5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Yapılan Değişiklikler Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:

Kamuoyunda daha çok “İnfaz Yasası” olarak bilinen 7242 sayılı Kanun ile getirilen değişiklikler kapsamında; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun muhtelif maddelerinde de bazı değişiklikler yapılmıştır.

Değişiklik yapılan maddelere ilişkin detaylar aşağıda belirtilmekte olup, yeni eklenen veya değişiklik yapılan hususlar özetle kırmızı ile gösterilmektedir.

Kanunun “Kaçakçılık Suçları” başlıklı 3. Maddesinin 22. Fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir

3/22  – Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların konusunu oluşturan eşyanın değerinin fahiş olması hâlinde, verilecek cezalar yarısından bir katına kadar artırılır.

Eşyanın değerinin hafif olması halinde verilecek cezalar yarısına kadar, pek hafif olması halinde ise üçte birine kadar indirilir.

Etkin Pişmanlık” başlıklı 5. Maddede yapılan değişiklik ile; cezalarda yapılacak indirimlerin soruşturma ve kovuşturma aşamasında olup olmadıklarına göre değişen oranlarda ikili bir indirim mekanizması getirilmiş, ayrıca indirime ilişkin hususların şüpheliye ihtar edilmesine dair yeni bir husus madde metnine derc edilmiştir.

5/2 –  Yedinci fıkrası* hariç, 3 üncü maddede tanımlanan suçlardan birini işlemiş olan kişi, etkin pişmanlık göstererek suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesine;

a) Soruşturma evresi sona erinceye kadar ödediği takdirde hakkında, bu Kanunda tanımlanan kaçakçılık suçlarından dolayı verilecek ceza yarı oranında,

b) Kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödediği takdirde, hakkında, bu Kanunda tanımlanan kaçakçılık suçlarından dolayı verilecek ceza üçte bir oranında,

indirilir. Bu husus soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısı tarafından şüpheliye ihtar edilir. Soruşturma evresinde ihtar yapılmaması halinde kovuşturma evresinde hakim tarafından sanığa ihtar yapılır.

5/3 – İkinci fıkra hükmü, mükerrirler hakkında veya suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde uygulanmaz.

*(7) İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokan kişi, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren suç oluşturmadığı takdirde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İthali yasak eşyayı, bu özelliğini bilerek satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişi, aynı ceza ile cezalandırılır.

5607 sayılı Kanuna eklenen Geçici 12. Madde ile;

Haklarında hüküm verilmiş olup da infaz aşamasında olanların, 15.04.2020 tarihinden itibaren doksan gün içinde suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesine ödedikleri takdirde, kaçakçılık suçlarından dolayı verilecek ceza üçte bir oranında indirilecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net