5205, 5408 ve 5510 tarifelerinde, yıllık 200 tonla sınırlı olmak kaydıyla bir “menşe derogasyonu (istisnası)” uygulanması hk- (G.KORE STA Anlaşması)T.C.

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 16934678-722.01.01 KOR- 4257

Konu : G.Kore STA

 

13.05.2013

 

İlgi: 08.05.2013 tarihli ve 4101 sayılı yazımız.

 

İlgide kayıtlı yazımızda, 1 Ağustos 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye-Güney Kore (Kore Cumhuriyeti) Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) ilgili onay sürecinin tamamlanmasının ardından 1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilerek, anılan STA çerçevesinde gerçekleştirilecek ithalata konu eşya için İthalat Rejim Kararı’nda yer verilen tercihli gümrük vergisi oranlarının uygulanmasına yönelik olarak cari işlemlerde kolaylık ve yeknesaklığın sağlanabilmesi amacıyla, 30 Nisan 2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmi gazete’de yayımlanan “Türkiye–Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yer verilen hükümlerin yanı sıra dikkate alınması gereken diğer hususlar bildirilmiştir.

 

Söz konusu hususlara ilaveten; 5205, 5408 ve 5510 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan eşyanın anılan STA kapsamında ithal edilmesi esnasında mükellefin talebine bağlı olarak, söz konusu Yönetmeliğin 2 sayılı Ekinde G. Kore menşeli olup-olmadığına yönelik yer verilen menşe kurallarının yerine , 2a sayılı Ekinde yer verilen daha esnek menşe kurallarının esas alınması suretiyle, her bir tarife pozisyonu için yıllık 200 tonla sınırlı olmak kaydıyla bir “menşe derogasyonu (istisnası)” uygulanacaktır.

 

Anılan derogasyon, söz konusu Yönetmeliğin 2a sayılı Ekinde yer verilen Ortak Hükümler çerçevesinde uygulanacak olup, bu kapsamda Bakanlığımızca yapılması gereken kota takibi BİLGE Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

 

Konuya ilişkin olarak Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce gerekli mevzuat düzenlemesi yapılıncaya dek, yukarıda belirtilen eşyanın söz konusu STA kapsamında öngörülen derogasyon çerçevesinde ithalatının yapılmasının talep edildiği hallerde, tercihli tarife uygulanmadan önce Gümrükler Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğümüzün bilgilendirilmesinin ve Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşünün alınmasının ardından işlem tesis edilmesi uygun görülmüştür.

 

Ayrıca, anılan STA’nın yürürlüğe girdiği 1 Mayıs 2013 tarihinden bu yana söz konusu derogasyon kapsamında ithalat gerçekleştirilmesi talebinde bulunulup-bulunulmadığının geriye yönelik olarak taranarak sonucundan Gümrükler Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğümüze 20 Mayıs 2013 tarihi mesai bitimine kadar bilgi verilmesi gerekmektedir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

 

 

Yücel KARADİŞ

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

DAĞITIM:

– Tekstil İhtisas Gümrük ve Ticaret Müdürlüklerinin bağlı olduğu Tüm Bölge Müdürlükleri (Gereği)

– Gümrükler Genel Müdürlüğü (Bilgi)

– Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü (Bilgi)