(2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgede değişiklik yapılması hk)Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) 30.05.2013 tarihli ve 0000120004406 sayılı yazısı (2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgede değişiklik yapılması hk)
T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı: 31429883-105.01

Konu: Dahilde İşleme Rejimi

30 Mayıs 2013

0000120004406

-TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ GEN.SEK.-İSTANBUL

-TÜM İHARACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİNE

İlgi: a) 29/01/2008 tarihli ve 120000800 sayılı yazımız.

b) 18/02/2008 tarihli ve 120001271 sayılı yazımız

c) 06/06/2008 tarihli ve 120004381 sayılı yazımız

d) 27/06/2008 tarihli ve 120004869 sayılı yazımız

e) 23/01/2009 tarihli ve 120000570 sayılı yazımız

f) 13/02/2009 tarihli ve 120001150 sayılı yazımız

g) 09/04/2010 tarihli ve 120002304 sayılı yazımız

h) 25/10/2010 tarihli ve 120006152 sayılı yazımız

ı) 02/01/2012 tarihli ve 120000032 sayılı yazımız

Bilindiği üzere ; 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı’na istinaden hazırlanan İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği, 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu çerçevede, bahse konu Tebliğ’e istinaden hazırlanan 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge ve bu Genelge’de yapılan değişiklikler ilgide kayıtlı yazılarımız ekinde Genel Sekreterliklerine gönderilmiştir.

Bu defa, anılan Genelge’nin 52 nci maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişikliği ihtiva eden bahse konu Genelgenin 21 nci ve 22 nci sayfaları ilişikte gönderilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Tarık SÖNMEZ

Bakan a.

Genel Müdür

EKLER:

1-2008/1 sayılı Genelge’nin değişik 21 inci ve 22 nci sayfaları (2 sayfa)

Diğer taraftan, dahilde işleme rejimi uyarınca firmanın veya yan sanayicisinin stoklarında bulunması gereken ithal eşyasının işlem görmüş ürün veya ithal edildiği şekliyle stoklarında bulunmadığının tespit edilmesi durumunda, taahhüt kapatma işlemi için sunulan mevcut GB’ler ile İhracat taahhüdünün tamamlanamaması halinde, eksik ihracata tekabül eden ithalata ilişkin olarak, İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 45 inci maddesi hükümleri çerçevesinde ayrıca müeyyide uygulanması gerekmektedir. Öte yandan, bu belge sahibi firma adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan belgeler kapsamında, belirtilen tespitin yapılmasını müteakiben 1 (bir) yıl süre ile yapılacak tüm ithalat işlemlerinde (bu firmanın belirtilen tespitin yapıldığı tarihten sonra bir başka firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil), İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinin altıncı fikrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, indirimli teminat uygulanmaması gerekmektedir.

Ayrıca, sahte olduğu veya üzerinde tahrifat yapıldığı ya da gerçeği yansıtmadığı tespit edilen ihracata ilişkin GB veya eki belgeler ile dahilde işleme rejimi uyarınca firmanın veya yan sanayicisinin stoklarında bulunması gereken ithal eşyasının işlem görmüş ürün veya ithal edildiği şekliyle stoklarında bulunmaması ile ilgili olarak İBGS’ce İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 46 ncı maddesindeki müeyyidelerin tatbikine ve suç teşkil eden fiillere yönelik olarak gerekli ihbarda bulunulmasına yönelik işlemler yerine getirilir.

İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 46 ncı maddesinde belirtilen hakların kötüye kullanıldığına ilişkin hallerin tespiti durumunda, ilgili belgeye herhangi bir ek süre verilmemesi gerekmektedir.

Diğer Hususlar

52- DİİB kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple belge süresi içerisinde geri getirilmesi halinde, ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı çerçevesinde ve süresi geçerli belge kapsamında ihracat nedeniyle varsa yararlanılan hak menfaatin İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 8 inci maddesi hükmüne göre teminatının alındığının tevsiki kaydıyla, ilgili gümrük idaresince bu ürünün ithalatına ve ihracatına müsaade edilir. Bu durum, ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında değerlendirilmek üzere ilgili İBGS’ye bildirilir. Bu çerçevede yapılacak taahhüt kapatma işlemi, bu kapsamdaki geri gelen eşyaya ilişkin GB dikkate alınmaksızın mevcut GB’ler ile tekemmül ettirilir. Bu esnada ilgili DİİB kapsamında ihracat yapılmış olup da geri gelen eşyaya ilişkin GB dikkate alınmadığı durumda uygulanacak bir müeyyide yoksa kapatma işlemi müeyyide uygulanmaksızın tekemmül ettirilir. Bununla birlikte, yapılan taahhüt kapatma işleminde, bu kapsamdaki geri gelen eşyaya ilişkin GB yerine bu GB ‘de kayıtlı eşya ile aynı satır kodundan olmak üzere, ilgili DİİB’in ihracat taahhüdüne sayılma koşullarına sahip başka bir GB de kullanılabilir.

