16 – 22 Ekim 2017 Haftası Mevzuat Değişiklikleri
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Konu: 16 – 22 Ekim 2017 Haftası Mevzuat Değişiklikleri 

Duyuru Özeti:
 

1- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Geçtiğimiz haftanın en önemli değişikliklerinden bir tanesi şüphesiz Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik ile yapılmıştır. Bahse konu Yönetmelik 13/10/2017 tarihli 30209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu değişiklik ile gerek madde içeriklerinde gerekse de maddelerin sıralamalarında değişiklikler yapılmış, bazı maddelerin alt bentlerine ise eklemeler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin bazı önemli maddelerine ilişkin değerlendirmeler ve karşılaştırma tablolarına aşağıda yer verilmektedir.

  • Önemli değişikliklerden bir tanesi “Ticari Kayıtların Güvenilir ve İzlenebilir” olması koşulu  altında kontrol süreçlerinde yetkin personel istihdam etmek veya buna yönelik danışmanlık hizmeti almayı düzenleyen maddelerde yapılmıştır. Bir önceki düzenlemede genel ifadelerle muğlak bırakılan hususlar, söz konusu kontrol sürecini yürütecek kişilerin detaylı tanımı yapılarak muğlaklık giderilmiş ve yetkin olmayan kişlerce bu hizmetin verilmesinin önüne geçilmiştir.

İlgili Madde

Değişmeden Önceki Hali

Yeni Düzenleme

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması koşulu Madde 6/1f-1

1) Gümrük konularıyla ilgili birimlerinde ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerinde gümrük konularında bilgili ve tecrübeli personel istihdam etmek veya

“1) Gümrük konularıyla ilgili birimlerinde ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerinde; yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetki belgesine, gümrük müşavirliği izin belgesine ya da gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesine sahip olan veya en az iki yılı yönetici konumunda olmak üzere asgari altı yıl gümrük işlemleri ile ilgili birimlerde çalışmış olan personel istihdam etmek veya

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması koşulu Madde 6/1f-2

2) Gümrük konularında bilgili ve tecrübeli personel istihdam eden tüzel kişilerden gümrük konuları ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerine yönelik danışmanlık hizmeti almak.

2) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısı istihdam eden tüzel kişilerden ya da faaliyet alanı itibariyle gümrük, dış ticaret ve lojistik işlemlerine ilişkin en az üç yıldır danışmanlık hizmeti veren firmalardan gümrük konuları ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti almak.”

 
 

  • Yine “Ticari Kayıtların Güvenilir ve İzlenebilir “ olması koşulu  altında yerinde inceleme değerlendirme kapsamında şartların sağlandığının kabul edilebilmesi için yeterli puanın alınması gerektiği düzenlenmiş, buna ilişkin şartların Bakanlıkça belirleneceği belirtilmiştir

 
  

İlgili Madde

Değişmeden Önceki Hali

Yeni Düzenleme

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması koşulu Madde 6/2

(2) Birinci fıkranın (a) ilâ (h) bentlerinde belirtilen koşulların sağlandığının kabul edilebilmesi için, sonradan kontrol yetkilisi tarafından düzenlenen EK-7’de yer alan yerinde inceleme değerlendirme formunda “uygulanamaz” olarak belirlenen sorular hariç olmak üzere aşağıdaki hususların karşılanması gerekir.

“(2) Birinci fıkranın (a) ila (h) bentlerinde belirtilen koşulların sağlandığının kabul edilebilmesi için, 13 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca düzenlenen yerinde inceleme değerlendirme formu üzerinden yeterli puanın alınması gerekir. Söz konusu puanlama ile bu puanlamanın değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

 

  • “Başvuru İçin Aranacak Belgeler” başlığı altında ISO 9001 ve 27001 sertifikalarınına ilişkin düzenlemede değişiklik yapılarak sadeleştirilmiş ve bir önceki düzenlemede yer alan “güncel” ibaresi “geçerli” ibaresiyle değiştirilerek, mevcut belgelerin geçerlilik süreleri içerisinde kullanılabilmelerine imkan sağlamıştır.

