27.06.2013 tarih ve 28690 sayılı Resmi Gazete içeriği: Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik1- Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik – 2013/4895 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Yönetmelik ile; ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürünler piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olup olmadığının gözetimi ve denetimine, bunun sonucunda alınacak önlemlere ve piyasa gözetimi ve denetimi konularında yetkili kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması ve tavsiye niteliğinde kararlar alınması amacıyla bir Kurul teşkil edilmesi ve bu kurulun görevlerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.

Genel manada yapılan düzenlemelere bakarsak;

– Değişen bakanlık ve müdürlük isimleri, yeni halleriyle revize edilmiştir.

– Piyasa gözetimi ve denetimi yetkili kuruluşların görev ve sorumluluğunda olduğu yönetmeliğin birçok yerinde net olarak ifade edilmiştir.

– Yetkili kuruluşların piyasada yapacakları denetimlerde en az sorun oluşması ve etkin, hızlı bir denetim geerçekleştirilmesi adına düzenlemeler yapılmıştır.

– Yetkili kuruluşun, bağlı olduğu kurumlara vereceği raporların sayısı arttırılmış ve rapor periyotları kısaltılmıştır.

– Bu Yönetmelik kapsamına giren konularda bilgi verebilecek veya ilgililerin şikâyetlerini ulaştırabilecekleri yardım masaları veya benzeri mekanizmaların kurulması ile bir üründen kaynaklandığı değerlendirilen ve sağlık kurumlarına intikal eden kaza, yaralanma ve ölüm vakalarına ilişkin bilgilerin Sağlık Bakanlığın’a iletilmesi için kurulması gereken  kaza veri sisteminin bir yıl içinde yapılandırılması gerektiği hükme bağlanmıştır.

– Yetkili kuruluşların, denetimler sırasında temin ettikleri ve ticari sır niteliğindeki veya fikri vesınai mülkiyet hakkına ilişkin bilgilerin gizliliğini korumak için gerekli tedbirleri alması gerektiği ama, mevzuatın ve insan sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği hallerde yapılan ifşaatın bu kapsamda sayılamayacağı yine hükme bağlanan hususlar arasındadır.

Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.