2018 – 2020 Yıllarına İlişkin Orta Vadeli Program HakkındaİLGİLİ SEKTÖR:Genel 

Konu: 2018 – 2020 Yıllarına İlişkin Orta Vadeli Program Hakkında

Duyuru Özeti:

Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan 2018 – 2020 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program 30193 sayılı 27.09.2017 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayınlanmıştır. 
Hazırlanan programın dış ticaret ile ilgili maddeleri aşağıda özetlenmektedir. 

İhracatın arttırılması başlığı altında özetle;
•-Yüksek teknolojili ürünlerin ihracatına yönelik desteklerin, sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendirileceği,
•-Türk Lirası ile ticaretin toplam ticaret içerisindeki payının yükseltilmesinin teşvik edileceği,
•-İhracatçıların kur riskini azaltmak amacıyla İhracatta Döviz Kuru Riski Sigorta Sisteminin kurulacağı ve kullanımının yaygınlaştırılacağı,
•-Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik resmi müzakerelere başlanılacağı,
•-E-İhracat Stratejisinin uygulamaya geçirilerek Türk mal ve hizmetlerinin ukuslararası piyasalarda e-ihracat yoluyla yer almasının sağlanacağı, 
•-İthalattan kaynaklanan haksız rekabete karşı yerli üretimin zarar görmemesini teminen ticaret politikası önlemlerinin etkin bir şekilde kullanılacağı,

Finansman imkanlarının iyileştirilmesi başlığı altında özetle;
•-Eximbank’ın ödenmiş sermayesinin, ihracatı daha fazla destekleyecek şekilde arttırılacağı,
•-Eximbank’ın KGF garanti imkanları ile kullandırabileceği kredi limitinin arttırılacağı,
•-Eximbank’ın, alıcı kredisi kullndırma imkanlarının arttırarak ve tekasa dayalı kredi işlemlerine yöneleceği, 

Lojistik hizmetlerin etkinleştirilmesi başlığı altında özetle;
•-Mevcut lojistik merkezlerrinin rehabilitasyonunun sağlanarak, uluslararası standartta yeni lojistik merkezlerinin kurulacağı ve etkin işletme yönetimi tesis edileceği,
•-Lojistik merkezlerinin kamu yerine özel işletmeciler tarafından modern işletmecilik prensipleri çerçevesinde yönetilmesiyle ticaretin hızlandırılacağı,
•-Özel sektörün katılımıyla etkin bir rekabet ortamının tesisi ve maliyetlerin sürdürülebilir bir seviyeye getirilmesi amacıyla demiryolu taşımacılığına ilişkin ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanarak hayata geçirileceği,
•-Doğu-Batı koroidorundaki demiryolu yatırımlarının hızlandırılacağı, Kuzey-Güney koridorundaki darboğazların giderileceği, 
•-Limaların aktarma merkezleri olmasını sağlayacak geri saha karayolu ve demiryolu bağlantılarının güçlendirileceği,

Gümrük hizmetlerinin hızının ve kalitesinin arttırılması hususunda
•-Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırılacağı ve etkinliğinin arttırılacağı,
•-Dış ticaretteki laboratuar hizmetlerinin tek havuzda (noktada) toplanacağı,
•-Liman işlemlerinin, liman ve konteyner takip mekanizmasında tek platformda güvenli bir biçimde yapılmasının yaygınlaştırılacağı, 
•-Kara hudut kapılarında verilen gümrük hizmetlerinin hız ve etkinliğinin arttırılacağı,
•-Ticaretin Kolaylaştırılması Danışma Noktaları oluşturularak ticaret erbabının başta gümrük hizmetleri olmak üzere bilgiye erişiminin kolaylaştırılacağı,
•-Gümrük işlemleri için başvuru koşullarının kolaylaştırılarak, çeşitli kurumlarca istenilen ücretlerin azalatılacağı,
•-Gümrük kontrol süreçlerinin hızlandırılacağı ve etkinliğinin arttırılacağı,
Program dahilinde kararlaştırımıştır. 

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.