2009/9 sayılı CE Tebliğinde Yapılan Değişiklik 

 

19 Ağustos 2013  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28740

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ

TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/9)NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/31)

MADDE 1 30/12/2012 tarihli ve 28513 2 nci Mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/9)nin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.

MADDE 2 Aynı Tebliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(2) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 262013095773484 olarak belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.

MADDE 3 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.