2014-5 Tebliğ Ekleri, 2014-5 Tebliğ Ekleri31 Aralık 2013  SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28868 (Mükerrer)
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE
TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/5)
Amaç
MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolüne tâbi eklerdeki listelerde belirtilen ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Tebliğ; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tâbi tutulmak istenen eklerdeki listelerde yer alan ürünler ile 5 inci maddenin ikinci fıkrası dahilindeki ürünleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Ön bildirim
MADDE 4 (1) Eklerdeki listelerden;
a) Ek-1/A ve ek-1/Bde belirtilen ürünler için, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik,
b) Ek-2de belirtilen ürünler için, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmî Kontrollerine Dair Yönetmelik,
hükümlerine uygun olarak ön bildirim yapılması gerekir.
Uygunluk denetimi
MADDE 5 (1) Ek-1/A, ek-1/B, ek-2, ek-3, ek-4, ek-5, ek-6 ve ek-7de belirtilen ürünlerin ithalatında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ek-9da yer alan Uygunluk Yazısı düzenlenir.
(2) Ek-5te yer almayan ancak veteriner tıbbi ürün olan veya veteriner tıbbi ürün yapımında kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin ithalatında, ithalatçının talep etmesi ve ürünün mevzuatına uygun olması halinde ek-9da yer alan Uygunluk Yazısı ithalatçıya iletilir.
(3) Uygunluk Yazısı başvurusunda istenen bilgi ve belgelerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ibrazı gerekir.
(4) Uygunluk Yazısı;
a) Ek-1/A ve ek-1/Bde yer alan ürünler için ithalatın yapılacağı gümrük idaresine,
b) Ek-2, ek-3, ek-4, ek-5, ek-6 ve ek-7de yer alan ürünler için ithalatçıya,
iletilir.
(5) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilmek istenen bir ürünün birden fazla listede yer alması durumunda, her ithalat işlemi için ilgili tüm mevzuata uygun olacak şekilde yalnızca bir Uygunluk Yazısı düzenlenir.
Uygunsuzluk Yazısı
MADDE 6 (1) Ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti halinde, gerekçeli olarak ek-10da yer alan Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir. Uygunsuzluk Yazısı ilgili gümrük idaresine iletilir ve keyfiyet ithalatçıya veya temsilcisine bildirilir.
Veteriner Giriş Belgesi
MADDE 7 (1) Ek1/A ve ek1/Bde yer alan ürünler için, Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik ekinde yer alan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Veteriner Giriş Belgesinin orijinali gümrük idarelerine bildirilir ve belgede belirtilen ilk varış yerine kadar sevkiyata eşlik eder.
(2) Ek-1/A ve ek-1/Bde yer alan ve 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin petrol sanayii, beşeri ilaç sanayii, sabun sanayii, kozmetik sanayii ve benzeri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca denetime tâbi olmayan sanayiilerde kullanılmak üzere ithal edilmesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılan kontrollerde uygun bulunması durumunda Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik ekinde yer alan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Veteriner Giriş Belgesinin orijinali gümrük idarelerince aranır ve belgede belirtilen ilk varış yerine kadar sevkiyata eşlik eder.
Kontrol Belgesi
MADDE 8 (1) Ek-1/A ve ek-3te yer alan ürünlerin ithalatında Uygunluk Yazısı düzenlenmesi için ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylanan Kontrol Belgesi aranır.
(2) Kontrol Belgesi alınması için ek-8de yer alan Kontrol Belgesi formu, fatura veya proforma fatura ile ürünün özelliğine göre Kontrol Belgesi formunda belirtilen ilgili mevzuat uyarınca istenen diğer belgelerle birlikte ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvurulur.
Kontrol Belgesinin geçerlik süresi
MADDE 9 (1) Kontrol Belgesinin geçerlik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren;
a) Ek-1/Ada yer alan ürünler için dört aydır. Ancak 15.04, 19.01, 19.02, 19.05, 20.04, 20.05, 2103.90.90, 21.04, 21.06, 2835.25.00.00.00 ve 2835.26.00.00.00 tarife pozisyonunda yer alan ürünler için on iki aydır.
b) Ek-3te yer alan ürünler için altı aydır.
(2) Türkiye gümrük bölgesine geldikten ve Uygunluk Yazısı başvurusu yapıldıktan sonra Kontrol Belgesinin geçerlik süresi biten ürünlere ilişkin işlemler, Kontrol Belgesinin geçerlik süresi dikkate alınmaksızın tamamlanır.
Muafiyetler
MADDE 10 (1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tâbi olması ve Uygunluk Yazısı düzenlenmesi kaydıyla, ek1/Ada yer alan yarış ve gösteri amacıyla belirli bir süre kalmak üzere getirilen, üst düzey mülkî ve askeri erkâna hediye edilen, özel ve resmî hayvanat bahçelerinde sergilenmek amacıyla getirilen ve ülkemize bağış niteliğinde gelen hayvanlar ile üniversitelerin, bilimsel ve diğer araştırma kurumlarının bilimsel araştırmalarda kullanacağı hayvanlar için Kontrol Belgesi düzenlenmez.
