7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük AlacaklarınınYeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  
7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük AlacaklarınınYeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Hk.

Duyuru Özeti:

Kamuoyunda Af Kanunu/Torba Yasa olarak da adlandırılan, 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 12.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Söz konusu Kanun kapsamında; Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ 23.03.2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kapsam :


31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince takip edilen gümrük vergileri ve bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile idari para cezaları, düzenlemenin kapsamına girmektedir.

Bu kapsamdaki;
 • Kesinleşmiş,
 • Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan, 
 • İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan,
 • Kendiliğinden Yapılan Beyanlar Kapsamında Bulunan,
alacakların yapılandırılacağı düzenlenmektedir.

Alacakların yapılandırılmasında işlemin 12/03/2023 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) durumu dikkate alınacaktır.


Kesinleşmiş Alacaklar

Yapılandırma kapsamına giren gümrük vergileri ile birlikte, bunlara bağlı hesaplanması gereken faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 12.03.2023 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi durumunda;
 
 • Asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,
 • Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri kapsamında kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin belirlenen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, kalan %50’sinin,
 • Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile Yİ-ÜFE ile hesaplanacak tutarların ödenmesi şartıyla, kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının,
Tahsilinden vazgeçilmektedir.

 
Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar

Kesinleşmemiş alacaklarda; alacağın bulunduğu safhaya göre değişen farklı yapılandırma planları bulunmakla birlikte özetle;

Vergilerin %50’si ile buna ilişkin Yİ-ÜFE oranıyla hesaplanacak faizin ödenmesi şartıyla,
 • vergi aslının %50’sinin
 • vergi aslına bağlı cezaların tamamının,
Tahsilinden vazgeçilir.

12.03.2023 tarihi itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar hakkında da aynı hükümler geçerli olacaktır.
 • vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’inin
 • eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş cezalarının %85’inin
Tahsilinden vazgeçilir.

12/3/2023 tarihi itibarıyla; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar da kesinleşmemiş alacak ve cezalara ilişkin hükümlerden yararlanabilecektir. 

İnceleme ve Tahakkuk Safhasında Bulunan İşlemler

Vergilerin %50’si ile buna ilişkin 12.03.2023 tarihine kadar Yİ-ÜFE oranıyla hesaplanacak faizin ödenmesi şartıyla,
 • vergi aslının %50’sinin
 • vergi aslına bağlı cezaların tamamının,
 • vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’inin
 • eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş cezalarının %85’inin
Tahsilinden vazgeçilir.

Kendiliğinden Yapılan Beyanlar

Gümrük idaresinin tespitinden önce kendiliğinden beyan ile yapılan bildirimlerde, gümrük vergilerinin tamamı ile buna ilişkin Yİ-ÜFE oranıyla hesaplanacak faizin ödenmesi şartıyla,
 • Faizlerin ve idari para cazasının tamamının, (gümrüklenmiş değere bağlı idari para cezaları ile asla bağlı olmaksızın gümrüklenmiş değer bağlı idari para cezaları dahil)
Tahsilinden vazgeçilir.

Başvuru Zamanı & Taksitle Ödeme İmkanı

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 31/05/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilmekte olup, taksitlendirme yapılması halinde vade süresine göre değişen katsayılar uygulanmaktadır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz