2013-13 Sayılı Gümrük İdarelerinde Teminat Mektubu Kabul Edilecek Kurumlar Hakkında GenelgeHİZMETE ÖZEL
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 
Sayı       : 73421605-010.06.02                                                                                   
 
Konu     : Gümrük İdarelerinde Teminat Mektubu
                 Kabul Edilecek Kurumlar
 

GENELGE
(2013/13)

 
Bilindiği üzere, Gümrük Kanunu’nun 205 inci maddesi, “Gümrük vergileri için kabul edilecek teminatlar ile bunların değerlendirilmesi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabidir.” Hükmünü amirdir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 10 uncu maddesinde de, amme alacağının teminata bağlanmasında bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, teminat olarak kabul edilebilecek değerler arasında sayılmıştır. Gümrük Yönetmeliği’nin 495 inci maddesinde ise, gümrük işlemleri sırasında teminat alınmasına gerek görülen hallerde bankalar tarafından verilen süresiz teminat mektuplarının teminat olarak idarece kabul edileceği hüküm altına alınmıştır.
 
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 48 inci maddesi kapsamında teminat mektupları, kredi olarak kabul edilen işlemler arasında sayılmış olup, anılan Kanun’un 4 üncü maddesinde, her cins ve surette kredi verme işlemleri Bankaların faaliyet konuları arasında zikredilmiştir.
 
Bankacılık Kanunu’nun 3 üncü maddesinde, “bankalar” deyimi, mevduat bankaları, katılım bankaları (özel finans kurumları) ile kalkınma ve yatırım bankalarını kapsayacak şekilde tanımlanmıştır.
Bu bankalara ilişkin liste ve kurul kararlarına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun resmi internet sayfasında (http://www.bddk.org.tr) yer alan “Kuruluşlar / Bankalar” bölümünden ulaşılabilmektedir.
 
Bu kapsamda, gümrük vergileri ve sair vergilerin teminata bağlanmasında, gümrük mevzuatı uyarınca aranan diğer koşulları sağlamak kaydıyla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca kuruluş ve faaliyet izni verilmiş olan ve yukarıda belirtilen listede sayılan tüm bankalarca düzenlenmiş olan teminat mektuplarının, gümrük idarelerince Bakanlığımızın ayrıca onayı aranmaksızın kabul edilmesi uygun bulunmuştur.
 
25/05/2010 tarihli ve 2010/22 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.                                                                                                    
                                                                                                                          Ziya ALTUNYALDIZ
                                                                                                                                     Bakan a.
                                                                                                                                    Müsteşar
 
DAĞITIM:
Merkez ve Taşra Teşkilatı
 

 

————————————————————————————————————————————–
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü                                          Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi
Tel: 0312 449 3772-73