 

İlgili Madde

Değişmeden Önceki Hali

Yeni Düzenleme

Başvuru için aranacak belgeler Madde 10/3-a

a) ISO 9001 sertifikası, başvuru sahibinin dış ticaret, gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilişkili işlemlerini ve bunlara bağlı üretim ve hizmet sunumlarını,

a) ISO 9001 sertifikası, başvuru sahibinin gümrük, dış ticaret, üretim, lojistik, yönetim ve idari organizasyon faaliyetlerini,

Başvuru için aranacak belgeler Madde 10/3-b

b) ISO 27001 sertifikası; ithalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem gibi faaliyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilişim güvenliğini,

b) ISO 27001 sertifikası; gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlerine ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem  faaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı güvenlik önlemlerini, kapsamalı ve bu faaliyetlerin yürütüldüğü tüm idari bina ve tesislere ilişkin olarak alınmış olmalıdır.”

 

  • Başvuru için aranacak güvenirlik koşullarınının belirlendiği ve ceza kararlarının hesaba katılmasına ilişkin 5 inci maddede değişiklikler yapılmış, gümrük idaresince ihlale ilişkin herhangi bir tespit yapılmadan önce yükümlüsünce bildirilmesine istinaden düzenlenen ceza kararlarının dikkate alınmayacağına dair düzenleme yapılmıştır.

İlgili Madde

Değişmeden Önceki Hali

Yeni Düzenleme

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak güvenilirlik koşulu Madde 5/h

(6) Birinci fıkranın (c) ve (d) bentlerinin uygulanmasında Kanunun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz.

(6) Birinci fıkranın (c) ilâ (ı) bentlerinin uygulanmasında, gümrük idaresi tarafından tespit edilmeden önce ihlalin beyan sahibi tarafından tespit edilerek gümrük idaresine bildirilmesine istinaden düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz

 

  • Başvuru sürecinde  “Yerinde İnceleme” başlığı altında yer alan sürelere ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapılmış, 30 iş günü olarak belirlenmiş süreler 45 iş gününe, 15 iş günü olarak belirlenmiş süreler ise 20 iş gününe çıkarılmıştır. ​ 
  •  “Teminat Tutarının Belirlenmesi” başlıklı 35 inci maddenin götürü teminatın hesaplanmasına ilişkin fıkralarında değişikliğe gidilmiş, yapılan değişiklikler ile izinli alıcı yetkisi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin teminat ile ithalatta yerinde gümrükleme kapsamında hesaplanacak teminatlar bu madde metninden çıkarlarak ayrı bir bölüm altında düzenlenmiştir.

 

İlgili Madde

Değişmeden Önceki Hali

Yeni Düzenleme

Teminat tutarının belirlenmesi Madde 35/1

(1) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen sertifika sahibi tarafından verilmesi gereken teminat tutarı; a) Yalnızca izinli alıcı yetkisi kapsamında yapılacak işlemler için kullanılacak olan 98 inci maddede belirtilen bir milyon Avro tutarında teminat olarak, b) Yalnızca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılacak işlemler için kullanılacak olan 123 üncü maddede belirtilen beş yüz bin Avro tutarında teminat olarak, c) Diğer hallerde, götürü teminat yetkisinin tanınması, güncellenmesi veya kapsamının değiştirilmesine ilişkin başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği gümrük işlemlerine ilişkin olarak teminata konu olan gümrük vergilerinin toplam kıymetinin yüzde onu olarak belirlenir.

“(1) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen sertifika sahibi tarafından verilmesi gereken teminat tutarı; a) Götürü teminat yetkisi başvurusu sahibinin, sertifikanın düzenlenmesine ilişkin 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen bildirimin yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği gümrük işlemlerine ilişkin olarak teminata konu olan gümrük vergilerinin toplam kıymetinin yüzde onu olarak, b) Götürü teminat yetkisinin güncellenmesi veya kapsamının değiştirilmesine ilişkin başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde götürü teminat yetkisi sahibinin gerçekleştirdiği gümrük işlemlerine ilişkin olarak teminata konu olan gümrük vergilerinin toplam kıymetinin yüzde onu olarak, belirlenir. 39 uncu maddede belirtilen kapsam değişikliğine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu tutarların bir yıllık geçerlilik süresi içerisinde yeniden hesaplanması talep edilemez.

