6 – 12 Kasım 2017 Haftası Mevzuat Değişiklikleri
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Konu: 6 – 12 Kasım 2017 Haftası Mevzuat Değişiklikleri 

Değişiklikler:

  • Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortamlara Aktarılması – KKDF (Genelge) Hakkında

KKDF’ye tabi olmayan "peşin", "akreditifli" ve "vesaik mukabili" ödeme şekillerine göre yapılan ithalat transferlerine ilişkin belgeler bugüne kadar beyanname ekinde ibraz edilerek işlem yapılmaktaydı. “Peşin Transfer”e ilişkin düzenlenen Transfer Bildirim Formlarının elektronik ortamda Bakanlık sistemine aktarımı ve kullanımına ilişkin bankalar, yükümlüler ve gümrük idarelerinin takip etmesi gereken işlemlere ilişkin esaslar Gümrükler Genel Müdürülüğü’nün 2017/20 sayılı Genelgesi ile belirlenmiştir.
Yapılan düzenleme ile kağıt belge kullanımına ilişkin zorunluluk ortadan kaldırılmış ve sürecin etkinliği arttırılmıştır.

  • Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortamlara Aktarılması – KKDF (Dağıtımlı Yazı) Hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü, Transfer Bildirim Formlarının elektronik ortama aktarılmasına ilişkin 2017/20 sayılı Genelge ile düzenlenen bazı hususlarda yaşanan  tereddütleri gidermek amacıyla gümrük idarelerine yönelik dağıtımlı bir yazı göndermiştir.
29278287 sayılı dağıtımlı yazıda;
-Genelge kapsamında hali hazırda servisleri hazır olan Bankalarca ithalat bedellerine ilişkin yükümlülere verilen Belge ID'ler beyanname işlemlerinde kullanılabileceği,
-Evveliyatı itibariyle kağıt ortamda oluşturulmuş transfer bildirim formlarının beyanname işlemlerinde kullanılmasına engel bir husus bulunmadığı,
– Kağıt ortamda transfer bildirim formu verilmesi ve beyanname işlemlerinde kullanımının Bakanlıkça daha sonra bildirilecek tarihten itibaren gümrük idarelerince teyit işlemine tabi tutulacağı, hali hazırda bir teyit işlemi yapılmadan gümrük işlemlerinde kağıt formların kullanılmasının ve kabulünün mümkün olduğu,
– Gerek servisleri hazır olmayan Bankalarca gerekse de hazır olup da tüm şubeleriyle uygulamaya geçmeyen Bankalarca hali hazırda kağıt ortamda transfer bildirim formu düzenlenmesi ve söz konusu belgelerin beyanname işlemlerinde kullanımının mümkün olduğu,
Bildirilmiştir.

  • Cezayir İthalat Kısıtlamaları Hakkında

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin üyelerine yönelik yazısında, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıdan bahisle; Cezayir’in ithalatı kısıtlamaya yönelik tedbirleri kapsamında, 22 Ekim 2017 tarihinden itibaren, ithal edildiği gibi iç tüketime konu olan tüm mallar için, anılan mallar yola çıkmadan önce ithalatçı şirket tarafından Cezayir Bankalarına müracaatta bulunularak kayıt sırası alınması ve ithal eşyasının yükleme tarihinden 30 gün önce Cezayir bankalarına ithal bedelinin %120’sinin yatırılması zorunluluğunun getirildiği bildirilmektedir.

  • Antrepolardaki Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri Tamamlanan Eşya Hakkında

Antrepolarda serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanan eşyaların antrepolardan serbest depolara sevk işlemlerinde geç kalındığına dair tespitlerin yapılması üzerine, Ambarlı Gümrük Müdürlüğü denetimi altında bulunan antrepolara yönelik 95588472 sayılı yazı göndermiştir.
Söz konusu yazıda; Gümrük Kanunu’nun 70 inci ve 236/2 nci maddelerine yapılan atıfla, gümrük işlemlerin beyannamenin tescil tarihinden itibaren 30 gün içerisinde bitirilmesi gerektiği, aksi takdirde tasfiye hükümlerinin uygulanacağına, öte yandan kayıtlara göre fazla eşya çıkması halinde tasfiye işleminin yanısıra, fazla çıkan eşyaya ait ithalat ve ihracat vergileri tutarı kadar para cezası alınacağına vurgu yapılmıştır.
Yapılan denetimler sonucu antrepolarda gümrük işlemleri tamamlanan eşyanın derhal antrepodan çıkarılması gerektiği, aksi takdirde yukarıda atıf yapılan hükümler doğrultusunda işlem tesis edileceği bildirilmiştir.

