20 – 26 Kasım 2017 Haftası Mevzuat Değişiklikleri
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Konu: 20 – 26 Kasım 2017 Haftası Mevzuat Değişiklikleri 

Duyuru Özeti:
 

 1. UTİKAD’ın Ordino Ücretleri Hakkındaki Açıklaması
Türkiye İhracatçılar Meclisi nakliye acentelerinin ordino veya başka isimler altında tahsil ettikleri “evrak teslim ücretinin" hiçbir ticari unsuru ve dayanağı olmadığından bahisle konuyu yetkili mercilerde dile getirmesi ve bu konuda girişimler başlatması üzerine, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği karşı tezleri içeren ve ordino için yapılan tahsilatların hukuki temelinin olduğunu savunan bir açıklama yayımlamıştır.

Konu ile ilgili duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 1. Rusya Çıkışlı 3 üncü Ülke Menşeli Ürünlerin İthalatında Fatura Onayı Hakkında
Ekonomi Bakanlığının 05.10.2017 tarihli yazılarında; 9 Ekim 2017 tarihinden itibaren Rusya Federasyonu menşeli ve/veya çıkışlı yazı eki tarım ürünlerinin ülkemize ithalatı esnasında gümrük idareleri tarafından faturalarda Rusya Federasyonunda mukim Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri onayı aranmasının kararlaştırıldığı bildirilmişti.

Ekonomi Bakanlığından alınan 14.11.2017 tarihli ve 123244 sayılı yeni yazıda, söz konusu uygulamanın, Rusya Federasyonu çıkışlı üçüncü ülke menşeli ürünlerin ithalatını kapsamadığı, bahse konu ürünlere ait üçüncü ülke menşe şahadetnamesi ve taşıma belgelerinin ibrazı halinde faturalarda Rusya'da yerleşik Ticaret Müşavirliğimiz/Ataşeliklerimizin tasdiki aranmayacağına dair hususlara yer verilmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü, gümrük idarelerine yönelik 29581890 sayılı dağıtımlı yazı ile işlemlerin Ekonomi Bakanlığının yazısı çerçesinde gerçekleştirilmesi talimatını vermiştir.

 1. Singapur Menşeli Eşyalara İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Hakkında
21/11/2017 tarihli ve 30247 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karar ile İthalat Rejim Kararına ekli listelerde yer alan eşyalardan Singapur menşeli olanlarına uygulanacak gümrük vergisi oranları ve toplu konut fonu miktarları belirlenmiş olup, İthalat Rejim Kararları ile ihdas edilen ilave gümrük vergilerinin Singapur menşeli eşyalar için tatbik edilmeyeceği kararlaştırılmıştır.

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 1. Susam Tohumu İthalatında Gözetim Uygulaması Hakkında
21/11/2017 tarihli ve 30247 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile 1/3/2007 tarihli ve 26449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/13)’in 1 inci maddesinde değişiklik yapılarak aşağıdaki tabloda detaylarına verilen “Susam Tohumu” cinsi eşyanın gözetim kıymetleri azaltılmıştır.

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 1. 4007.00 GTP’i Altında Sınıflandırılan “Vulkanize Edilmiş Kauçuktan İplik ve İpler” Tanımlı Ürüne İlişkin Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hakkında
 
Elpa Elastiki İplikler Sanayi ve İhracat A.Ş. ve Şahin Lateks Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Tayland Krallığı (Tayland) menşeli “Vulkanize Edilmiş Kauçuktan İplik ve İpler (lateks iplik)” ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 21/11/2017 tarihli ve 30247 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bahse konu Tebliğ’de hali Hazırda 2012/23 Tebliğ kapsamında Tayland menşeli vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler ithalinde Natural Rubber Thread Co. Ltd için CIF bedelin %4,37’si, diğer firmalar için de CIF bedelin %8,75’i oranında dampinge karşı önlem bulunmasına karşın, mevcut önlemin kaldırılmasının dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna dair bilgi ve belgelerin mevcut olduğu belirtilmiştir.

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 • Faroe Adaları Menşeli Eşyaların Gümrük Vergisi Oranlarının Belirlenmesi Hakkında
22/11/2017 tarihli ve 30248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karar ile İthalat Rejim Kararına ekli I,II,II ve IV sayılı listelerde yer alan ve 1 ila 24 üncü fasıllar arasında GTİP’i ve tanımı belirtilen eşyadan Faroe Adaları menşeli olanlarının ithalatında EFTA Üyesi Ülkelere uygulanan gümrük vergisi ve varsa EFTA Üyesi Ülkelere ugulanan tarım payının uygulanacağı,

Aynı Karara ekli I,II,ve III sayılı llistelerde yer alan ve 25 ila 97 nci fasıllar arasında GTİP’i ve tanımı belirtilen eşyadan Faroe Adaları menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi ve varsa tarım payının sıfır olarak uygulanacağı kararlaştırılmıştır.

