2013/1 ve 2013/9 sayılı ÜGD Tebliğleri-Geçiş süreci maddesiT.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-116 …/2/2013

Konu: 2013/1 ve 2013/9 sayılı ÜGD

          Tebliğleri-Geçiş süreci maddesi

 

 

26.02.2013 / 3940

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 25/2/2013 tarihli ve 620000359 sayılı yazıda; 30/12/2013 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’nin ikinci mükerrerinde yayımlanarak 15/2/2013 tarihinde yürürlüğe giren İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (ÜGD:2013/1) ve CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD: 2013/9)’nin “Geçiş Süreci” başlıklı 1 sayılı geçici maddeleri hakkında uygulamada tereddüt hasıl olduğu hususunun Bakanlıklarına yazılı olarak bildirildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda, “15/2/2013 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatının, 2013/1 ve 2013/9 sayılı ÜGD Tebliğlerinin “Geçiş Süreci” başlıklı 1 sayılı geçici maddeleri kapsamında yapılacak işlemlerde, “Yürürlük” başlıklı 16 ncı maddelerinin (c) fıkraları uyarınca, ithalatçının talebi olması halinde 2012/1 ve 2012/9 sayılı Tebliğlere göre sonuçlandırılması gerekmektedir.” denilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Güngör ÖZTÜRK

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret

Bölge Müdürlükleri (Ege hariç)