8 Nisan 2014 Tarihli ve 28966 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yakıt Nafta’ya İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 27)8 Nisan 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28966

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

YAKIT NAFTA’YA İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ

(AKARYAKIT SERİ NO: 27)

Teknik düzenleme

MADDE 1 – (1) Piyasaya arz edilen Yakıt Nafta’nın, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ek-1’de yer alan Ekim 2006 tarihli “TS 13207 Yakıt Nafta” Standardına uygun olması zorunludur.

(2) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilebilecek yakıt naftanın resmi ismi, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları esas alınarak Kurul kararı ile belirlenir.

Karşılıklı tanıma

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu birinci fıkrada belirtilen ürünü, 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir veya piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 –  (1) 24/12/2006 tarihli ve 26386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yakıt Nafta’nın Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 9) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.