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 • Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Rejimleri ile Geçici İhraç Eşyasında Ayniyet Tespiti Hakkında
Gümrükler Genel Müdürlüğü, geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geçici ihraç eşyasında ayniyet tespiti işlemlerine ilişkin 2017/22 sayılı Genelge hazırlamıştır.

Genelge ile; geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapacak, hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilecek ve ihraç edildiği şekliyle geri gelmek üzere geçici ihraç edilecek Genelge eki listelerde yer alan GTİP'lerden beyan edilen; eşyanın taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus eşya, palet, uçak, uçak motorları, uçak motorlarının aksam ve parçalarının gümrük işlemlerinin yapılışına ilişkin işlemler düzenlenmiş olup,
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler ile Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nin (Seri No:1) 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulları taşıyan ve mezkur maddede belirtilen kolaylıklardan faydalanma hakkı bulunan yükümlülerin belirlenen rejim kodları kapsamında ve belirlenen GTİPlerde yer alan eşyalarının sadece ayniyet tespiti gerekçesiyle kırmızı hatta gönderilmemesi gerektiği düzenlenmiştir.

 • Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler ile YGM Görevlendirilen Antrepolarda Fazla Mesai Ücreti Hakkında
Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin görevlendirildiği antrepolara eşya giriş ve antrepodan eşya çıkış işlemlerinin mesai saatleri dışında yapılması ile mesai saatleri dışında yeşil hatta işlem gören beyannameler için fazla mesai ücretinin ödenip ödenmemesi hususlarına ilişkin oluşan tereddütleri gidermek amacıyla Gümrükler Genel Müdürlüğü gümrük idarelerine yönelik 29464773 sayılı dağıtımlı yazı göndermiştir.

Yalnızca YGM görevlendirmesi yapılan antrepolarda veya herhangi bir hatta (kırmızı, sarı, mavi veya yeşil) işlem gören beyanname kapsamı eşya ile ilgili olarak, yükümlüler tarafından mesai saatleri dışında işlem yapılmasının talep edilmesi halinde, fiilen personel görevlendirmesi gerektirmeyen işlemler için yükümlülerden fazla mesai ücretinin talep edilmemesi, gümrük personelinin fiili hizmetini gerektiren (ATS cihazı sökülmesi vb.) her türlü işlem için fazla çalışma ücretinin tahsil edilmesi gerektiği,
Memur görevlendirilmesi gereken durumlarda 74 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin 3. Maddesi uyarınca işlem yapılması talimatlandırılmıştır.

 • 1204, 2302 ve 2306 Tarife Pozisyonlarında Yer Alan Bazı Eşyaların Gümrük Vergisi Oranlarının Belirlenmesi Hakkında
22/11/2017 tarihli ve 30248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karar ile İthalat Rejim Kararına ekli listelerde 1204, 2302 ve 2306 tarife pozisyonlarında yer alan bazı eşyların gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapılmıştır.

Buna göre, daha öncesinde herhangi bir gümrük vergisine tabi olmayan 1204.00.90.00.00 GTİP’inde sınıflandırlan “Keten Tohumu” için AB,EFTA ve D-8 ülkeleri için %10 gümrük vergisi getirilmiştir.
2302 tarife pozisyonunda yer alan bazı eşyalar için ise vergi oranları “0” olarak değiştirilmiştir.  Daha öncesinde bahse konu ürünler için % 0,6 ile 4 arasında değişen oranlarda vergi uygulanmaktaydı.
2306 tarife pozisyonunda yer alan eşyalar için gümürk vergisi oranlarında genel olarak değişiklik yapılmamasına karşın, bahse konu ürünlerin hayvan yemi olarak ithal edilmelerinde cari oranlarda indirim yapılarak %6,5 oranında gümrük vergisine tabi tutulması kararlaştırılmıştır.

