2022 – 2024 Yıllarına İlişkin Orta Vadeli Program Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel
 

Konu:  2022 – 2024 Yıllarına İlişkin Orta Vadeli Program Hk.

Duyuru Özeti:

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan 2022 – 2024 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program’ın onaylanmasına ilişkin 4474 sayılı Karar 05.09.20021 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

Hazırlanan programın dış ticaret ile ilgili maddeleri aşağıda özetlenmektedir.
 

Temel Amaçlar
İhracata dayalı, yeşil dönüşümü dikkate alan, istikrarlı, dengeli ve gelir dağılımı adaletini gözeten bir büyüme yapısının tesis edilmesi temel amaç olarak belirlenmiş,

Küresel tedarik zincirlerindeki değişimler, dijital ve yeşil dönüşüm gibi eğilimler dikkate alınarak; uluslararası arenada rekabet gücü yüksek, üretim ve istihdam potansiyeli barındıran sektörler desteklenerek, küresel ticaretten alınan payın arttırılması ve bu kapsamda cari işlemler dengesinde kalıcı ve sürdürülebilir iyileşmenin sağlanması hedeflenmiştir.
 

2021 Yılı İhracat/İthalat Tahminleri
2021 yılının ilk yedi ayında ihracat, bir önceki yılın ayni dönemine göre yüzde 34,9 oranında artış kaydederek 121,4 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Bu gelişmede, özellikle ana ihracat pazarlarımızdaki dış talebin hızlı bir şekilde yükselmesinin yanı sıra reel sektörün artan rekabet gücü ve bunu destekleyici politikalar belirleyici olmuştur. İhracattaki artışın yılın kalan aylarında sürmesi ve 2021 yılında ihracatın yüzde 24,4 oranında artarak 211 Milyar Dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Yılın ilk yedi ayında ithalat yüzde 25,8 oranında artmış ve 146,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu gelişmede küresel emtia fiyatları ile yurtiçi talepteki artış etkili olmuştur. Bu dönemde enerji ithalatında artış yaşanırken, alınan piyasa düzenleyici önlemlerin de katkısıyla altın ithalatında düşüş kaydedilmiştir. 2021 yılında ithalatın yüzde 17,5 oranında artarak 258 Milyar Dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
 

Yeşil Dönüşüm
Yeşil Dönüşüm” kapsamındaki gelişmelere, izlenecek politika ve tedbirlere son dönemdeki önemine binaen Programda ayrı bir başlık açılarak detaylı bir şekilde yer verilmektedir.

İklim değişikliğinin etkisini tüm dünyada daha şiddetli bir şekilde göstermesi, sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde yeşil ekonomide geçiş sürecinin önemini artırmıştır. Avrupa Birliği (AB) tarafından 2019 yıl sonunda açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi yaklaşımlarla gelişmiş ülkelerin öncülüğünde küresel düzeyde ekonomi politikalarında iklim değişikliğinin ağırlığı artmaktadır. Bu durum, başta ana ihracat pazarımız olan AB olmak üzere ülkelerin uygulayacağı yeni politikalara göre sanayide ve ekonomi genelinde yeşil dönüşümün gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Program döneminde küresel değer zincirleriyle bütünleşme ve daha fazla uluslararası yatırım çekme süreci, bu yeni anlayış çerçevesinde Yeşil Mutabakat Eylem Planında yer alan hedef ve eylemler de dikkate alınarak şekillenecektir.

Yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla Ar-Ge çalışmaları desteklenerek yeşil üretim için gerekli teknolojiler geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.
 

Ödemeler Dengesinin Sağlanması Kapsamında Uygulanacak Politika ve Tedbirler
 • Başta Gümrük Birliği olmak üzere mevcut Tercihi Ticaret Anlaşmalarının ve Serbest Ticaret Anlaşmalarının hizmet ticareti ve dijital ticareti de kapsayacak şekilde güncellenmesi ve kapsamlarının genişletilmesi suretiyle ticaret ortaklarımızla ekonomik ve ticari ilişkiler derinleştirilecektir.
 • Öncelikli sektörlere yönelik ticari ve ekonomik ilişkilerimiz, “Girişimci ve İnsani Dış Politikamız” çerçevesinde derinleştirilip çeşitlendirilecek; Afrika ve Latin Amerika’ya yönelik ortaklık ve açılım politikalarımız ile “Yeniden Asya” girişimimiz somut hedefler doğrultusunda hayata geçirilmeye devam edilecektir.
 • Mal ve hizmet ihracatımızın menzilini arttırma, ülkemize coğrafi olarak uzak ihracat potansiyeli yüksek ülkelerle ticaretimizi geliştirme hedefine yönelik olarak “Uzak Ülkeler Stratejisi” hayata geçirilecektir.
 • KOBI’Ierin, kadın ve genç girişimcilerin ihracatını artırmaya yönelik özel programlar uygulanacaktır.
 • İhracat yükünün daha hızlı ve kaliteli lojistik sunumuyla hedef pazarlara ulaştırılmasını teminen ihracat odaklı izinli gönderici sistemi yaygınlaştırılacaktır.
 • Başta e-ihracat olmak üzere hizmet ihracatına yönelik destekler etkinleştirilecek ve yeni destek mekanizmaları geliştirilecektir.
 • Yurt Dışı Lojistik Merkezler üzerinden ihracatçıların potansiyel pazarlara ve dağıtım kanallarına erişimi hızlandırılacaktır.
 • Aralıklı olarak ihracat yapan firmaların ihracatta sürekliliğini sağlamaya yönelik makine öğrenmesi ve davranış bilimlerini temel alan çalışmalar yürütülecektir.
 • Ülkemizin hizmet ihracatı potansiyelinden azami seviyede faydalanılması amacıyla çok taraflı ve ikili anlaşmalar yoluyla uluslararası işbirliği imkânları artırılacaktır.
 • Serbest bölgelere yüksek teknoloji içeren yatırımlar çekilerek ülkemizin rekabet gücü artırılacaktır.
 • Turk Eximbank fonlama imkânları, dış ticaret dengemizin geliştirilmesini sağlayacak yatırım projelerinin finansmanında ve başta K0Bl’ler olmak üzere firmaların ihracat finansmanı ihtiyaçlarını karşılamakta kullanılacaktır. Bu amaca uygun olarak Türk Eximbank, uluslararası en iyi uygulamalar dikkate alınarak yeniden yapılandırılacaktır.
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net