27.03.2013 tarih ve 28600 sayılı Resmi Gazete içeriği (29.03.99.90.00.15 gtipli “Polibromlanmış difeniller” )27.03.2013 tarih ve 28600 sayılı Resmi Gazete içeriği 

Yapılan değişiklikle; daha öncesinde Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithalatı yasak olan 29.03.99.90.00.15 gtipli “Polibromlanmış difeniller” isimli eşya, yasak kapsamından çıkartılmıştır

Tebliğ bugün itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni aşağıdaki gibidir.


 

 

 

“ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ

VE DENETİMİ: 2013/6)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/27)

MADDE 1 – 30/12/2012 tarihli ve 28513 sayılı 2 nci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/6)’nin Ek-2 İthali Yasak Kimyasallar listesinde yer alan aşağıdaki satır yürürlükten kaldırılmıştır.

GTİP

MADDE İSMİ

CAS

EC

2903.99.90.00.15

Polibromlanmış difeniller

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”