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 • 8415.10.10.00.00 ve 8415.10.90.00.00 GTİP’inde Sınıflandırılan Tayland Menşeli Klima Cihazlarının Gümrük Vergisi Oranlarının Belirlenmesi Hakkında
22/11/2017 tarihli ve 30248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karar ile 8415.10.10.00.00 ve 8415.10.90.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan Tayland menşeli klima cihazlarının gümrük vergisi oranlarının 05.09.2017-04.09.2020 tarihleri arasında sırasıyla %11,47 ve %11,97 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

Bahse konu ürünlere “Diğer Ülkeler” için uygulanmakta olan gümrük vergisi oranları sırasıyla %2,2 ve %2,7 dir.

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 • 5503.20.00.00.00 GTİP’i Altında Sınıflandırılan İran Menşeli Eşyalar İçin Uygulanmakta Olan Ek Mali Yükümlülüğün Uzatılması Hakkında
22/11/2017 tarihli ve 30248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karar ile 5503.20.00.00.00 GTİP’i altında sınıflandırılan İran menşeli eşyalar için uygulanmakta olan ek mali yükümlülüğün 3 yıl süre ile uzatılması kararlaştırılmıştır.

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 • 1209 Tarife Pozisyonunda Yer Alan “Fiğ Tohumu” Tanımlı Eşyanın Yem Amaçlı Olması Durumunda Nasıl Sınıflandırılması Gerektiği Hakkında
12.09 tarife pozisyonunda ismen yer alan "fiğ tohumları"nın, yem amaçlı olması durumunda 12.14 tarife pozisyonunda sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağı hususunda tereddütler yaşanması üzerine Gümrükler Genel Müdürlüğü, gümrük idarelerine yönelik 29678300 sayılı dağıtımlı yazı ile konuya açıklık getirmiştir.
 • Hindistan ve Tayvan Menşeli 5402.33 Tarife Alt Pozisyonunda Sınıflandırılan “Poliesterlerden Tekstüre İplik” Tanımlı Eşyaya Uygulanmakta Olan Dampinge Karşı Önlem  Hakkında
23/11/2017 tarihli ve 30249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/27 sayılı Tebliğ ile; Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilen ve Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim Anonim Şirketi ile Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi tarafından desteklenen başvuruya istinaden Hindistan Cumhuriyeti (Hindistan) ve Çin Tayvanı (Tayvan) menşeli “poliesterlerden tekstüre iplik” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esasları belirlenmiştir.
 • Avro Para Biriminde Düzenlenen Teminat Mektupları Hakkında
Gümrük Yönetmeliği ve tali mevzuat kaynaklarında yer alan teminat mektuplarının Avro para birimi cinsinde düzenlenmesi durumunda örnek teminat mektubu metinlerinde yer almayan “Bu teminat mektubunun tazmini halinde mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli olan T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden ödenecektir.” ifadesinin bankalar tarafından teminat mektubu metinlerine derç edilmek suretiyle gümrük idarelerine sunulmasının gümrük idareleri tarafından söz konusu teminat mektuplarının kabulünde tereddütler yaşanmasına sebep olduğu ve mevzuatta düzenlenen teminat mektubu örneklerine bire bir uygun olmadığı gerekçesiyle kabul edilmediğinin tespit edilmesi üzerine, Gümrükler Genel Müdürlüğü, gümrük idarelerine yönelik 29765158 sayılı dağıtımlı yazı ile konuya açıklık getirmiştir.

Gümrük Yönetmeliğinin 77 nolu Ekinde veya tali mevzuat kaynaklarında yer alan teminat mektubu şablonlarında yukarıda belirtilen ifadenin yer almamasının Kanunun 205 inci maddesinin uygulanmayacağı ya da teminat mektubunun Avro para cinsinden düzenlenmesi durumunda yukarıda yer verilen ifadenin teminat mektubunda mutlak suretle yer alması gerektiği anlamına gelmediği, Avro para biriminde düzenlenen teminat mektuplarının yukarıda yer verilen ifadeyi içermesi durumunda da kabulünün mümkün olduğu bildirilmiş olup, uygulamada bu hususun göz önünde bulundurulması gerektiği talimatlandırılmıştır.

