4811.90.00.10.00 GTİP no.sunda yer alan deri taklidi kartonlara uygulanacak KDV oranı Hk.Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderdiği yazısında,

“4811.90.00.10.00” GTİP numarasında “Deri taklidi kartonlar (Diğer kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz lif tabakaları)” isimli eşyanın kendisi ile bu eşyadan hazırlanan ayakkabı aksamı farklı oranlarda KDV’ye tabi tutulduğu belirtilmektedir.
KDV uygulaması, 
gerek eşyanın kullanıldığı yere ve gerekse ithalatçısına göre değişkenlik gösterdiğinden;
söz konusu 4811.90.00.10.00 GTİP’li Deri taklidi karton isimli eşyadan hazırlanan ayakkabı aksamının ithal ve tesliminde % 8 oranından KDV’ye tabi tutulması gerektiği belirtilmiştir.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı : 50169878-200.03.01-E.88338

Konu : 4811.90.00.10.00 GTİP no.sunda yer alan deri taklidi kartonlara uygulanacak KDV oranı

 

14/09/2015

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 
 İlgi: 18/08/2015 tarihli ve 9924740 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınızda, 4811.90.00.10.00 GTİP No.sunda yer alan eşyaya uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda bilgi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’na ekli 1 sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC) nin 48. faslında “Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya” tanımlanmış ve bu Fasıla ait “4811.90.00.10.00” GTİP numarasında “Deri taklidi kartonlar (Diğer kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz lif tabakaları)” ismen sayılmıştır.

Bahis konusu eşyanın kendisi ile bu eşyadan hazırlanan ayakkabı aksamı farklı oranlarda KDV’ye tabi tutulmaktadır.

Buna göre, 2007/13033 sayılı BKK’ye ekli 1 ya da II sayılı liste kapsamında yer almadığından bahis konusu eşyanın ithali ile toptan ve perakende tesliminin % 18 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, bahis konusu eşyalardan hazırlanan ayakkabı aksamının ise 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/7) sırası kapsamında değerlendirilerek ithal ve tesliminin % 8 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

  

                                                                         

                                                                          Ersin SAKLAR

                                                             

                                                                             Bakan a.

 

                                                                    Gelir İdaresi Grup Başkan