4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerleri H.k31 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28868 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE 
UYGULANMASINA DA
İR KANUNLA DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA

CEZALARININ YENİ DEĞERLERİNİN DUYURULMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/13)

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:430)nde tespit edilen 2013 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 3,93 (üç virgül doksan üç) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2014 tarihinden 31/12/2014 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

 

4703 sayılı Kanun’un 12 nci Maddesinin;

Alt Limit

Üst Limit

(a) bendinde öngörülen ceza miktarı

3.043 TL

7.612 TL

(b) bendinde öngörülen ceza miktarı

15.226 TL

38.070 TL

(c) bendinde öngörülen ceza miktarı

3.043 TL

7.612 TL

(d) bendinde öngörülen ceza miktarı

3.043 TL

7.612 TL

(e) bendinde öngörülen ceza miktarı

1.520 TL

3.804 TL

(f) bendinde öngörülen ceza miktarı

7.612 TL

19.033 TL

(g) bendinde öngörülen ceza miktarı

38.070 TL

95.178 TL

(h) bendinde öngörülen ceza miktarı

7.612 TL

19.033 TL

Yürürlük

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.