli ve 28568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ kapsamında C şekeri tahsisatından yararlanan ve tahsisata esas miktar kadar şeker kullanmadığı tespit edilenlere iki yıl süreyle YYT uygunluk belgesi düzenlenmez, bunlara bu süre içinde YYT satışı yapılmaması hususunda ithalatçılara bildirimde bulunulur. Bu bildirimin aksine davranarak, nihai üreticiye doğrudan ya da aracılar vasıtasıyla satışta bulunan ithalatçılara iki yıl süreyle YYT uygunluk belgesi düzenlenmez.

(5) Kuruma bildirilmeksizin, ithal edilme amacına uygun olarak satış/kullanım yapmayan ithalatçılara iki yıl süreyle YYT uygunluk belgesi düzenlenmez.

Yetki

MADDE 13 – (1) Uygunluk belgesi başvuruları ile ilgili hususlarda uygulamaya yönelik her türlü önlemi almaya ve düzenlemeleri yapmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye ve EVİS ile ilgili yaşanacak teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sorunları gidermeye yönelik uygulama usul ve esaslarını belirlemeye Şeker Kurulu yetkilidir.

(2) Kurumdan kaynaklanmayan nedenlerle elektronik iletişimde yaşanan aksaklıklardan Kurum sorumlu değildir.

Mevcut belge ve başvurular

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 8/11/2012 tarihli ve 28461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 264/6 sayılı Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Elektronik Ortamda Uygunluk Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Karara göre düzenlenmiş bulunan ithalat uygunluk belgeleri ile bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan başvurular için düzenlenen ithalat uygunluk belgeleri anılan Karara göre geçerliliklerini korur.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.

Ekleri için tıklayınız.