DİİB kapsamında ihraç edilen ancak, belge süresi sona erdikten veya ihracat taahhüdü kapatıldıktan sonra herhangi bir sebeple geri getirilen ve belge sahibi firma tarafından yeniden ihraç edilecek işlem görmüş ürünün, yeni bir belge kapsamında ayniyet tespiti ve ihracat nedeniyle varsa yararlanılan hak ve menfaatin İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 8 inci maddesi hükmüne göre teminatının alındığının tevsiki kaydıyla, ilgili gümrük idaresince ithalatına müsaade edilir.

İhracat taahhüdü kapatılmış DİİB kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple geri getirilmesi ve belge sahibi firma tarafından yeniden ihracatının yapılmak istenmemesi halinde, bu durum taahhüt kapatma işleminin yeniden tekemmül ettirilmesinin teminen ilgili İBGS’ye bildirilir. İGBS’ler tarafından taahhüt kapatma işleminin yeniden tekemmül ettirilmesi aşamasında İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 38 inci maddesinin onbirinci fıkrası çerçevesine, ilgili DİİB taahhüt kapatma işleminin İBGS’ce geri alınması ve yapılan değerlendirme sonucunda, varsa bu ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyanın ithalatında alınmayan verginin bu Tebliğin 45 inci maddesi çerçevesinde geri alındığının ve ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaatlerin iade edildiğinin

21

Tevsiki kaydıyla, gümrük idaresince işlem görmüş ürünün ithalatına müsaade edilir. Diğer taraftan,bu çerçevedeki taahhüt kapatma işlemlerin Müsteşarlığımıza intikal ettirilmeksizin geri alınması hususu, Müsteşarlığımıza uygun görülmektedir. Bu çerçevede, yapılacak taahhüt kapatma işlemi, bu kapsamdaki geri gelen eşyaya ilişkin GB dikkate alınmaksızın mevcut GB’ler ile tekemmül ettirilir. Bu esnada ilgili DİİB kapsamında ihracat yapılmış olup’da geri gelen eşyaya ilişkin GB dikkate alınmadığı durumda uygulanacak bir müeyyide yoksa kapatma işlemi müeyyide uygulanmaksızın tekemmül ettirilir. Bununla birlikte, yapılan taahhüt kapatma işleminde, bu kapsamdaki, geri gelen eşyaya ilişkin GB yerine bu GB’de kayıtlı eşya ile aynı satır kodundan olmak üzere, İlgili DİİB’in ihracat taahhüdüne sayılma koşullarına sahip başka bir GB de kullanılabilir.

53- DİR çevresinde bedelsiz ithalata (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat,tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde her bir 8(sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşya için bir takvim yılı itibarıyla 200.000 ABD Dolarını aşan bedelsiz ithalat ile 8531.20.40 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD)” isimli maddenin bedelsiz ithalatı hariç olmak üzere) ilişkin talepler gümrük idarelerince sonuçlandırılacağından, DİİB düzenlenmesi esnasında kısmen de olsa bedelsiz ithalata konu eşyaya yer verilmez.

Ancak, birinci paragraftaki hükme rağmen DİİB kapsamında bir şekilde bedelsiz olarak ithalat gerçekleştirilmiş olması halinde, bu ithalatın da belge kapsamında değerlendirilmesi ve bu durumda, bedelli kısımların bedelli, bedelsiz kısımların da bedelsiz olarak kabul edilerek belge taahhüt kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan; Bedelsiz İhracata İlişkin İhracat 2006/5 sayılı Tebliğ’in 6ncı maddesinde yer alan, “Bedelsiz ihracata konu mal, ihracatta uygulanan desteklerden yararlandırılmaz.” Hükmü çerçevesinde, bedelsiz ihracata ilişkin GB’lerin DİİB ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılması mümkün bulunmamaktadır.

Uygulama

54- İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’e istinaden, 20/12/2006 tarihinden itibaren düzenlenen DİİB’ler için bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Bu tebliğ’in yayımı tarihinden önce düzenlenen DİİB’lerin düzenlendikleri tarihte yürürlükte bulunan Tebliğ hükümleri; münhasıran anılan DİİB’lere uygulanır. Bir başka ifade ile, 20/12/2006 tarihinden önce düzenlenen DİİB’ler kendi mevzuatı hükümlerine tabidir. Henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış olan DİİB’ler yürürlükteki mevzuatın lehe olan hükümleri uygulanır.

55- İBGS’ce, İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlene DİİB’ler ile ilgili bir sorunla karşılaşılması durumunda, yürürlükte bulunan Karar ve Tebliğ ‘de açık bir hüküm olmadığı sürece, 20/12/2006 tarihinden önceki mevzuata istinaden gönderilen yazılar çerçevesinde işlem yapılmaması gerekmektedir.

56- Daha önce İBGS’ye gönderilen yazıların dayanağı olan ilgili mevzuat maddelerinde, 2005/8391 sayılı Karar ve İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in ilgili hükümleri ile bir değişiklik olmuşsa, bu yazılara göre işlem yapılmaması ve yapılacak işleme ilişkin tereddüt doğması durumunda da konunun Müsteşarlığımıza intikal ettirilmesi gerekmektedir.

22