 • Yanıcı, Parlayıcı Eşyanın Antrepolara Konulması Hakkında
Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yanmayı artırıcı eşyanın, niteliklerine ve yapılacak faaliyetin özelliklerine uygun özel düzenek ve yapılara sahip olmayan antrepolara konulması, bu sebeple antrepolarda depolanan diğer eşyalar için tehlike arz eden durumların ortaya çıkabileceği ve muhtemel yangın, patlama vb. durumlarda büyük ekonomik kayıpların yaşanabileceğine ilişkin endişelerin ilgili sektör temsilcileri tarafından Bakanlığa iletilmesi üzerine,
Gümrükler Genel Müdürlüğü, gümrük idarelerine yönelik 29654609 sayılı dağıtımlı yazı ile söz konusu eşyanın, niteliklerine ve yapılacak faaliyetin özelliklerine uygun özel düzenek ve yapılara sahip antrepolara konulmasına azami özen gösterilerek yapılacak kontrollerde bu hususa riayet etmediği tespit edilen antrepolara ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerektiğini bildirmiştir.
 • Gümrük İdarelerinde Ordino Aranmaması Hakkında
Gümrük Yönetmeliği’nin “Eşyanın Teslimi” başlıklı 130 uncu maddesinin birinci fıkrasında;  “Eşya, boşaltma yerinde konşimentoda teslim edileceği gösterilen ve bir nüshasını taşıyan kimseye ve eğer konşimento emre muharrer ise ciro ile devralmış şahsa teslim olunur.” Hükmüne yer verilmektedir.
Gümrük mevzuatında ordinoya ilişkin bir hüküm bulunmamasına karşın, nazı gümrük müdürlüklerinde gümrük işlemlerinin yürütülmesi sırasında ordino talep edildiğinin anlaşılması üzerine
Gümrükler Genel Müdürlüğü, gümrük idarelerine yönelik 40216608 sayılı dağıtımlı yazı ile gümrük mevzuatında yer almayan bir belge olan ordinonun gümrük işlmelerinin herhangi bir aşamasında aranmaması gerektiği talimatlandırılmıştır.
 • 2017/1 Sayılı İthalat Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında
31/12/2016 tarihli ve 29935 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/1 sayılı İthalat Tebliğinde değişiklikler yapan Tebliğ 25/11/2017 tarihli ve 30251 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Ozon tabakasını incelten ithalatı yasak eşyaların listelendiği Ek-7’de belirtilen eşyadan herhangi birini içeren Ek-8/A’da G.T.P. ve tanımları belirtilen eşya ile söz konusu tabloda belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan Ek-8/B’de G.T.P. ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatı yasaklanmış olup,  Ek-8/A ve Ek-8/B’de yer alan eşyanın ithalatında, ürünün içeriğinde Ek-7’de listelenen maddelerin bulunmadığına dair Ek-8/D’de yer alan ithalatçıya ait taahhütname ithalat işlemleri esnasında gümrük beyannamesine eklenmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek eşyaları gösterir 1 no.lu Ek değiştirilmiştir.
Aynı Tebliğin Ek-7’sinde yer alan 3824.79.00.00.00 G.T.İ.P.’li “diğerleri” tanımlı eşya yürürlükten kaldırılmıştır.

 Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya 3824.79.00.00.00 G.T.İ.P.’li “diğerleri” tanımlı eşya eklenmiştir.

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 • CITES Belgesi Alınacak Eşyaya İlişkin Listelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
27/2/2011 tarihli ve 27859 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)’in ekinde yer alan Ek I-A, Ek I-B, Ek II-A, Ek II-B, Ek III-A ve Ek III-B sayılı listelerde gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen hayvan ve bitki türlerinin dış ticareti kontol altına alınmış olup, sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına çalışılmaktadır.

Bahse konu Tebliğ kapsamı hayvan ve bitki türlerinin ithalatında, ihracatında ve yeniden ihracatında,
– Ek I-A, II-A ve III-A sayılı listelerde yer alan bir türe ait örnek için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından,
– Ek I-BII-B ve III-B sayılı listelerde yer alan bir türe ait örnek için Orman ve Su İşleri Bakanlığından,
CITES Belgesi alınır ve CITES Belgesi gümrük beyannamelerinin tescili aşamasında gümrük idarelerince aranır ve bu belge gümrük beyannamesine eklenir.
Bahse konu Tebliğ eki Listelerde değişiklik yapan Tebliğ 25/11/2017 tarihli ve 30251 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 • Dahilde İşleme Rejim Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında
17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejim Kararında değişiklikler yapan 2017/10973 sayılı Karar 26/11/2017 tarihli ve 30252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, 15/08/2017 tarihinden itibaren onaylanmış kişi statü belgeleri sınıf ayrımı olmaksızın tek tip belge şeklinde düzenlenmeye başlanmıştır. Yapılan bu düzenlemeye istinaden Dahilde İşleme Rejim Kararında A,B ve C sınıfı onaylanmış kişi statü belgelerine yapılan atıflar madde metinlerinden çıkarılarak, kolaylaştırmalara konu işlemlerde hak sahibi olarak yetkilendirilmiş yükümlü sahibi firmalar ile onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalar zikredilmiştir.