 
 

  • İhracatta yerinde gümrüklemeye ilişkin 58 inci maddenin başlığı da dahil omak üzere kapsamlı bir değişikliğe gidilmiş, özellikle rejim kodlarına ilişkin sınırlamalar kaldırılmıştır.
  • İzinli gönderici yetkisi kapsamında eşya taşınmasına ilişkin 77 inci maddede yapılan değişiklikler ile:

 
Eğer eşya sahibi ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahipse tercihe bağlı olarak ya kendisinin izin kapsamındaki tesislerinde ya da eşyanın transit rejimi çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek olan izinli gönderici yetkisi sahibinin yetki kapsamındaki tesislerinde araç yükleme ve mühürleme işlemleri yapabileceği,
 
Eşya sahibi bu izne sahip olmamasına karşın izinli gönderici kullanılması halinde eşyanın transit rejimi çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek olan izinli gönderici yetkisi sahibinin yetki kapsamındaki tesislerinde araç yükleme ve mühürleme işlemleri yapabileceği, düzenlenmiştir,
 

  • İzinli Alıcı Yetkisinin Kapsamı başlıklı 97 nci maddede yer alan ve hem yetkilendirilmiş yükümlülerin hem de A-B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin eşyasının taşınmasına imkan veren düzenlemeden “A-B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahipleri” ibaresi çıkarılarak, kapsam yetkilendirilmiş yükümlülerin eşyalarının taşınması ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca, taşıma işlemine rejim kodu bazında sınırlama getiren aynı maddenin 3 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılarak bu sınırlama da kaldırılmıştır.

İlgili Madde

Değişmeden Önceki Hali

Yeni Düzenleme

İzinli Alıcı Yetkisinin Kapsamı Madde 35/1

(1) İzinli alıcı yetkisi kapsamında yalnızca yetkilendirilmiş yükümlüler ile A veya B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin eşyası taşınabilir.
 
(3) İzinli alıcı yetkisi sahibi bu izin kapsamında birinci fıkrada sayılan kişilerin “4000”, “4100” ve “5100” rejim kodu ile işlem görecek olan ithalata ilişkin beyanname kapsamı eşyasının transit işlemlerini yapabilir. Bu yetki kapsamında ithali yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak getirilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri eşyanın ithalatında rejim kodu sınırlaması yapılmaz.

Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yetkilendirilmiş yükümlüler ile A veya B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin” ibaresi “yetkilendirilmiş yükümlülerin” olarak değiştirilmiştir.
 
(3) Bu fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.

 
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

2- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İlave Gümrük Vergisi Tahsilatının Yapılmaması

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 28447926  sayılı dağıtımlı yazısında: Ekonomi Bakanlığının yazısına istinaden yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak ithalatlarda ilave gümrük vergisi uygulamasının sadece mevcut gümrük vergisi oranlarının yükseltilmesine ilişkin bir uygulama olarak değerlendirilmesi gerektiği, ancak gümrük idarelerinde yatırm teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilen makine ve teçhizatlara yönelik ilave gümrük vergisi tahsilatı yapılmak istendiği ve bu kapsamda yatırımcılar tarafından ilgili gümrük idarelerine yapılan itirazların reddedildiğinin firma şikayetlerinden anlaşıldığı belirtilmektedir.

İlave gümrük vergisinin müstakil bir vergi olmaması ve Bakanlar Kurulu Kararları ile mevcut gümrük vergisi oranlarında artış yapılması niteliğinde olmasından dolayı teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyeti sağlanan ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisine yönelik bir tahsilatın yapılmaması ve benzer uygulamalara mahal verilmemesi talimatlandırılmıştır.

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

3- 3920.51.00.00.00 GTİP’inde Sınıflandırılan Eşya İçin Gözetim Uygulaması Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

17/10/2017 tarihli ve 30213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile 2017/12 sayılı Tebliğ’in 1 inci maddesinde yer alan tabloda değişiklik yapılmıştır. Bir önceki düzenlemede 3920.51.00.00.00 GTİP’inde Sınıflandırılan eşyanın 12 mm ve altında olanları için 10 USD/Kg ve 12 mm nin üzerinde olanları için 6 USD/Kg gözetim kıymeti belirlenmiş iken, eşya tanımında değişiklik yapılarak gözetim kıymeti 10,5 mm ve altında olanlar ile 10,5 mm üstünde olan eşyalar için gözetim kıymeti belirlenmiştir. Eşyanın tarifesinde ve gözetim kıymetinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

