56.08 tarife pozisyonunda yer alan ve ağ mensucata uygulanması gereken KDV oranı ile ilgiliT.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :85593407-156.02.176

Konu   :56.08. KDV

 

26.02.2013 / 03947

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                               

56.08 tarife pozisyonunda yer alan ve ağ mensucata uygulanması gereken KDV oranı ile ilgili olarak Maliye Bakanlığından alınan 22.02.2013 tarihli ve 15186 sayılı yazı ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda özetle, 56.08 tarife pozisyonunda sınıflandırılan ‘sentetik, suni ve bunların karışımlarından sicim ip veya halattan dokumaya elverişli maddelerden el ya da makinada imal edilen mensucat niteliğindeki düğümlü ağlar (açık ağ gözlü mensucat) ve diğer ağ ve file şeklindeki eşyaların (aksesuar ihtiva edenler ile belli ebat ve ölçülerde kullanılmaya hazır eşya haline getirilenler hariç olmak üzere)’ 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin B/4 sayılı sıra kapsamında değerlendirilerek 09.03.2006 tarihinden itibaren ithal ve teslimlerinin %8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerektiği belirtilmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

 

 

 

 

Harun USLU                   

Bakan a.                      

Genel Müdür Yardımcısı        

 

EKLER:

Ek1- Yazı örn

 

 

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı   :84958988-130[5428-27761]

Konu  :Ağ mensucat

 

 

26.02.2013 / 03947

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

 

 

Balık ağı imalatında kullanılan ağ mensucata uygulaması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımıza yansıyan olayların değerlendirilmesi üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

3065 sayılı KDV Kanununun, 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı BKK ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%1), (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (%8), listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için (%18) olarak tespit edilmiştir.

2066/10138 sayılı BKK ile 2002/4480 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin “B” bölümüne 09.03.2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 16 ncı sıra olarak “Pamuklu, yünlü ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikle: el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler” eklenmiş, 31.12.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/4) sırasında da aynı ifadeye yer verilmiştir.

Mensucatlar da dahil olmak üzere söz konusu sıra kapsamında tanımlanan eşyaların Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki (TGTC) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTIP) numaraları belirlenirken 58.04 tarife pozisyonu kapsamındaki “Tüller ve diğer ağ mensucat (dokunmuş veya örme mensucat hariç); parça, şerit veya motif halinde dantel (60.02 ila 60-06 Pozisyonlarındaki mensucat hariç)” sayılmış, ancak 56.08 tarife pozisyonundaki (Sicim, ip veya halatdan düğümlü ağlar; dokumaya elverişli maddelerden hazır balık ağları ve diğer hazır ağ ve fileler) eşyalardan “düğümlü ağlar, balık ağları diğer ağ ve filelere” ilişkin GTİP numaralarına yer verilmemiştir.

Ancak, 5608 tarife pozisyonundaki üzerinde aksesuarı (yüzdürücü, mantar kurşun, ağırlıklar ve benzerleri ile tutamaçlar, ziller, büzme ipleri veya diğer teferruatı da) bulunan hazır balık ağlan veya diğer hazır ağ ve fileler hariç olmak üzere, mensucat niteliğindeki “düğümlü ağlar balık ağları, diğer ağ ve filelerin” de bu sırada sayılan “mensucat” mahiyetinde olduğunun ileri sürülmesi üzerine yapılan araştırmalardan ticari hayatta söz konusu eşyaların da TGTC’nin 58.04 tarife pozisyonundaki tüller ve diğer ağ mensucat gibi dokuma tezgahlarında mensucat şeklinde üretilmesi nedeniyle benzer eşyalar olduğu anlaşılmıştır.

Bu nedenlerle, TGTC’nin 56.08 tarife pozisyonu kapsamındaki “sentetik, suni ve bunların karışımlarından sicim, ip veya halatdan, dokumaya elverişli maddelerden el ya da makinada imal edilen mensucat niteliğindeki düğümlü ağlar (açık ağ gözlü mensucat) ve diğer ağ ve file şeklindeki eşyaların da (aksesuar ihtiva edenler ile belli ebat ve ölçülerde kullanılmaya hazır eşya haline getirilenler hariç olmak üzere) 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B/4) sırası kapsamında değerlendirilerek 09.03.2006 tarihinden itibaren ithal ve tesliminin (%8) oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

 

 

 

 

Ömer KAYA

Başkan a.

Gelir İdaresi Daire Başkanı