2013-3 sayılı “Ertelenmiş kapatma” konulu Genelge hk. (Faks-fatura uygulaması, İhracat beyannamesi… )HİZMETE ÖZEL
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı       : 73421605-010.06
Konu     : Ertelenmiş Kapatma
GENELGE
(2013/3)
Bilindiği üzere, çıkabilir statüye gelmiş olan ihracat beyannamesi kapsamı eşyanın yurt dışı edilmek üzere taşıma aracına yüklenmesinin ardından ihracat beyannamesi çıkış bildiriminde veya bir iç gümrükten sınır gümrüğüne sevk edilmek üzere  transit beyannamesinde refere edilmekte; çıkış bildiriminin onaylanması veya transit beyannamesinin kapanması ile de önceki beyan olan ihracat beyannamesi otomatik olarak kapanmış statüye gelmektedir.
Ancak, bazı durumlarda, beyannameye eklenmesi zorunlu olan orijinal fatura yerine, faturada bulunması zorunlu olan bilgileri taşıyan faks faturalar ile ihracat gümrük işlemleri tamamlanmakta ve eşya yurtdışı edildikten sonra orijinal faturanın ibrazı ile gümrük işlemleri tamamlanmaktadır.
Bu kapsamda, gerek ihracatçıların söz konusu faks-fatura uygulamasından sağlıklı şekilde faydalandırılması, gerekse fatura aslının süresi dahilinde ibraz edilip edilmediğinin takibini teminen aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.
Yükümlü tarafından 44 no’lu alanda sonradan ibraz edilecek faturanın durum kodu olarak “S (Sonradan)” seçilecektir.
Muayene memuru tarafından yükümlüsünce 44 no’lu alanda “S” durum kodu seçilmiş olan beyannamelerde muayene ekranında yer alan “Ertelenmiş Kapatma” seçeneği seçilecek ve muayenenin tamamlanmasının ardından beyannamenin blokesi kaldırılacaktır.
Beyannamenin blokesinin kaldırılması ile beyannamenin statüsü “Çıkabilir”e ilerleyecek ancak beyanname için muayene ekranında “Ertelenmiş Kapatmayı Sonlandır” işlemi yapılmadan beyanname bir çıkış bildirimine veya transit beyannamesine refere edilerek eşya yurtdışı edilmiş olsa dahi ihracat beyannamesi “kapanmış” statüye gelmeyecektir.
Fatura aslının ibraz edilmesi durumunda muayene memuru tarafından muayene ekranında “Ertelenmiş Kapatmayı Sonlandır” işlemi yapılacaktır.
Eşyanın yurt dışına çıkış işlemi gerçekleştirilmiş ise beyanname “kapanmış” statüye gelecektir.
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2009/25 sayılı Genelgesi’nde yer alan “Bilgisayarlı gümrük idarelerinde ise ihracat beyannamesine onay işlemi yapılacak, beyannamenin muayene memuru tarafından blokesi kaldırılmayarak eşyanın çıkışına müsaade edilecektir. Diğer taraftan, ihracat beyannamesinin özet beyan ile ilişkilendirmesinde özet beyanda ihracatla ilgili beyan tipi “DİĞER” olarak seçilecektir. Yükümlü tarafından fatura aslı ibraz edildiğinde beyannamenin üzerindeki bloke kaldırılarak Detaylı Beyan modülündeki TCGB Kapatmalar’dan ihracat beyannamesi kapatılacaktır.” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim. 
                                                                                                                  Ziya ALTUNYALDIZ
                                                                                                                            Bakan a.
                                                                                                                           Müsteşar.
DAĞITIM:
Merkez ve Taşra Teşkilatı