2013/54 SAYILI GENELGE KAPSAMINDA AKTARMA İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU 

Hali hazırda deniz veya hava limanlarına Türkiye Gümrük Bölgesi dışından getirilerek aynı deniz veya hava limanında bir başka taşıta aktarılarak tekrar Türkiye Gümrük Bölgesi dışına gönderilecek eşya için gümrük idarelerince hareket ve varış idaresi aynı olan transit beyannamesi düzenlenerek işlemler yerine getirilmektedir. 04/03/2014 tarihinden itibaren 2014/54 sayılı genelge uyarınca bu aktarma işlemlerinde transit beyannamesi kullanılmayacak olup çıkış özet beyan ile işlem yapılacaktır. Söz konusu çıkış özet beyan giriş özet beyan kayıtları ile ilişkilendirilecek ve Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek taşıta ilişkin çıkış bildiriminde belirtilecektir.
T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :74428289-10.06.01                                     

Konu   :Deniz ve Havalimanlarında Aktarma İşlemleri

24.12.2013 (Aktarma Yürürlük 04.03.2014)

 

GENELGE

(2013/54)

 

 

Hâlihazırda, deniz veya hava limanlarına Türkiye Gümrük Bölgesi dışından getirilerek aynı deniz veya hava limanında bir başka taşıta aktarılarak tekrar Türkiye Gümrük Bölgesi dışına gönderilecek eşya için gümrük idarelerince hareket ve varış idaresi aynı olan transit beyannamesi düzenlenerek işlemler yerine getirilmektedir.

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 84 üncü maddesinde, “1. Transit rejimi;

a) İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş,

b) İhracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış,

eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasına uygulanır.

2. Gümrük idareleri, transit rejimine tabi tutulan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde;

a) Yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye,

b) Yabancı bir ülkeden Türkiye’ye,

c) Türkiye’den yabancı bir ülkeye,

d) Bir iç gümrük idaresinden diğer bir iç gümrük idaresine,

taşınmasına izin verir.” hükmü yer almaktadır.

Bunun yanında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 165/A maddesinin birinci fıkrasında; “1.Türkiye Gümrük Bölgesinin kara suları veya hava sahasından gümrük bölgesi içinde durmaksızın geçen taşıt araçları ile taşınan eşya hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkacak eşya için gümrük beyannamesi ya da gümrük beyannamesi verilmesinin gerekmediği durumda özet beyan verilir.” ve 165/C maddesinin birinci fıkrasında; “1.Türkiye Gümrük Bölgesini terk eden eşyanın gümrük beyannamesi verilmesini gerektirmeyen gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesinden önce çıkış gümrük idaresine özet beyan verilir.” hükümleri yer almakta olup, Gümrük Yönetmeliğinin 435 inci maddesinde ise çıkış özet beyana ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, 2 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) ve bir geçici depolama yerine alınmış eşyanın aynı gümrük idaresi denetimindeki başka bir geçici depolama yerine sevkine ilişkin 2013/5 sayılı Genelge hükümleri saklı kalmak üzere, yurtdışından bir deniz veya havalimanına gelen ve geçici depolama yerine alınarak veya alınmaksızın başka bir deniz veya hava taşıtına aktarılacak serbest dolaşımda olmayan eşyanın yurtdışı edilmesinde, transit beyannamesi kullanılmayacak olup, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 165/A, 165/C maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin 435 inci maddesi gereğince çıkış özet beyan ile işlem yapılacaktır. Söz konusu çıkış özet beyan, Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler içerisinde verilecek, giriş özet beyan kayıtları ile ilişkilendirilecek ve Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek taşıta ilişkin çıkış bildiriminde belirtilecektir.

Ancak, havayolu ile gelen eşyanın, geçici depolama yerine alınmaksızın başka bir hava taşıtına aktarılmasına ilişkin işlemler 24 saat içerisinde tamamlanacak olup, bu süre içerisinde işlemleri tamamlanmayan eşya geçici depolama yerine alınacaktır.

Diğer taraftan, antrepo beyannamesi ile antrepoya alınan serbest dolaşımda olmayan eşyanın daha sonra aynı gümrük idaresinden yurtdışı edilmek istenilmesi halinde işlemler, transit rejimi kapsamında gerçekleştirilecektir.

Çıkış özet beyan ile yapılacak aktarma işlemlerine 04.03.2014 tarihinden itibaren başlanılacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Ziya ALTUNYALDIZ

Bakan a.

Müsteşar

 

 

 

DAĞITIM:

Merkez ve Taşra Teşkilatı