7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Hk.

Duyuru Özeti:

Kamuoyunda Af Kanunu/Torba Yasa olarak da adlandırılan, 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Söz konusu Kanun kapsamında; gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasları belirleyen Tebliğ,  27.11.2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması

31/08/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince takip edilen alacaklardan, 17/11/2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) kesinleşen alacaklar, yapılandırma kapsamına girmektedir.

Yapılandırma kapsamına giren gümrük vergileri ile birlikte, bunlara bağlı hesaplanması gereken faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi durumunda;


  • Asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,
  • Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri kapsamında kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin belirlenen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, kalan %50’sinin,
  • Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile Yİ-ÜFE ile hesaplanacak tutarların ödenmesi şartıyla, kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının,
Tahsilinden vazgeçilmektedir.

Başvuru ve Ödeme


  • Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru sürelerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili gümrük idaresine Tebliğ ekinde belirtilen forma uygun olarak başvuruda bulunmaları şarttır.
  • Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı ayrı başvurulur.
  • Kanun hükümleri kapsamında ödenecek tutarların ilk taksitinin 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerin ise bu tarihi takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi şarttır.
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net