2013/21 SAYILI GENELGEYE PARAGRAF EKLENMESİ HAKKINDAKİ 2014/9 SAYILI GENELGET.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407-10.06.01

Konu   :KKDF-Takas                                                                                                28.06.2013

02.07.2013 / 12445 yazıda ilgi tutulmuştur (İran).

04.02.2014 / 2383 yazıda atıf yapılmıştır.

GENELGE

(2013/21)

 

12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) hakkında Kararnameye ilişkin 6 Sıra no.lu Tebliğin 3’üncü maddesinin 12 numaralı bendinde takas, fon kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır. Ancak, Takas ve Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin 2006/4 seri nolu Tebliğ, İhracat 2008/10 sayılı Tebliğ ile yürürlükten kaldırıldığından halihazırda takasa ilişkin ithalat ve ihracat işlemlerinin takibinin nasıl yapılacağına dair usul ve esasları düzenleyen bir mevzuat bulunmamakta dolayısıyla söz konusu işlemlerde KKDF istisnası uygulanamamaktadır.

Ancak, bankacılık sisteminin kullanılmadığı veya kullanılamadığı durumlarla sınırlı ve bu ülkelerle yapılan ticarete mahsus olmak üzere, ödeme şeklinin takas olarak beyan edildiği hallerde, aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda söz konusu takas işlemlerinde KKDF kesintisi yapılmayacaktır.

1. Takas işleminde tarafların aynı gerçek veya tüzel kişi olması,

2. Takasa ilişkin ithalat ve ihracat işlemlerinin aynı gümrük müdürlüğünden yapılacak olması halinde; takas işlemi gerçekleştirileceğinin, bu kapsamda gerçekleştirilecek ilk ithalat veya ihracat işlemi öncesinde ilgili gümrük müdürlüğüne Ek-1’de yer alan dilekçe ile bildirilmesi ve takasa ilişkin sözleşmenin (Takas sözleşmesinin ithal ve ihraç edilecek eşyanın cinsini, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu, miktarını, birim fiyatını, toplam değerini ve sözleşme süresini içermesi gereklidir.) aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılan Türkçe çevirisinin dilekçeye eklenmesi, (2013/45 Sayılı Genelge ile değişik)[1]

3. Takasa ilişkin ithalat ve ihracat işlemlerinin farklı gümrük müdürlüklerinden yapılacak olması halinde; Ek-1’de yer alan takas dilekçesine 2’nci maddede belirtilen belgelere ilave olarak, işlem yapılacak gümrük müdürlüklerinin listesinin de eklenmesi ve bu belgelerin ithalat veya ihracatın yapılacağı ilk gümrük müdürlüğüne verilmesi, bu işlemi takip eden ithalat ve ihracatlarda ise ilgili gümrük müdürlüklerine takas dilekçesinin bir örneği ile Ek 2’de yer alan takas kapsamında yapılan tüm ithalat ve ihracatların kaydedildiği “Takas Takip Formu”nun bir örneğinin eklenmesi, (2013/45 Sayılı Genelge ile değişik)[2]

4. Takas işlemi kapsamında yapılan ithalatlarda KKDF tutarı için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 202’inci maddesi çerçevesinde teminat verilmesi,

5- Eşya ihracatının önce yapılması halinde, ilk ihracat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde takas işlemlerinin tamamlanması, (2013/45 Sayılı Genelge ile değişik)[3]

6- Eşya ithalatının önce yapılması halinde, ilk ithalat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde takas işlemlerinin tamamlanması, (2013/45 Sayılı Genelge ile değişik)[4]

7- Takas işlemlerinin, takas dilekçesinde belirtildiği şekilde gerçekleştirildiğinin; takasa ilişkin ithalat ve ihracatların aynı gümrük müdürlüğünden yapılması halinde ilgili gümrük müdürlüğünce, farklı gümrük müdürlüklerinden yapılması halinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince tespit edilmesi,(2013/45 Sayılı Genelge ile eklenmiştir)

şartıyla KKDF kesintisi yapılmayacaktır.

Gümrük Müdürlüğünce, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince hazırlanan tespit raporunun uygun bulunması durumunda söz konusu rapor, takas işlemleri kapsamında yapılan ithalatlarda teminata bağlanan KKDF’nin çözümünü teminen ithalat yapılan diğer gümrük müdürlüklerine gönderilir. (2013/45 Sayılı Genelge ile eklenmiştir)

Söz konusu takas işlemine konu ithalat ve ihracatın firma beyanı doğrultusunda gerçekleştirildiğinin gümrük idaresince anlaşılmasını müteakip alınan teminatlar çözülecektir. Diğer taraftan, ithalat ve ihracatın tamamen veya kısmen gerçekleştirilmemesi halinde ise ithalatın ihracatı aşan kısmı için KKDF ile buna bağlı diğer alacakların tahsili gerekmektedir.

Bankacılık sisteminin kullanılmadığı veya kullanılamadığı ülkeler Gümrükler Genel Müdürlüğünce belirlenecek ve duyurulacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Ziya ALTUNYALDIZ

Müsteşar

 

 

 

EKLER:

EK 1: Dilekçe örneği

EK 2: Takas Takip Form

 

…………………MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

 

…………. ülkesi ile takas işlemi kapsamında yapılacak ithalat ve ihracat işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1- Firmanın

a) Ünvanı        :

b) Adresi         :

c) Vergi No     :

 

2- Yurt Dışındaki firma adı

a) Ünvanı        :

b) Adresi         :

 

3- İhraç Edilecek Malın

a) Ticari tanımı            :

b) GTİP           :

c) Miktarı        :

ç) Satış Bedeli :

d) CIF değeri   :

e) FOB değeri  :

 

4- İthal Edilecek Malın

a) Ticari Tanımı:

b) GTİP           :

c) Miktarı        :

ç) Alış Bedeli  :

d) CIF değeri   :

e) FOB değeri  :

 

Bilgilerine arz ederim.

 

 

Firma İmza Kaşe

 

 


EK 2: (2013/45 Sayılı Genelge ile eklenmiştir)

TAKAS İŞLEMLERİ TAKİP FORMU

İTHALAT

İHRACAT

Gümrük
Müdürlüğü

Beyanname
Tarihi

Beyanname
Sayısı

GTİP

Tutar

Muayene Memuru
 Onayı

Gümrük
Müdürlüğü

Beyanname
Tarihi

Beyanname
Sayısı

GTİP

Tutar

Muayene Memuru
 Onayı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 [1] Mülga; 2. Takas işlemine ilişkin ithalat ve ihracat işleminin aynı gümrük müdürlüğünden yapılması,

[2] Mülga; 3. Takas işlemi gerçekleştirileceğinin ithalat ve ihracat işlemlerinin yapılması planlanan gümrük müdürlüğüne ekte yer alan dilekçe ile bildirilmesi ve takasa ilişkin sözleşmenin (Takas sözleşmesinin ithal ve ihraç edilecek eşyanın cinsini, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu, miktarını, birim fiyatını, toplam değerini ve sözleşme süresini içermesi gereklidir.) aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılan Türkçe çevirisinin dilekçeye eklenmesi,

[3] Mülga; 5. Eşya ihracatının önce yapılması halinde, ilk ihracat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde takas işleminin tamamlanması,

[4] Mülga; 6- Eşya ithalatının önce yapılması halinde, ilk ithalat beyannamesinin tescil tarihinden itibaren 3 ay içerisinde takas işleminin tamamlanması,

DOSYA EKİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