31 Mayıs – 06 Haziran 2021 Haftası Mevzuat DeğişiklikleriLutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Konu:  31 Mayıs  –  06 Haziran 2021 Haftası Mevzuat Değişiklikleri

Duyuru Özeti:

1.   Çobanbey Gümrük Müdürlüğünün Kağıt Atıkların Yurda Girişinde Yetkili İdare Olarak Belirlenmesi Hk.

Atıkların ve metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri 104 seri nolu Gümrük Genel Tebliği ile belirlenmektedir. 

01.06.2021  tarihinde yapılan düzenleme ile; Çobanbey Gümrük Müdürlüğü aşağıdaki tabloda detayları belirtilen işlemleri gerçekleştirmeye yetkili ihtisas gümrüğü olarak belirlenmiştir.
 

Gümrük Müdürlüğü

Sınır GümrükKapısı/Limanı

Eşya Cinsi

Çobanbey  Gümrük Müdürlüğü

Çobanbey

Kağıt Atık

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2.  Makarna, Bulgur ve Buğday İrmiği Tanımlı Ürünlerin İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine Eklenmesi Hk.

01.06.2021 tarihinde yapılan düzenleme ile; aşağıda detayları verilen ürünler “İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi” ne 43-45 inci sıralar olarak eklenmiştir.

  • 43- Makarna (GTP: 1902) (söz konusu gtp'nin alt açılımlarında yer alan şehriye, kuskus, mantı, erişte ve hazır/anında noodle v.b. tüm ürünler dahil)
  • 44- Bulgur (GTP: 1904.30)
  • 45- Buğday İrmiği (Buğdayın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve buğday kaba unları GTP: 1103.11)”
Söz konusu ürünlere ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince, Ticaret Bakanlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayının alınmasını müteakip kayda alınacaktır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

3.   Motorin’e Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 01.06.2021 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

   —   Bu kapsamda; “Motorin” cinsi ürünlerin ÖTV tutarları, 1,2931 TL 'den,  1,0667 TL 'ye indirilmiştir.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Özel
Tüketim
Vergisi
Tutarı (TL)

Birimi

2710.19.43.00.11

(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)
Motorin

1,2931
1,0667

Litre

2710.20.11.00.11

(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)
Motorin
Söz konusu ürünlere 01.06.2021 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

4.   ATA Karneleri İle Geçici Olarak İthal Edilebilecek Eşyaya İlişkin İşlemleri Düzenleyen 4 Seri Nolu Geçici İthalat Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk.

ATA Karneleri : Uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri , taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

Türkiye’ye ATA karneleri ile geçici olarak ithal edilebilecek eşyaya ve ATA karnelerine gümrük idarelerince yapılacak işlemleri belirleyen 4 seri nolu Gümrük Genel Tebliğinin (Geçici İthalat) bazı maddelerinde değişiklikler/eklemeler yapılmıştır.

Yeni eklenen ibarelere istinaden;

  • “ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilecek eşya, giriş gümrük idaresine varışından önce elektronik olarak beyan edilebilecektir.”
  • “ATA Karnesi işlemleri karne hamili veya temsilcisi tarafından yapılır. ATA Karnesinin “B.Temsilcisi” bölümüne temsilcinin adının açık olarak yazılmadığı durumlarda EK 2/A’da* yer alan vekâletnamenin; karne hamilince doldurularak imzalanmış/kaşelenmiş ve karneyi düzenleyen Oda, Elçilikler/Konsolosluklar veya Noterler tarafından imzalanıp mühürlenmiş olarak ATA Karnesi ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.”
*Söz konusu vekaletnameye ilişkin EK 2/A yeni düzenleme ile Tebliğe eklenmiştir.

“Rejim Şartlarının İhlali ve Ceza Uygulaması” başlıklı 10. maddenin “e” fıkrasındaki ibareler aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

e) Gümrük idaresi, (b) ve (d) bentlerinde kefil kuruluşa tanınan süre içinde ödenmeyen gümrük vergileri ile ithalatta alınan diğer vergiler ile % 10 fazlasını  toplamının %10 fazlasına kadar tutarı, sürelerin bitim tarihinden itibaren (6 ay + 7 gün) en geç 7 (yedi) gün içinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 54 ve müteakip maddeleri uyarınca kefil kuruluştan (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), Gümrük Kanunu’nun 207/b ve 238 inci  maddelerine göre alınması gereken para cezası tutarı ile faizi ise karne hamilinden tahsil etmek üzere gerekli işlemleri yapar.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

5.  Kore ve Vietnam Menşeli 5402.47 Tarife Pozisyonunda Sınıflandırılan “Diğerleri Poliesterlerden” Tanımlı Ürünlere Damping Soruşturması Açılması Hk.

