31 Temmuz – 6 Ağustos 2017 Haftası Mevzuat DeğişikleriİLGİLİ SEKTÖR: Genel
 
Konu: TEMMUZ – 6 AĞUSTOS 2017  HAFTASI MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ
 
Özet:
 

 • Haftanın en önemli düzenlemelerinden birisini kuşkusuz Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değisiklikler oluşturmaktadır. 01/08/2017 tarihli 3014 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliği’nin birçok maddesinde değişikliğe gidilmiştir. Değişikliklerin kapsamına baktığımızda Transit Rejimini düzenleyen 212 ila 224 üncü maddelerinde kapsamlı değişikliklere gidildiği görülmektedir. Bahse konu maddeler hem başlıkları,hem madde içerikleri hem de tanımlamaları dahil olmak üzere kapsamlı bir şekilde değiştirilmiştir.

 
Bunun yanı sıra ‘Transit İdarelerinde Ayniyet Önlemleri’ başlıklı 245 inci maddesi, ‘Denizyolu ile Taşımalara İlişkin Basitleştirilmiş Usul’ başlıklı 252 nci maddesi, ‘Denziyolu ile Transite İlişkin Özel Hükümler’ başlıklı 263 üncü maddesi ile ‘Belirgin Bir Şekilde Farklı Cinste Eşya’ başlıklı 278 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Bir diğer önemli değişikliğin ise Geçici Depolama Yerleri ve Antrepolara ilişkin düzenlemeleri içeren maddelerde yapıldığı görülmektedir.
 
Değişikliklerin özetine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme için TIKLAYINIZ.
 

 • Bir önceki hafta İran menşeli eşyaların ithalat faturalarında Konsolosluk tasdiki aranması uygulamasına geçilmiş, daha sonrasında bahse konu hususun Konsoluklar tarafından gerekli hazırlıkların yapılmasına kadar geçici olarak durdurulduğu duyum olarak paylaşılmıştı. Geçen haftanın önemli gelişmelerinden bir tanesi de bu konuda yaşandı. Yapılan düzenleme sonucu yaşanılan sıkıntıların sektör temsilcileri vasıtasıyla dile getirilmesi üzerine, bu defa Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Gümrük İdarelerine yönelik 20117910-111/01 sayılı yazısında konuya ilişkin uygulamanın Dışişleri Bakanlığınca ilgili dış temsilciliklerimize henüz bildirilmediği, dolayısı ile Dışişleri Bakanlığınca söz konusu uygulamaya geçildiğine dair Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirim yapılana kadar İran menşeli ithalatta faturalarda Konsolosluk onayı aranması işleminin başlatılmaması gerektiği belirtilmiştir.
 • Transit Rejimine ilişkin 5 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği ile transit rejimi çerçevesinde eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin olarak uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir.

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

 • 01/08/2017 tarihli 30141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10427 Karar ile Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesinin Onaylanması kararlaştırılmıştır.

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

 • 02/08/2017 tarihli 30142 sayılı Resmi Gazete’de aşağıda başlıklarına yer verilen bazı Milletlerarası Andlaşmaların onaylanmaları kararlaştırılmıştır.

     Faroe Adaları ile serbest ticaret anlaşması için TIKLAYINIZ.

     Guernsey Hükümeti ile vergi konularında bilgi değişimi anlaşması için TIKLAYINIZ.

     Ukryana ile balıkçılık alanında işbirliği anlaşması için TIKLAYINIZ.

     Nijer Cumhuriyeti ile madenler alanında işbirliği anlaşması için TIKLAYINIZ.

     Çad Cumhuriyeti ile savunma sanayi işbirliği anlaşması için TIKLAYINIZ.

     Fas Krallığı ile sürücü belgelerinin karşılıklı onaylanması anlaşması için TIKLAYINIZ.

 
 

 • 02/08/2017 tarihli 30142 sayılı Resmi Gazete’de Biyogüvenlik Kurulunun 37,38,39 ve 40 sayılı Kararları yayımlanmıştır. Söz konusu kararlar ile genetiği değiştirilmiş çeşitli soya ve mısır cinsi ürünlerin hayvan yemlerinde belirlenen usul ve esaslara uyulması şartıyla kullanılmasına karar verilmiştir. 

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için aşağıdaki linkleri tıklayınız. 
Biyogüvenlik Kurulunun 37 sayılı Kararı 
Biyogüvenlik Kurulunun 38 sayılı Kararı
Biyogüvenlik Kurulunun 39 sayılı Kararı
Biyogüvenlik Kurulunun 37 sayılı Kararı

 

 • LPG’nin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerini belirleyen listede değişiklikler yapılmıştır.

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 

 • “Alanya Gümrük Müdürlüğü” ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinden biri olarak belirlenmiştir.

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 

 • Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Endonezya Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 5402.46 gümrük tarife pozisyonu altında tasnif edilen “poliesterlerden kısmen çekimli iplik” ürününe yönelik başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma kapsamında geçici önlemler alınmıştır.

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 

 • Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme hükümleri uyarınca tebliğ eki listelerde  yer alan kimyasal maddelerin ihracatına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

 • Türk Standartları Ensttitüsü’nün 2017/9 sayılı Genelgesi ile Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) tarafından teste yönlendirilen ürünlerin denetimlerine ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün yazılarına yapılan atıfla uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiştir.

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.