30.05.2013 tarih ve 28662 sayılı Resmi Gazete içeriği: Türkiye-Morityus STA mevzuatı, kömür istihracına yönelik yatırıma izinResmi Gazete: 30.05.2013 tarih ve 28662 sayılı Resmi Gazete içeriği: 

1-İthalat Rejimi Kararına Ek Karar – 2013/4760

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Bildiğiniz üzere; Türkiye ile Morityus arasında yürütülen müzakereler neticesinde 9 Eylül 2011 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) onaylanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın Resmi Gazete’nin 29 Mart 2013 tarihli mükerrer sayısında yayımlanmıştı. İlgili anlaşmanın yürürlülük tarihinin belirlenmesine yönelik nota teatisi de tamamlanmış olup anlaşmanın yürürlüğe gireceği tarih 1 Haziran 2013 olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu karar, bu Serbest Ticaret Anlaşması ile birlikte belli gtiplere uygulanacak indirimli vergi oranlarını kapsamaktadır. 

Karar, 01.06.2013 tarihinde, TR-MORİTYUS STA anlaşmasının yürürlüğe gireceği tarih ile aynı tarihte yürürlüğe girecektir.

Kararın tam metni için tıklayınız.

2- Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar – 2013/4761

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Karar, başlığından da anlaşılacağı üzere, ülkemiz ile Morityus arasındaki dış ticarette, bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanı kapsamı gtipleri ve prosedür esaslarını içermektedir.

Karar, 01.06.2013 tarihinde, TR-MORİTYUS STA anlaşmasının yürürlüğe gireceği tarih ile aynı tarihte yürürlüğe girecektir.

Kararın tam metni için tıklayınız.

3-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar – 2013/4763

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Kararla, kömür istihracına yönelik yatırımları (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun uluslararası kodifikasyon sistemine göre “düşük C” kategorisinde yer alan kömürler hariç) teşvik edilmeyecek yatırımlar listesinden çıkartılmış ve bu şekliyle ilgili yatırım teşvik edilir duruma gelmiştir. 

Karar; yayımı tarihi itibariyle(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Kararın tam metni için aşağıdaki gibidir.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin l/B/6 sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.