  • 3907.61.00.00.00 GTİP’inde Sınıflandırılan “Polietilen Tereftalat” Tanımlı Eşya İthalatında Uygulanacak Ek Mali Yükümlülük Hakkında

3907.61.00.00.00 GTİP’inde Sınıflandırılan “Polietilen Tereftalat” cinsi eşya için uygulanacak ek mali yükümlülükleri düzenleyen 2017/10972 sayılı Karar 08/11/2017 tarihli 30234 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Dönemler itibariyle uygulanacak önlemleri gösterir tabloya aşağıda yer verilmektedir. Ayrıca, Karara ekli listede belirtilen ülkeler menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla da tarife kontenjanı açılmıştır.
 
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

  • Geçici İhracat Kapsamında Fatura Düzenlenmesi Hakkında

Gelir İdaresi Başkanlığı, geçici ihracat kapsamında fatura düzenleyen mükelleflere yönelik bir duyuru yayınladı. Bahse konu duyuruda;
Geçici ihracat kapsamında düzenlenen faturaların, bedelsiz ihracat faturası niteliği taşıdığından ihracat e-Fatura düzenleme zorunluluğu dışında bırakıldığı ve ihracatın aksamaması için bu tip faturaların matbu ( kağıt/e-arşiv ) fatura olarak düzenlenmesine Başkanlıkça olanak tanındığı,
Ancak bedelsiz ihracat faturalarının da Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılan güncelleme ile e-fatura olarak düzenlenip gönderilmesine olanak tanındığından, geçici ihracat kapsamında fatura düzenleyecek mükelleflerin bu faturalarını ihracat e-Faturası olarak düzenlemesi gerektiği, hususlarına yer verilmektedir.
Konu ile ilgili duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

  • Türkiye İle Ukrayna Arasında Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında

Türkiye İle Ukrayna arasında 4 Kasım 2016 tarihinde imzalanmış olan kombine yük taşımacılığı anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunmasına dair Kanun 11/11/2017 tarihli 30237 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

  • 12 inci ve 15 inci Fasılda Yer Alan Bazı Eşyalara İlişkin Gözetim Uygulaması Hakkında

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2009/8)’in 1 inci maddesindeki tabloda yer alan eşyaların gözetim kıymetlerinde değişiklik yapan Tebliğ 11/11/2017 tarihli 30237 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yapılan değişiklik ile bazı eşyalar için belirlenmiş gözetim kıymetleri azaltılmış olup, bir önceki Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “CIF kıymetine” ibaresi “birim gümrük kıymetine” olarak değiştirilmiştir.

Bir Önceki Tebliğ Eki Tablo

G.T.İ.P.
 

Eşya Tanımı

Birim CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)

1204.00.90.00.00

Diğerleri

1.200

1205.10.90.00.00

Diğerleri

1.050

1205.90.00.00.00

Diğerleri

1.050

1206.00.91.00.19

Diğerleri

570

Top of Form
1206.00.99.00.19
Bottom of Form

Diğerleri

570 (1)

1207.60.00.00.00

Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu

675

1208.90.00.00.11

Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları

1.000

1512.11.91.00.00

Ayçiçeği tohumu yağı

1.150

1512.19.90.00.11

Ayçiçeği tohumu yağı

1.250

 
Yeni Tebliğ Eki Tablo

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymet (ABD Doları/Ton*)

1204.00.90.00.00

Diğerleri

1.200

1205.10.90.00.00

Diğerleri

1.000

1205.90.00.00.00

Diğerleri

1.000

1206.00.91.00.19

Diğerleri

400

1206.00.99.00.19

Diğerleri

400 (1)

1207.60.00.00.00

Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu

600

1208.90.00.00.11

Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları

850

1512.11.91.00.00

Ayçiçeği tohumu yağı

1.000

1512.19.90.00.11

Ayçiçeği tohumu yağı

1.100

 
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.