7-13 Ağustos 2017 Mevzuat Değişiklikleri Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

7-13 AĞUSTOS 2017 HAFTASI MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ
 

 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 07.08.2017  tarihinde bir duyuru yayımlayarak 07.08.2017 tarihinden itibaren Gemi Takip Programı veri girişlerinin web servis üzerinden yapılmaya başlanacağını duyurmuş ve GTP veri iletim ve işlem sürecini duyuru eki tablo ile açıklamıştır.

 
Konuyla ilgili duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

 • Aynı gümrük idaresi denetimindeki bir yerden başka bir yere eşya sevk edilmesi durumunda, 2013/5 Sayılı Genelge kapsamında sistemde yapılacak işlemler belirlerek Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 02.08.2017 tarihli dağıtımlı yazısı ile ilgili gümrük idareleri bilgilendirilmiştir.

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 

 • 08/08/2017 tarihli 30148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği ile gümrüksüz satış mağazaları ve bunların depolarının açılışına, işleyişine ve buralardan eşya satışına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 

 • TRT Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 08/08/2017 tarihli 30148 sayılı Resmi Gazete’de yayımlananmıştır. Söz konusu düzenleme ile yapılan en önemli değişikliklerden birisi cep telefonları için bir önceki düzenlemede %6 ve %7 olarak belirlenmiş olan bandrol ücretinin %10’a çıkarılmasıdır. Bunun yanı sıra bir önceki listede yer almayan “Akıllı Kol Saatleri” tanımlı eşya için de %8 oranında bandrol ücreti belirlenmiştir.

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 

 • Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün 2017/1 sayılı Nakit Kontrolleri Genelgesi ile 2016/1 sayılı Genelge’nin “Yurt İçine Nakit Girişi” başlıklı bölümü yeniden düzenlenerek sadece bankacılık sistemi vasıtasıyla yurda getirilebilecek olan bedel ve ödemelere “ham elmas ihraç bedelleri” eklenmiştir. Bahse konu Genelge’nin “Yurt Dışına Nakit Çıkışı” başlıklı bölümüne yapılan eklemeler ile sadece bankacılık sistemi ile yurtdışına çıkarılabilecek nakit ve bedellere ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 

 • İzmir Gümrük Müdürlüğü’nün İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği’ne yönelik yazıları ile İhracat Beyannamelerinin 18 ve 21 no.lu hanelerinin, Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatına uygun doldurulmadığı takdirde Gümrük Kanununun 241/1 maddesi uyarınca cezai durumun oluşabileceği hususu duyurulmuştur.

 
Konuyla ilgili duyuruya ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü (İSGÜM) tarafından Kontrol Belgesi başvurusu yapacak olan firmalara yönelik yapılan duyuruda; Kontrol Belgesi başvurusu yapacak olan firmaların izlemesi gereken yol ve uyulması gerekli usul ve esaslara ilişkin bilgilendirmede bulunulmuştur.

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  DUYURU 1DUYURU 2
 

 • Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği’ne yönelik yazıları ile dahilde işleme, geçici ithalat ve gümrük kontrolü altında işleme rejimleri izin başvurularında “beyanname no” alanının ihtiyari olarak düzenlendiği dolayısıyla bahse konu alana giriş yapılmasa da Tek Pencere Sisteminde izin başvurularında onay alınabilmesinin mümkün olduğu bildirilmiştir.

 
Konuyla ilgili duyuruya ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 

 • 10/08/2017 tarihli 30150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Yönetmelik ile  elektronik ürün senetleri ile: Elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin güven, serbest rekabet ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde işlem göreceği Borsanın kuruluşuna, faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin denetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 

 • Antrepo Beyannamesinin tescili sırasında analiz raporunun hazır olmaması durumunda, gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesine, "2017/14 sayılı genelge kapsamında analiz raporu sonradan sunulacaktır" ibaresinin eklenmesi halinde işlem yapılabileceği Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 08.08.2017 tarihli dağıtımlı yazısı ile duyurulmuştur.

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 

 • 11/08/2017 tarihli 30151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bir önceki düzenlemede bulunan başvuru usul ve esaslarında, bilirkişi görevlendirmeye ve bilirkişi raporuna dair hususlarda değişiklikler yapılmıştır.

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 

 • Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ ile elektronik ticaret bilgi sistemi üzerinden yapılması gereken kayıt ve bildirimlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş ve bahse konu Tebliğ 11/08/2017 tarihli 30151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz