21 – 27 Haziran 2021 Haftası Mevzuat DeğişiklikleriLutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Konu:  21 – 27 Haziran 2021 Haftası Mevzuat Değişiklikleri
 

Duyuru Özeti:

1.   7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Hk. 

Kamuoyunda Af Kanunu/Torba Yasa olarak da adlandırılan, 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 09.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Söz konusu Kanun kapsamında; Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ 21.06.2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kapsam :

30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, düzenlemenin kapsamına girmektedir.

Bu kapsamdaki;

 • Kesinleşmiş,
 • Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan, 
 • İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan,
alacakların yapılandırılacağı düzenlenmektedir.

Alacakların yapılandırılmasında işlemin 09/06/2021 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) durumu dikkate alınacaktır.

Kesinleşmiş Alacaklar


Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar

Kesinleşmemiş alacaklarda; alacağın bulunduğu safhaya göre değişen farklı yapılandırma planları bulunmakla birlikte özetle;

Vergilerin %50’si ile buna ilişkin Yİ-ÜFE oranıyla hesaplanacak faizin ödenmesi şartıyla,

 • vergi aslının %50’sinin
 • vergi aslına bağlı cezaların tamamının,
 • vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’inin
 • eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş cezalarının %85’inin
Tahsilinden vazgeçilir.

İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler

Vergilerin %50’si ile buna ilişkin Yİ-ÜFE oranıyla hesaplanacak faizin ödenmesi şartıyla,

 • vergi aslının %50’sinin
 • vergi aslına bağlı cezaların tamamının,
 • vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’inin
 • eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş cezalarının %85’inin
Tahsilinden vazgeçilir.

Kendiliğinden Beyan

Gümrük idaresinin tespitinden önce kendiliğinden beyan ile yapılan bildirimlerde, gümrük vergilerinin tamamı ile buna ilişkin Yİ-ÜFE oranıyla hesaplanacak faizin ödenmesi şartıyla,

 • İdari para cazasının tamamının, (asla bağlı olmayan cezalar ve gümrüklenmiş değere bağlı cezalar dahil)
Tahsilinden vazgeçilir.

Başvuru Zamanı & Taksitle Ödeme İmkanı

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilmekte olup, taksitlendirme yapılması halinde vade süresine göre değişen katsayılar uygulanmaktadır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2.   Gümrük Vergileri İndirilen/Askıya Alınan Ürünlere İlişkin “V Sayılı Listenin” Güncellenmesi Hk.

V Sayılı Liste :  Gümrük vergileri indirilen veya askıya alınan ağırlıklı olarak kimya ve elektronik sektörlerinde hammadde veya ara girdi olarak kullanılan bazı maddeleri ihtiva etmektedir.

22.06.2021 tarihli 4106 sayılı Karar ile; İthalat Rejim Kararının eki (V) Sayılı Liste güncellenmiştir.

 • Daha öncesinde V sayılı listede yer alan 11 satır yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Ek-1’de seri numaraları ve detayları belirtilen satırlarda muhtelif değişiklikler yapılmıştır.
 • Ek-2’de yer alan ürünler ise V Sayılı Listeye eklenmiştir.

Söz konusu düzenleme 01.07.2021 tarihinde yürülüğe girecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

3.  İthalat Rejim Kararında Yapılan Değişiklikler Hk.

22.06.2021 tarihli düzenleme ile İthalat Rejimi Kararında bazı değişiklikler yapılmıştır.

   —   Kararın “İthalatta Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranları ile Toplu Konut Fonu” başlıklı 9. maddesi ile “Toplu Konut Fonu Uygulamasına İlişkin Esaslar” başlıklı 10. maddesinde yer alan “Toplu Konut Fonu” ibaresi ““İthalatta Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranları ile Ek Mali Yükümlülükler” ve “Ek Mali Yükümlülük Uygulamasına İlişkin Esaslar” olarak değiştirilmiş ve madde metinlerinde toplu konut fonuna yapılan atıflar da ek mali yükümlülük olarak değiştirilmiştir.

   —   İthalatın Türkiye-Birleşik Krallık STA’sına uygun olarak yapılması halinde Avrupa Birliğine uygulanan gümrük vergisi oranları/ek mali yükümlülüklerin Birleşik Krallığa uygulanacağına dair ek bir madde konulmuştur.

   —   Bunun yanı sıra muhtelif tarım ürünlerinin gümrük vergisi oranları kayda değer oranlarda düşürülmüştür. (sarımsak, badem, ceviz, muz, yeşil çay, siyah çay, yer fıstığı, tohumluk dışındaki kolza tohumları, çerezlik ayçiçeği tohumları, aspir tohumu, ambalajlı yer fıstığı)

Ancak, aynı düzenleme kapsamında söz konusu ürünler için gümrük vergisi oranları ile birlikte Ek Mali Yükümlülük uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

 

 

4.   Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumundan Sağlanan Kredilerde KKDF’nin Sıfırlanması Hk.

4684 sayılı Kanun’un geçici 3. maddesi uyarınca; Cumhurbaşkanının, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesinti oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya onbeş puana kadar yükseltmeye veya kesintiyi tümüyle kaldırmaya yetkisi bulunmaktadır.

Bu kapsamda yapılan düzenleme ile;

Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye de yerleşik kişilerin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumundan (IFC) sağladıkları kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı % 0 olarak tespit edilmiştir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

5.   Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılması Hk.

İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştır.

MakedonyaAB ÜlkeleriMısırArnavutlukGürcistanSırbistanŞiliİranMoldova ve Venezuela menşeli eşyaya uygulanmakta olan tarife kontenlanlarına ilişkin muhtelif Kararlarda değişikliğe gidilmiştir.

Düzenlemeler kapsamındaki bazı ürünlere, belirlenen tarife kontenjanları için %0 vergi uygulanırken, bazı ürünler için ise “Diğer Ülkeler – DÜ” için belirlenmiş oranlardan daha düşük yüzdeler uygulanmakta ve bu yüzdeler ilgili dipnotlarda detaylı olarak açıklanmaktadır. 

İlgili dipnotlarda yapılan değişiklikler ile; düzenleme kapsamındaki ürünlere “Diğer Ülkeler – DÜ” için belirlenmiş olan oranların yüzdelik olarak nasıl uygulanacağına dair hususlarda değişikliğe gidilmiştir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

6.   YGM Tebliği – Sayım Tutanakları ve Günlük Rapor Gönderimi Hk.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğinde yer alan AN6 ve AN8 tepit işlemleri aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır.

AN6 : Özel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonravarsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini,

AN8 :, Genel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini,

Sayım tutanakları ve diğer önemli olaylara ilişkin bilgiler esas alınarak hazırlanacak günlük raporun, tespit işleminin yapıldığı günün sonuna kadar yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından elektronik ortamda sunulması gerekmektedir.

Eşyanın özelliğinden dolayı özellikle dökme ürünlerde bir antrepo beyannamesi kapsamındaki eşyanın antrepoya alınamadığı/çıkartılamadığı durumlarda nasıl işlem yapılması gerektiğine dair bilgi talep edilmiştir.

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin cevabi yazısında;

 • Sayım tutanağı ve günlük raporların sisteme girilebilmesi için öncelikle tespit işleminin tamamlanmış olması gerektiği,
 • Henüz antrepoya alımı, ölçümü/sayımı ve dolayısıyla tespiti yapılamamış eşyaya ilişkin sisteme veri girişinin söz konusu olamayacağı,
 • Tespit hangi tarihte gerçekleşmiş ise o günün sonuna kadar sayım tutanaklarında yer alan bilgiler ile günlük raporun sisteme girilmesi gerektiği,

İfade edilmektedir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

7.   MAKALE – Dahilde İşleme Rejimi ile Sürdürülebilirlik ve İhracatın Teşviki; Pandemiden Çıkış

Pandemi sürecinin son döneminde neredeyse hiç durmayan imalat sanayi ve ihracat, bozulan ekonomik dengenin ve uluslararası ticarette ülkemizin, bu süreci atlatabilmesinde önemli ekonomik araçlardır.

Söz konusu ihracatın sürdürülebilir olması maliyet düşürücü mekanizmaların etkin kullanımına bağlıdır.

Bu mekanizmaların başında gelen Dahilde İşleme Rejimi; KDV, GV, İlave Gümrük Vergisi/İGV, Damping Vergisi, Ek Mali Yükümlülük/EMY, ÖTV, KKDF vb. tüm vergilerden muafiyet sağladığı için hammadde girdi maliyetini düşürmekte, aynı zamanda ithalat esnasında oluşan vergilerin nakit ödenmesi yerine teminata bağlanması nedeniyle ciddi bir finansman katkısı sağlamaktadır.
 
Dahilde İşleme Rejimi ile Sürdürülebilirlik ve İhracatın Teşviki; Pandemiden Çıkış” başlıklı makalemizde; Dahilde İşleme Rejiminin kullanımı ve sürecin yönetilmesine ilişkin hususlar detaylı bir şekilde incelenmektedir. 

Proje Teşvik Müdürümüz Sayın Aytaç VAROL tarafından kaleme alınan makaleye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

8.   Tarife Sınıflandırma Kararlarına İlişkin Tebliğ Hk.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) : Türk Gümrük Tarife Cetvelinde eşyanın sınıflandırılması için kullanılan 12 rakamlı  koddur.

GTİP’te yer alan 7-8 inci rakamlar Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılan Kombine Nomanklatür Kodunu oluşturmakta olup, Türkiye, Avrupa Birliği ile Ortak Gümrük Birliğine sahip olmasından dolayı, Türkiye'nin 8'li bazdaki kodları ve ürün grupları Avrupa Birliği ülkeleri ile aynıdır.
 

 
Muhtelif eşyanın, Kombine Nomanklatür kodu itibarıyla sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kararlarını duyurarak tarife sınıflandırma uygulamalarımızın AB’nin uygulamaları ile yeknesaklığını temin etmek amacıyla hazırlanan Tarife sınıflandırma Kararlarına ilişkin 53 seri nolu Tebliğ yayımlanmıştır.

Bu itibarla;

 • Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 24.06.2021 tarihinden itibaren geçerliliğini yitirmektedir.
 • Tebliğin EK-1’inde yer alan sınıflandırma kararlarına uymayan aynı düzeydeki daha önce yayımlanmış sınıflandırma kararları söz konusu olduğunda, bu Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

9.   MAKALE – İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri “Fire Ve Kullanım Oranları” Konulu Yazısı Hakkında Hatırlatma

Geçtiğimiz günlerde Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine ilişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin “Fire Oranlarına” ilişkin maddelerine dair bir yazı yayımlanmış ve bu yazı bülten olarak paylaşılmıştı.

Proje Teşvik Müdürümüz Sayın Aytaç VAROL’un konuya ilişkin hazırlamış olduğu “Hatırlatma Yazısında”;  ilgili yazının detaylarına yer verilmekle birlikte, konu örnek olay incelemesi ile daha anlaşılır bir biçimde sunulmaktadır.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

10.  Benzin ve Motorin’e Uygulanacak ÖTV Tutarlarının Güncellenmesi Hk.

ÖTV I sayılı listede yer alan akaryakıt ürünlerine 24.06.2021 ve 25.06.2021 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV tutarlarına ilişkin liste Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanmıştır.

Akaryakıt cinsi ürünlerin fiyatlarındaki değişime bağlı olarak, ÖTV tutarlarında da değişikliğe gidilmektedir. (Genel olarak ürün fiyatlarında artış olduğunda ÖTV tutarı indirilmekte, ürün fiyatlarında düşüş olduğunda da ÖTV tutarı arttırılmaktadır.)

Bu kapsamda;

 • 95 Oktan Kurşunsuz Benzin” cinsi ürünlerin ÖTV tutarları 1,0776 TL’den,  0,8387 TL’ye, (25.06.2021 tarihi itibariyle)
 • 98 Oktan Kurşunsuz Benzin” cinsi ürünlerin ÖTV tutarları 1,3299 TL’den,  1,0910 TL’ye, (25.06.2021 tarihi itibariyle)
 • Motorin” cinsi ürünlerin ÖTV tutarları 0,9366 TL’den,  0,7177 TL’ye, (24.06.2021 tarihi itibariyle)
İndirilmiştir. 
 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

ÖTV
Tutarı (TL)

Birimi

2710.12.45.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan

1,0776
0,8387

Litre

2710.12.45.00.13

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)
Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)

2710.12.45.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)
Diğerleri

2710.12.49.00.11

İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan

1,3299
1,0910

Litre

2710.12.49.00.12

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)

2710.19.43.00.11

(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)
Motorin

0,9366
0,7177

Litre

2710.20.11.00.11

(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)
Motorin


Söz konusu ürünlere 25.06.2021 tarihi itibarıyla uygulanacak ÖTV miktarlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

11.   Özel Tüketim Vergisi Kanunu III Sayılı Listede (Alkollü ve Alkosüz İçecekler ile Tütün Mamulleri)  Yer Alan Ürünlere İlişkin ÖTV Tutarlarının Belirlenmesi Hk.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu III Sayılı Listede alkollü ve alkosüz içecekler ile tütün mamulleri ve bu ürünlere uygulanacak vergi oran/tutarları yer almaktadır.

(III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları üretici fiyat endeksindeki (ÜFE) değişime bağlı olarak Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirlenmekte, ancak Cumhurbaşkanı’nın belirlenmiş tutarların uygulanmamasına karar verme yetkisi bulunmaktadır.

Bu yetki kapsamında;

İlgili ürünler için asgari maktu ve maktu vergi tutarlarına ilişkin artışın, 2021 yılı Temmuz – Aralık dönemi için uygulanmamasına karar verilmiştir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

12.   9504.90.80.00.00 GTİP’Li Eşyanın Serbest Dolaşıma Girişinde Yetkili Gümrük İdareleri Hk. 

İthali yasak olmayan oyun alet ve makinalarının ithalinde yetkili gümrük idareleri; 13 seri nolu Gümrük Genel Tebliği ile belirlenmektedir.

Oyuncak cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük idareleri ise; 164 seri nolu Gümrük Genel Tebliği ile belirlenmektedir.

9504.90.80.00.00 GTİP’indeki eşya bahse konu her iki Tebliğin de kapsamına girdiğinden, söz konusu  eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini yapmaya yetkili gümrük müdürlüklerine dair tereddütleri gidermek üzere; Gümrükler Genel Müdürlüğünce 64925109 sayılı yazı yayımlanmıştır.  
 

9504

Video oyun konsolları ve makinaları, eğlence merkezleri için oyun eşyası, tilt makinası, bilardo, kumarhane oyunları için özel masalar, salon veya masa oyunları ve otomatik bowling oyun ekipmanları dahil:

9504.90

– Diğerleri:

9504.90.80.00.00

– – Diğerleri

 
9504.90.80.00.00 GTİP’li eşya başta olmak üzere, her iki Tebliğ kapsamına giren eşyanın, 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun kapsamına girmediğinin 13 seri no.lu Gümrük Genel Tebliğinde belirtilen usullerle tespit edilmesi halinde, mezkur eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin bahse konu her iki Tebliğde sayılan gümrük idarelerinden de yapılabilmesi uygun bulunmuştur.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

13.   Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hk.