(2) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tâbi olması ve Uygunluk Yazısı düzenlenmesi kaydıyla, ek-1/Ada yer alan ve 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gıda ve Yemin Resmî Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 27 nci maddesi kapsamındaki ürünler için Kontrol Belgesi düzenlenmez.
(3) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tâbi olması kaydıyla, ek-1/A ve ek-1/Bde yer alan ve Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin petrol sanayii, beşeri ilaç sanayii, sabun sanayii, kozmetik sanayii ve benzeri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca denetime tâbi olmayan sanayilerde kullanılmak üzere ithal edilmesi durumunda Uygunluk Yazısı ve/veya Kontrol Belgesi düzenlenmez.
(4) Eklerdeki diğer listeler kapsamında denetime tâbi olmaması kaydıyla, ithal edilmek istenen;
a) Ek1/A ve ek1/Bde yer alan ürünlerin Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik ile belirlenen hayvan ve ürünler kapsamı dışında olması,
b) Ek2de yer alan ürünlerin gıda ve yem sanayii dışında ve/veya karşılarında belirtilen amaçlar dışında kullanılacak olması,
c) Ek4te yer alan ürünlerin hayvan sağlığı amacı dışında kullanılacak olması,
ç) Ek5te yer alan ürünlerin veteriner tıbbi ürün ve veteriner tıbbi ürün imalinde kullanılan hammadde sanayiine verilmeyecek olması,
d) Ek6da yer alan hammaddelerin bitki koruma ürünü sanayiine verilmeyecek olması,
e) Ek2, ek5 ve ek6da yer alan ürünlerin laboratuvar analizinde kullanılacak olması,
f) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmiş olan diğer ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tâbi tutulması,
durumunda ön bildirim, Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı düzenlenmez.
(5) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tâbi olması ve Uygunluk Yazısı düzenlenmesi kaydıyla, ek-3te yer alan ve EXPO 2016da sergilenmek üzere getirilen ürünler için Kontrol Belgesi düzenlenmez.
Bilgi formu
MADDE 11 (1) İthalatçı, ithalatın yapılmasından sonra en geç kırk beş gün içinde  ek-11de yer alan Bilgi Formunu gümrük beyannamesinin örneği ile birlikte;
a) Ek-5te yer almayan ancak veteriner tıbbi ürün olan veya veteriner tıbbi ürün yapımında kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin veteriner tıbbi ürün izni olanlar tarafından ithal edilmesi,
b) Beşeri tıbbi ürün, bitki koruma ürünü veya bunların yapımında kullanılanlar hariç olmak üzere, ek-5te yer alan ve yanında (*) işareti bulunan maddelerin 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (ç) ve (e) bentleri kapsamında ithal edilmesi,
durumunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne iletir.
Gümrük işlemleri
MADDE 12 (1) Eklerdeki listelerde yer alan ürünlerin ithalatında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Uygunluk Yazısı gümrük idarelerince aranır.
(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan muafiyetler kapsamında olduğu beyan edilen ürünlerin ithalatına gümrük idarelerince doğrudan izin verilir.
(3) Bir ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti ve bu hususun gerekçeli Uygunsuzluk Yazısı ile ilgili gümrük idaresine bildirilmesi halinde, ürünün ithaline gümrük idarelerince izin verilmez ve Uygunsuzluk Yazısı özet beyana ve taşıma belgesine iliştirilir.
(4) Uygunsuz çıkan ürün mahrecine iade edilir veya masrafları ürünün sahibine ait olmak üzere imha suretiyle tasfiye edilmek üzere gümrüğe terk edilir ya da ilgili mevzuat çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygun göreceği tedbirler alınır.
Yaptırımlar
MADDE 13 (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar ile sahte belge kullananlar, ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında;
a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,
b) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu,
c) 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
uygulanır.
Yetki
MADDE 14 (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 15 (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/5) yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş ürünlerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle 15 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Tebliğe tâbidir. Ancak söz konusu işlemlere bu Tebliğin lehteki hükümleri de uygulanır.
(2) 15 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Tebliğ kapsamında alınmış Kontrol Belgeleri, mezkûr Tebliğde belirtilen süre kadar geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 16 (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
 
