2013/19 Genelge- Dahilde İşleme İzninde Süre/Ek Süre-YGM UygulamasıT.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 41208501-010.06.01 12/06/2013

Konu : Dahilde İşleme İzninde Süre/Ek Süre-YGM Uygulaması

GENELGE

(2013/19)

İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin “Süreler” başlıklı Dördüncü Bölümünde; Belge/ İzin Süresi, Ek Süre Müracaatı, Haklı Sebep Hallerine İlişkin Müracaat ve Mücbir Sebep ile Fevkalade Hallere yer verilmiştir.

Gümrük idarelerince Dahilde İşleme İznine verilecek sürelerde tereddütlere yer verilmemesi ve farklı uygulamaların önüne geçilmesinin sağlanması amacıyla, anılan Tebliğin 25 ila 27 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gümrük idarelerince Dahilde İşleme İzni kapsamında verilecek süreler, süre sonu, ek süre müracaatı ve değerlendirilmesinin aşağıda belirtilen şekilde yapılması uygun bulunmuştur.

1- Dahilde İşleme İzni süreleri:

Gümrük idarelerince verilecek Dahilde İşleme İzinlerine ilişkin süreler, ekli tabloda belirtildiği şekilde düzenlenmiştir.

2- Dahilde İşleme İzin süresinin başlangıcı ve süre sonu:

Sürenin başlangıcı, Dahilde İşleme İzninin tarihidir. Süre sonu ise, izin süresi (ek süre, haklı ve mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin süreler dahil) bitiminin rastladığı ayın son günüdür.

3- Dahilde İşleme İzni ek süre müracaatı ve değerlendirilmesi:

Ekli tabloda yer alan işleme faaliyetlerinin verilen süre içinde bitirilmemesi durumunda, 2006/12 sayılı Tebliğin 23 ve 24 üncü maddeleri uyarınca haklı sebebe dayalı olarak ek süre verilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu çerçevede, firmanın izin kapsamında gerçekleştirdiği üretim ve işleme faaliyeti veya taahhüt edilen ihracatın tamamını ihmal veya kusur olmaksızın gerçekleştirememesi halinde, izin kapsamında gerçekleşen işleme faaliyeti ve üretimin veya ihracatın, izin ihracat taahhüdüne oranının en az %50’si olduğunun, 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) hükümleri doğrultusunda izin sahibi firma ile yapılan bir Tespit Sözleşmesi çerçevesinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince düzenlenecek tespit raporunun ilgili Gümrük Müdürlüğüne sunulması kaydıyla, ilgili izne orijinal izin süresinin yarısı kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilebilir.

Ek süre müracaatının, 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) çerçevesinde, izin hak sahibince Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine düzenlettirilecek tespit raporunun gerekli diğer belgelerle birlikte, en geç izin süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde izni veren Gümrük Müdürlüğüne yapılmasıyla, bu kapsamda yapılan ek süre talebi, haklı bir sebebe dayanıp dayanmadığı, işleme faaliyetinin izinde belirtilen şekilde devam edip etmediği ve izin kapsamında gerçekleşen işleme faaliyeti ve üretimin veya ihracatın, izin ihracat taahhüdüne oranının en az %50’si olup olmadığı yönünden incelenir ve 15 gün içinde sonuçlandırılarak ilgili firmaya bildirilir. Ek süre verilmesinin uygun bulunması halinde, bu husus Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu ve gümrük beyannamesinin ilgili bölümlerine kaydedilir.

4- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince dikkat edilmesi gereken hususlar:

Dahilde İşleme İzni kapsamındaki eşya ile ilgili ek süre müracaatında bulunabilmek için, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince yapılacak tespit ve raporlama işlemlerinin tespit sözleşmesine bağlanması zorunludur.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince Dahilde İşleme İzni kapsamındaki eşya ile ilgili ek süre müracaatında bulunabilmek için 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) “EK:5.A-Tespit Sözleşmesi 1. Bölüm” örneğinde, (16) no.lu “TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER” alanına, izni veren gümrük idaresince Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu’nun sağ üst köşesinde yer alan “İzin numarası” alanına kaydedilen numaranın girilmesinin sağlanması gerekir.

21/5/2009 tarihli ve 2009/75 sayılı Genelgemiz yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi alınmasını ve yukarıda belirtilen şekilde işlem ifasını rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ

Bakan a. Müsteşar

EK-İzin Süreleri Tablosu

DAĞITIM
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

2006/12 SAYILI TEBLİĞ MADDESİ

DAHİLDE İŞLEME İZNİ KAPSAMINDA
YAPILACAK İŞLEM

SÜRE (AY)

14/1-a

Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması

6 AY

14/1-b

Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması

6 AY

14/1-c

Eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, yeniden dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler

6 AY

14/1-ç

Eşyanın montajı, kurulması, diğer eşyayla birleştirilmesi, bir araya getirilmesi veya ihraç edilecek eşyanın tamamlanması dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması

6 AY

14/1-d

Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması, (a ve b maddeleri hariç)

6 AY

a) Halı ve kilim tamiri


12 AY

b) Sektörü gereği, kapsamlı işçilik gerektirecek eşya tamiri

14/1-e

Eşyanın elden geçirme ve ayarlar da dahil olmak üzere onarımı

6 AY

14/1-f

a) Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması, asorti edilmesi, etiketlenmesi, ambalajlanması, temizlenmesi, elenmesi, fiziksel boyutunun değiştirilmesi, kavrulması veya kabuğundan ayrılması,

6 AY

b) Asorti bağırsağın tüplenmesi ve asorti bağırsak ihracatına yönelik (a) maddesinde sayılan diğer işlemler.

8 AY


14/1-g

Fide ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesme çiçek yetiştirilmesi

12 AY

14/1-ğ

Filmaşin ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere çivi ve tel üretimi

12 AY

14/1-h

Rulo sacın ithalatını müteakip, ihraç edilmek üzere kesilmiş sac elde edilmesinde kullanılması

12 AY

14/1-ı

Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat ile 8531.20.40 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD)” isimli maddenin bedelsiz ithalatı hariç olmak üzere).

6 AY

20/2

Gemi inşa, komple tesis ve benzeri ile üretim süreci 12 (on iki) ayı aşan ürünler ve savunma sanayi alanına giren ürünler.

*PROJE SÜRESİ KADAR.