Muhtelif yerli üretici firmalar tarafından yapılan başvuruya istinaden;

Kore ve Vietnam menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “Diğerleri Poliesterlerden” tanımlı sentetik filament iplikleri ithalatına yönelik bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

  • Soruşturmaya taraf olmak isteyen ilgililerin konuya ilişkin görüşlerini belirlenen süreler içerisinde sunmaları gerekmektedir.
  • İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilmeke ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilmektedir.
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

6.   Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler Hk. (Piller)

Geri Kazanım Katılım Payı :  2872 sayılı Çevre Kanununun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilmektedir.

   —   Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin on altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(16) Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden bitkisel yağların, madeni yağların ve pillerin aynı ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda hammadde olarak tedarik edilen bu ürünlerin ithalatçıları/üreticileri tarafından beyan yapılır ancak hammadde olarak kullanılan bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmez.”

İlgili değişiklik ile Çevre Kanunu'nun EK-1 sayılı listesinde bulunan ürünlerin üretiminde kullanılacak piller için de geri kazanım payı tahsil edilmeyecektir.

   —   Bunun yanı sıra, depozito uygulamasına yönelik iş ve işlemlerin Türkiye Çevre Ajansı tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında gerçekleştirileceği düzenlenmiştir.

 Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

7.   Akaryakıt Ürünlerine Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk. (Propan, Bütan ve LPG)

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 02.06.2021 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Bu kapsamda; “Propan, Bütan ve LPG” cinsi ürünlerin ÖTV tutarları 0,8107 TL’den 0,4479 TL’ye düşürülmüştür.

*Diğerleri tanımlı ürünlerin ÖTV tutarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 
 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

ÖTV
Tutarı (TL)

Birimi

2711.12

(Sıvılaştırılmış)   
Propan

0,8107
0,4479

Kilogram

2711.13

(Sıvılaştırılmış) 
 Bütan

0,8107
0,4479

Kilogram

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz) 

Diğerleri 

0,8107
0,4479

0,2810

Kilogram

2711.29.00.00.11

(Gaz halinde olanlar)   
Propan

0,8107
0,4479

Kilogram

2711.29.00.00.12

(Gaz halinde olanlar)

0,8107
0,4479

Kilogram

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

8.   Muhtelif Ağaç Levha/Yonga Tanımlı Ürünlerin İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine Eklenmesi Hk.

04.06.2021 tarihinde yapılan düzenleme ile; aşağıda detayları verilen ürünler “İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi” ne 46-48 inci sıralar olarak eklenmiştir.

  • “46- Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar (GTP: 4410)
  • 47- Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar (GTP: 4411)
  • 48- Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm.'yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP: 4407) (İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere)”
Söz konusu ürünlere ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince, Ticaret Bakanlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayının alınmasını müteakip kayda alınacaktır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

9.   0804.10.00.00.00 GTİP’li “HURMA” Cinsi Ürünlerin Gümrük Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapılması Hk.

0804.10.00.00.00 GTİP'inde sınıflandırılan “Hurma” tanımlı ürünlerin gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapılmıştır.

   —   Gürcistan, Bosna Hersek, Güney Kore, Singapur ve Venezuela menşeli ürünlerin vergi oranları değişmezken, diğer menşeli ürünler için daha öncesinde %15 olan gümrük vergisi %25’e çıkarılmıştır.

   —   Başlamış işlemler için değişiklik öncesindeki vergi oranları geçerli olacaktır. 
 

G.T.İ.P.

Dipnot

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

AB, EFTA, F.ADA

GÜR

B- HER

G. KORE

MLZ

SNG

KOS

VNZ

D-8

0804.10.00.00.00

 

15

0

0

4,5

15

9,3

15

0

15

15

25

0

0

4,5

25

9,3

25

0

25

25
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

   —   TÜİK verilerine göre;  Söz konusu GTİP’ten 2020 yılında %50 den fazlası İran menşeli olmak üzere 42 milyon USD’lik ithalat gerçekleştirilmiştir

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net