 
 

31 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28868 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE

TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/5)

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolüne tâbi eklerdeki listelerde belirtilen ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tâbi tutulmak istenen eklerdeki listelerde yer alan ürünler ile 5 inci maddenin ikinci fıkrası dahilindeki ürünleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ön bildirim

MADDE 4 (1) Eklerdeki listelerden;

a) Ek-1/A ve ek-1/Bde belirtilen ürünler için, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik,

b) Ek-2de belirtilen ürünler için, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmî Kontrollerine Dair Yönetmelik,

hükümlerine uygun olarak ön bildirim yapılması gerekir.

Uygunluk denetimi

MADDE 5 (1) Ek-1/A, ek-1/B, ek-2, ek-3, ek-4, ek-5, ek-6 ve ek-7de belirtilen ürünlerin ithalatında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ek-9da yer alan Uygunluk Yazısı düzenlenir.

(2) Ek-5te yer almayan ancak veteriner tıbbi ürün olan veya veteriner tıbbi ürün yapımında kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin ithalatında, ithalatçının talep etmesi ve ürünün mevzuatına uygun olması halinde ek-9da yer alan Uygunluk Yazısı ithalatçıya iletilir.

(3) Uygunluk Yazısı başvurusunda istenen bilgi ve belgelerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ibrazı gerekir.

(4) Uygunluk Yazısı;

a) Ek-1/A ve ek-1/Bde yer alan ürünler için ithalatın yapılacağı gümrük idaresine,

b) Ek-2, ek-3, ek-4, ek-5, ek-6 ve ek-7de yer alan ürünler için ithalatçıya,

iletilir.

(5) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilmek istenen bir ürünün birden fazla listede yer alması durumunda, her ithalat işlemi için ilgili tüm mevzuata uygun olacak şekilde yalnızca bir Uygunluk Yazısı düzenlenir.

Uygunsuzluk Yazısı

MADDE 6 (1) Ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti halinde, gerekçeli olarak ek-10da yer alan Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir. Uygunsuzluk Yazısı ilgili gümrük idaresine iletilir ve keyfiyet ithalatçıya veya temsilcisine bildirilir.

Veteriner Giriş Belgesi

MADDE 7 (1) Ek1/A ve ek1/Bde yer alan ürünler için, Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik ekinde yer alan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Veteriner Giriş Belgesinin orijinali gümrük idarelerine bildirilir ve belgede belirtilen ilk varış yerine kadar sevkiyata eşlik eder.

(2) Ek-1/A ve ek-1/Bde yer alan ve 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin petrol sanayii, beşeri ilaç sanayii, sabun sanayii, kozmetik sanayii ve benzeri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca denetime tâbi olmayan sanayiilerde kullanılmak üzere ithal edilmesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılan kontrollerde uygun bulunması durumunda Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik ekinde yer alan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Veteriner Giriş Belgesinin orijinali gümrük idarelerince aranır ve belgede belirtilen ilk varış yerine kadar sevkiyata eşlik eder.

Kontrol Belgesi

MADDE 8 (1) Ek-1/A ve ek-3te yer alan ürünlerin ithalatında Uygunluk Yazısı düzenlenmesi için ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylanan Kontrol Belgesi aranır.

(2) Kontrol Belgesi alınması için ek-8de yer alan Kontrol Belgesi formu, fatura veya proforma fatura ile ürünün özelliğine göre Kontrol Belgesi formunda belirtilen ilgili mevzuat uyarınca istenen diğer belgelerle birlikte ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvurulur.

Kontrol Belgesinin geçerlik süresi

MADDE 9 (1) Kontrol Belgesinin geçerlik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren;

a) Ek-1/Ada yer alan ürünler için dört aydır. Ancak 15.04, 19.01, 19.02, 19.05, 20.04, 20.05, 2103.90.90, 21.04, 21.06, 2835.25.00.00.00 ve 2835.26.00.00.00 tarife pozisyonunda yer alan ürünler için on iki aydır.

b) Ek-3te yer alan ürünler için altı aydır.

(2) Türkiye gümrük bölgesine geldikten ve Uygunluk Yazısı başvurusu yapıldıktan sonra Kontrol Belgesinin geçerlik süresi biten ürünlere ilişkin işlemler, Kontrol Belgesinin geçerlik süresi dikkate alınmaksızın tamamlanır.

