2016 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2015/2)2016 YILINA İLİŞKİN İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2015/2)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) İthalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve talepleri; 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun Bakanlar Kuruluna tanıdığı yetki ve taraf olduğumuz Gümrük Birliği, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması, Serbest Ticaret ve Tercihli Ticaret Anlaşmaları başta olmak üzere uluslararası yükümlülüklerimiz göz önünde bulundurularak değerlendirmeye alınır.

Başvurular

MADDE 2 – (1) İthale konu eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek tatbik edilmesi talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin;

a) Şirketler ve sivil toplum kuruluşları için bu Tebliğ yayımlandıktan sonra 20 gün içinde,

b) Kamu kurum ve kuruluşları için ise 1 Aralık 2015 tarihine kadar

Ek-1’de yer alan Başvuru Formu ile Ekonomi Bakanlığı’nın [email protected] elektronik posta adresine, ilgililerin kurumsal elektronik posta adresinden iletilmesi gerekir. Bu kapsamda değerlendirilen taleplere yönelik olarak ilgililere cevap niteliğinde bir yazı gönderilmez. 2016 yılında ithalatta uygulanacak gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranları, İthalat Rejimi Kararı eklerinde belirtilerek Resmî Gazete’de yayımlanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 26/9/2014 tarihli ve 29131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2015 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/20) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı (30/10/2015) tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
 

Eki için tıklayınız.