25 Eylül – 1 Ekim 2017 Haftası Mevzuat DeğişiklikleriİLGİLİ SEKTÖR: Diğer Kısım

Konu: 25 Eylül – 1 Ekim 2017 Haftası Mevzuat Değişiklikleri 

Değişiklikler :

  • 60.01 ve 60.05 Tarife Pozisyonlarında Yer Alan Eşya İthalatında Menşe Şahadetnamesi Aranılması

Gümrükler Genel Müdürlüğü 20117910 sayılı dağıtımlı yazısında; 60.01 ve 60.05 Gümrük Tarife Pozisyonları altında sınıflandırılan Uzak Doğu menşeli eşyanın Avrupa Birliğinden özellikle Yunanistan üzerinden menşe saptırması yoluyla ülkemize ithalatının gerçekleştirildiği, dolayısıyla ticaret politikası önlemleri ile ilave gümrük vergisinden kaçınıldığı yönünde duyumlar alındığını vurgulamaktadır.
Bu çerçevede, “60.01 – Örme veya kroşe tüylü mensuat” ve “60.05 – Çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat” tanımlı eşyaların Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamındaki ülkelerden ithalatında, Gümrük İdarelerince menşe belgesi aranılması hususunda azami dikkatin gösterilmesi gerektiği talimatlandırılmıştır.
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

  • İran ile Ticarette Konsolosluk Onaylı Fatura Zorunluluğunun Kaldırılması Görüşüldü.

İran ile Ticarette Konsolosluk onaylı fatura zorunluluğunun kaldırılması hususu iki ülke gümrük idarecilerinin toplantısında ele alınarak yaşanılan soruna çözüm bulunmaya çalışıldı. 2015’te yürürlüğe giren Tercihli  Ticaret Anlaşması gereği kozmetik, gıda, sağlık gibi ürünlerin Türk malı olduğunun teyidi için konsolosluk onayı isteniyordu. İşlemlerin kolaylaştırılması amacıyla ürünlerde konsolosluk tasdikleri olmaksızın işlemlerin yürütülmesi kararı alınarak en kısa sürede hayata geçirilmesi üzerinde anlaşmaya varıldı. Mutabakatın önümüzdeki günlerde yazılı hale gelmesi ve sorunun tamamen çözülmesi beklenmektedir.
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

  • 2018 – 2020 Yıllarına İlişkin Orta Vadeli Program Açıklandı

Kalkınma  Bakanlığınca hazırlanan 2018 – 2020 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program 30193 sayılı 27.09.2017 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayınlanmıştır.
Hazırlanan Programın bir bölümü dış ticaret ile ilgili yapılacaklara ayrılmış olup, bu kısım 3 ana başlık altında toplanmıştır. İhracatın arttırılması, finansman imkanlarının iyileştirilmesi ve lojistik hizmetlerinin etkinleştirilmesi başlıkları altında önümüzdeki dönemde yapılması planlanan hususlar maddeler halinde sıralanmıştır. Gümrük hizmetlerinin hızının ve kalitesinin arttırılması hususnda yapılacaklar ise lojistik hizmetlerine ilişkin başlığın alt başlığında toplanmıştır.
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

  • Bulgaristan Çıkışlı Kontraplak Tanımlı Eşyalarda Damping Uygulanması

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 28209790 sayılı dağıtımlı yazısında; Çin menşeli kontraplak cinsi eşyalar için dampinge karşı vergi önlem bulunduğu, bahse konu önlemin Bulgaristan ve Vietnam üzerinden menşe saptırması yapılarak etkisiz kılınmaya çalışılması üzerine, 2016/45 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Bulgaristan ve Vietnam menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında aynı tutarda kesin önlem kararı alındığı,
Bu itibarla, Bulgaristan'da mukim serbest bölgelerden farklı ülkeler menşeli olarak ülkemize ihraç edilen kontrplakların Bulgaristan çıkışlı olarak değerlendirilerek, anılan eşyanın ithalinde dampinge karşı verginin tahsil edilmesinin gerektiği mütalaa edilmiş olup, gümrük idareleri bu doğrultuda bilgilendirilmişlerdir.
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

  • Türkiye-Singapur STA Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasında imzalan Serbest Ticaret Anlaşması 03/07/2017 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmişti. Bahse konu Serbest Ticaret Anlaşmasının 1 no.lu Protokolünde  yer alan  “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol”ün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik 01/10/2017 tarihli 30197 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

  • 8541.40.90.00.14 GTİP'inde Sınıflandırılan Güneş Panellerinde Gözetim Kıymeti Düşürüldü.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 28148833 sayılı dağıtımlı yazısında, Ekonomi Bakanlığı’nın İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin 2017/3 sayılı Tebliğ’e ilişkin yazısından bahisle;
8541.40.90.00.14 GTİP'inde sınıflandırılan "fotovoltaik (solar) modül ve paneller" ticari isimli eşyanın 300 ABD Doları/m2 gümrük kıymetinin altında birim kıymeti haiz olanların ithalatının gözetime tabi tutulduğu, Ekonomi Bakanlığınca tam ve usulüne uygun gözetim belgesi başvurusu yapan firmalara söz konusu Tebliğ çerçevesinde Tek Pencere Sistemi aracılığıyla fatura kıymetleri seviyesinde gözetim belgesi düzenlendiği, 15.09.2017 tarihi itibariyle ise söz konusu uygulamada değişikliğe gidilerek tam ve usulüne uygun gözetim belgesi başvuruları için 150 ABD Doları/m2 fiyat düzeyinden gözetim belgesi düzenlenmeye başlandığı hususuna yer verilmiştir. 


Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.