2013/17 sayılı Genelge (D.İ.İ.B. kapsamında yapılan tekstil ithalatında ihtisas gümrükleri hk.)2013/17 sayılı Genelge (D.İ.İ.B. kapsamında yapılan tekstil ithalatında ihtisas gümrükleri hk.)

27/2/2013 tarih ve 28572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 105 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)’nin “Gümrük idaresince düzenlenen dahilde işleme izni kapsamında ithali yapılan tekstil eşyasında ihtisas uygulaması” başlıklı 6 ncı maddesi ile ihtisas gümrükleri düzenlendiğinden, aynı konulu 2009/78 sayılı genelge yürürlükten kalkmıştır

2009/78 sayılı genelgeyi yürürlükten kaldıran 2013/17 sayılı genelge için tıklayınız.