Muafiyetler

MADDE 10 (1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tâbi olması ve Uygunluk Yazısı düzenlenmesi kaydıyla, ek1/Ada yer alan yarış ve gösteri amacıyla belirli bir süre kalmak üzere getirilen, üst düzey mülkî ve askeri erkâna hediye edilen, özel ve resmî hayvanat bahçelerinde sergilenmek amacıyla getirilen ve ülkemize bağış niteliğinde gelen hayvanlar ile üniversitelerin, bilimsel ve diğer araştırma kurumlarının bilimsel araştırmalarda kullanacağı hayvanlar için Kontrol Belgesi düzenlenmez.

(2) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tâbi olması ve Uygunluk Yazısı düzenlenmesi kaydıyla, ek-1/Ada yer alan ve 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gıda ve Yemin Resmî Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 27 nci maddesi kapsamındaki ürünler için Kontrol Belgesi düzenlenmez.

(3) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tâbi olması kaydıyla, ek-1/A ve ek-1/Bde yer alan ve Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin petrol sanayii, beşeri ilaç sanayii, sabun sanayii, kozmetik sanayii ve benzeri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca denetime tâbi olmayan sanayilerde kullanılmak üzere ithal edilmesi durumunda Uygunluk Yazısı ve/veya Kontrol Belgesi düzenlenmez.

(4) Eklerdeki diğer listeler kapsamında denetime tâbi olmaması kaydıyla, ithal edilmek istenen;

a) Ek1/A ve ek1/Bde yer alan ürünlerin Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik ile belirlenen hayvan ve ürünler kapsamı dışında olması,

b) Ek2de yer alan ürünlerin gıda ve yem sanayii dışında ve/veya karşılarında belirtilen amaçlar dışında kullanılacak olması,

c) Ek4te yer alan ürünlerin hayvan sağlığı amacı dışında kullanılacak olması,

ç) Ek5te yer alan ürünlerin veteriner tıbbi ürün ve veteriner tıbbi ürün imalinde kullanılan hammadde sanayiine verilmeyecek olması,

d) Ek6da yer alan hammaddelerin bitki koruma ürünü sanayiine verilmeyecek olması,

e) Ek2, ek5 ve ek6da yer alan ürünlerin laboratuvar analizinde kullanılacak olması,

f) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmiş olan diğer ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tâbi tutulması,

durumunda ön bildirim, Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı düzenlenmez.

(5) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tâbi olması ve Uygunluk Yazısı düzenlenmesi kaydıyla, ek-3te yer alan ve EXPO 2016da sergilenmek üzere getirilen ürünler için Kontrol Belgesi düzenlenmez.

Bilgi formu

MADDE 11 (1) İthalatçı, ithalatın yapılmasından sonra en geç kırk beş gün içinde  ek-11de yer alan Bilgi Formunu gümrük beyannamesinin örneği ile birlikte;

a) Ek-5te yer almayan ancak veteriner tıbbi ürün olan veya veteriner tıbbi ürün yapımında kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin veteriner tıbbi ürün izni olanlar tarafından ithal edilmesi,

b) Beşeri tıbbi ürün, bitki koruma ürünü veya bunların yapımında kullanılanlar hariç olmak üzere, ek-5te yer alan ve yanında (*) işareti bulunan maddelerin 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (ç) ve (e) bentleri kapsamında ithal edilmesi,

durumunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne iletir.

Gümrük işlemleri

MADDE 12 (1) Eklerdeki listelerde yer alan ürünlerin ithalatında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Uygunluk Yazısı gümrük idarelerince aranır.

(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan muafiyetler kapsamında olduğu beyan edilen ürünlerin ithalatına gümrük idarelerince doğrudan izin verilir.

(3) Bir ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti ve bu hususun gerekçeli Uygunsuzluk Yazısı ile ilgili gümrük idaresine bildirilmesi halinde, ürünün ithaline gümrük idarelerince izin verilmez ve Uygunsuzluk Yazısı özet beyana ve taşıma belgesine iliştirilir.

(4) Uygunsuz çıkan ürün mahrecine iade edilir veya masrafları ürünün sahibine ait olmak üzere imha suretiyle tasfiye edilmek üzere gümrüğe terk edilir ya da ilgili mevzuat çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygun göreceği tedbirler alınır.

Yaptırımlar

MADDE 13 (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar ile sahte belge kullananlar, ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında;

a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,

b) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu,

c) 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri

uygulanır.

Yetki

MADDE 14 (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş ürünlerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle 15 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Tebliğe tâbidir. Ancak söz konusu işlemlere bu Tebliğin lehteki hükümleri de uygulanır.

(2) 15 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Tebliğ kapsamında alınmış Kontrol Belgeleri, mezkûr Tebliğde belirtilen süre kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 16 (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin ekleri için tıklayınız