Türkiye ile Bosna Hersek arasında 2003 yılında yürülüğe giren bir Serbest Ticaret Anlaşması bulunmaktaydı. Söz konusu STA’nın revize edilmesine ilişkin anlaşma ise 2019 tarihinde imzalanmıştı.

2 mayıs 2019 tarihinde Ankarada imzalanan ve 7310 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Serbest Ticaret Anlaşması onaylanmasına ilişin Karar 25.06.2021 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Karar ekinde revize edilmiş Serbest Ticaret Anlaşmasının güncel hali yer almaktadır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 
Türkiye- Bosna Hersek Ticaretine ilişkin TÜİK verileri aşağıdaki gibidir.
 

 

İHRACAT $

İTHALAT $

2018

 420.138.672

 241.221.411

2019

 443.987.800

 191.269.167

2020

 434.927.844

 199.745.954

14.  İran Menşeli “Düz Cam” İthalatına Uygulanmakta Olan EMY’nin Uzatılmasına İlişkin Korunma Önlemi Soruşturması Açılması Hk.

2018 yılında yayımlanmış olan 452 sayılı Karar uyarınca; 70047005 ve 7006 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan İran menşeli düz cam ithalatında üçyıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verilmişti.

Yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine yapılan ön inceleme neticesinde; yürürlükte bulunan korunma önleminin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam edip etmediğinin tespit edilmesi ve yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyumlarının ayrıntılı olarak incelenebilmesi amacıyla mevcut önlemin gözden geçirilmesi için korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Mevcut önleme ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.
 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Ek Mali Yükümlülük ($/ton(brüt))

12/12/2018-11/12/2019

12/12/2019-11/12/2020

12/12/2020-11/12/2021

70.04

Çekme ve üfleme cam (plakalar halinde), absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş

48

46

44

70.05

Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde), absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş

70.06

70.03, 70.04 veya 70.05 Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelen- memiş veya donatılmamış olanlar:

 
15.   Çin Menşeli 8418.69 Tarife Alt Pozisyonu Altında Sınıflandırılan "Chiller" Tanımlı Ürünlere Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hk.

Çin menşeli 8418.69.00.10.00* GTİP’inde sınıflandırılan "kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteler (yalnızca merkezi iklimlendirme ve proses suyunun soğutulmasında kullanılan chiller – absorbsiyon ve santrifüj kompresörlü olanlar hariç)"  tanımlı ürünlere 2016/16 sayılı Tebliğ kapsamında üretici/ihracatçı firma bazında CIF ithalat bedelinin %36,63’ü ile %49,64’ü arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem uygulanmaktadır.
 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Üretici Firma

Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin %)

8418.69.00.10.00

Kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteler (yalnızca merkezi iklimlendirme ve proses suyunun soğutulmasında kullanılan chiller – absorbsiyon ve santrifüj kompresörlü olanlar hariç)

Çin Halk Cumhuriyeti

Chongqing Midea General Refrigeration Equipment Co. Ltd.

36,63

Diğerleri

49,64

*Söz konusu önleme tabi ürünün yer aldığı “kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteler” tanımlı 8418.69.00.10.00 GTİP 2020 yılı sonunda kaldırılmış ve bahse konu ürün 8418.69 GTP altında sınıflandırılmaya başlanmıştır.

 • Yerli üretim dalının başvurusu üzerine; uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna dair yeterli delillerin bulunduğu anlaşıldığından, ÇHC menşeli 8418.69 GTP altında kayıtlı “diğerleri-yalnızca merkezi iklimlendirme ve proses suyunun soğutulmasında kullanılan chiller (absorbsiyon ve santrifüj kompresörlü olanlar hariç)” tanımlı ürünlere bir  nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
 • Soruşturmaya taraf olmak isteyen ilgililerin konuya ilişkin görüşlerini belirlenen sürelerde sunmaları gerekmektedir.
 • Ürünlere uygulanmakta olan mevcut önlemler tablodaki gibi olup, meri önlem soruşturma sonuçlanana kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net