6111 Sayılı Kanun Hakkında. (Dahilde işleme rejimi)Sayı:TİM.AKİB.GSK.TEŞVİK.2013/2173-8198                                                                                         Mersin,  11/07/2013

Konu: 6111 Sayılı Kanun Hakkında.

 

S İ R K Ü L E R

 

Sayın Üyemiz;

Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 10/07/2013 tarih, 13019 sayılı yazıda;

“Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yazılan 09/07/2013 tarih ve 12950 sayılı yazımız ile 6111 sayılı Kanun kapsamında borçların yeniden yapılandırılması suretiyle işlem tesis edilen ve 6455 sayılı Kanun’un yürürlük tarihi olan 11/04/2013 tarihinden öncesi dahilde işleme rejimi kapsamındaki eşyanın gümrük işlemleri tamamlanmaksızın serbest dolaşıma sokulması ile ilgili olarak 5607 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanması amacıyla konunun Savcılığa intikal ettirilmediği durumlarda, yeni bir delil elde edilmedikçe daha önce cezalandırılmış bir fiil için yükümlünün 5607 sayılı Kanun’un mülga 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre cezalandırılmasının veya yeniden 4458 sayılı Kanun’un yürürlükteki 238 inci maddesinin uygulanmasının mümkün olmadığı,

Ancak, 5607 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca belli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek üzere ülkeye geçici ithalat ve dahilde işleme rejimi çerçevesinde getirilen eşyayı, sahte belge ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapan yükümlüler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca gerekli takibatın yapılmasını teminen Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirimde bulunulması gerektiği hususunda bildirimde bulunulmuştur.” denilmektedir.

Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.

Saygılarımla,

 

 

Ümit SARI

Genel Sekreter V.