Bahse konu Kararın “Teminat ve İndirimli Teminat Uygulması” başlıklı 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının  a,b ve c bentlerinde yapılan değişiklik ile A,B ve C sınıfı onaylanmış kişi statü belgelerine yapılan atıflar madde metninden çıkartılmıştır. İndirimli teminata başvuru koşulu olarak başvuru tarihinden önceki yıllarda yapılan ihracat miktarları kıstas alınmıştır.  Ayrıca, a ve b bentlerine konu indirimli teminattan yararlanma süresi iki yıl olarak belirlenmiştir.

“İhracat Taahüdünün Kapatılması” başlıklı 19. Maddesinin;

 • Dördüncü fıkrasındaki A,B ve C sınıfı onaylanmış kişi statü belgelerine yapılan atıflar madde metninden çıkartılmıştır.
 • Dokuzuncu fıkrasındaki ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında değerlendirilmek üzereihracatçı birlikleri genel sekreterliğine/gümrük idaresine bildirilir.” şeklindeki ibare, “Bölge müdürlüğüne/gümrük idaresine bildirilir” olarak değiştirilmiştir.
 • Onbirinci fıkrasında geçen tüm ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine/gümrük idaresine bildirilir.” şeklindeki ibareler, “Bölge müdürlüğüne/gümrük idaresine bildirilir” olarak değiştirilmiştir.
 • Onbeşici fıkrasında geçen Gümrükler Genel Müdürlüğü ibaresi Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlükleri olarak değiştirilmiştir.
 • Onaltıncı fıkralarında dahilde işleme izin belgesi/dahilde işletme izni sahiplerinin taahüt hesabının müeyyideli kapatılmasına ilişkin itirazlarını hem İhracat Genel Müdürlüğüne hem de Gümrükler Genel Müdürlüğüne yapabilirken yeni düzenlemede Gümrükler Genel Müdürlüğü ibaresi çıkarılmıştır. Dahilde işletme izinlerine ilişkin müeyyideli kapatma işlemlerinin ise Gümrük Kanununun 242 nci maddesinde yapılması düzenlenmiştir.
“Dahilde İşleme Tedbirlerine Uyulmaması” başlıklı 22 nci maddenin ç fıkrası madde sonuna alınmış olup, diğer  fıkraların sıralamaları değişmiştir. Bunun yanı sıra ikincil işlem görmüş ürüne ilişkin verginin yatırıldığının tevsik edilememesi halinde Gümrük Kanununun 238 nci maddesi çerçevesinde işlem yapılmasına ilişkin hüküm eklenmiştir.

“Dahilde İşleme Rejiminde Sağlanan Hakların Kötüye Kullanımı” başlıklı 23 üncü maddesi kullanılan beyanneme ve eki belgelerin sahte veya tahrifata uğradığının tespiti halinde yapılacak işlemleri düzenlemektedir. Değişiklikten önceki durumda bu Kararın 22 nci maddesinde işlem yapılması söz konusu belgelerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılmasına veya kullanılmak üzere ibraz edilmesi kaydına bağlanmışken, yeni düzenlemede söz konusu belgelerin kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın işlem yapılacağı düzenlenmiştir.

“Yetki” başlıklı 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasına yapılan ekleme ile Bakanlıkça belirlenecek krirterleri yerine getiren kişiler için de dahilde işleme rejimi hükümlerinin kolaylaştırılması amacıyla düzenleme yapılabileceği hükmü eklenmiştir.

Karara eklenen  22 sıra numaralı geçici madde ile söz konusu geçici maddenin yürürlüğü girdiği tarihten önce düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri kapsamındaki işlemlere ilişkin hususlar düzenlenmiştir. 

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Özel sektörün dış ticaret, uluslararası yatırım, hizmetler, müteahhitlik, lojistik başta olmak üzere tüm dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve iş dünyasının ihracatı artırma ve iş geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla bir platform olarak kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun ve bu Kurula bağlı olarak faaliyet gösteren iş konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Yönetmelik 26/11/2017 tarihli ve 30252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 • İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar  Hakkında
19/3/2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6, 10 ve 13 üncü maddelerinde değişiklik yapan Yönetmelik 26/11/2017 tarihli ve 30252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklikler ile genel olarak tahakkuk listeleri ve bilgi formlarının TCMB’na gönderilmesindeki işleyişe ilişkindir. 
 
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.