  Değişiklikten Önceki Tablo

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)

3920.51.00.00.00

Poli(metil metakrilik)ten olanlar (kalınlığı 12 milimetre ve altında olanlar)

10

Poli(metil metakrilik)ten olanlar (kalınlığı 12 milimetre üstünde olanlar

6

 
  
 

 

 

 

 

Değişiklikten Sonraki Tablo

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)

3920.51.00.00.00

Poli(metil metakrilik)ten olanlar (kalınlığı 10,5 milimetre ve altında olanlar)

10

Poli(metil metakrilik)ten olanlar (kalınlığı 10,5 milimetre üstünde olanlar

6

 
 

 

 

 

 

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

 


4- Yunanistan Menşeli 7411.10.10.00.00 ve 7411.10.90.00.00 GTİP’inde Sınıflandırılan Eşya İçin Dampinge Karşı Önlem Getirildi

17/10/2017 tarihli ve 30213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2017/25) ile daha öncesinde açılmış olan damping soruşturmasının (2016/30 Sayılı Tebliğ) tamamlanması üzerine, Yunanistan menşeli 7411.10.10.00.00 ve 7411.10.90.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan “Rafine Edilmiş Bakırdan İnce ve Kalın Borular” cinsi eşya için dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.  Kararın detaylarına aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

5- Anayasa Mahkemesi Gümrük Kanunu’nun 197 nci Maddesinde Yer Alan “..ceza davası açılmış olmak kaydıyla..”  İbaresine İlişkin İtirazın Reddetti

İstanbul 7. Vergi Mahkemesi tarafından Gümrük Kanunu 197 nci Maddesinde Yer Alan “..ceza davası açılmış olmak kaydıyla..”  İbaresinin Anayasa’nın 2. Maddesine aykırı olduğu ileri sürülerek iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur.

Anayasa Mahkemesi Kararında özetle; itiraz konusu ibarenin  Kanun’nun 197 . maddesinin (2) numaralı fıkrasında öngörülen üç yıllık zamanaşımı süresiyle ilgili genel kuralın istisnasını teşkil ettiği, 5237 sayılı Kanun kapsamında yapılacak işlemlerin Kanunda açıkça belirtildiği, bu itibarla kuralın vergi yükümlüleri yönünden belirsiz ve öngörülemez olduğundan söz edilemeyeceği gerekçesiyle itirazın reddine karar vermiştir. Bahse konu 2016/198 Esas Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı 18/10/2017 tarihli ve 30214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

6- İran’dan Yapılan Ithalatta Konsolosluk Tasdiki Uygulaması Kaldırıldı

İran’ın Türkiye’den Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamı eşyalara ilişkin belgeler  için uygulamaya koyduğu Konsolosluk onayı aranmasına dair hükümden sonra mütekabiliyet esası gereği, 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren İran menşeli tüm eşya ithalatlarında imza ve mühür aranması şartı getirilmişti.

İran Gümrükler Genel  Müdürlüğü’nün 4 Ekim 2017 tarihli Genelgesine göre; bahse konu ürünlere ait menşe şahadetnamelerinin bundan sonra iki ülkenin ticaret odaları tarafından tasdik edilerek elektronik ortamda iki tarafın gümrüklerine iletileceğine ve ayrıca belge onayı istenilmeyeceğine ilişkin düzenleme yapılması üzerine, mütekabiliyet esası gereğince 17 Ekim 2017 tarihi itibariyle İran’dan yapılan ithalata ilişkin belgelerde aranan imza ve mühür tasdiki uygulmasının kaldırıldığına dair karara Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün gümrük idarelerine yönelik 20117910 sayılı dağıtımlı yazısında yer verilmiştir.

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

7- Dökme Eşyada Özet Beyan Takibatı Gerektirmeyen Miktar Fazlalıklarında (%3) Ek Fatura Düzenlenip Düzenlenmeyeceği Hakkında

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, Gümrükler Genel Müdürlüğüne yönelik 26/07/2017 tarihli yazısında; Gümrük Kanunu’nun 237 nci maddesi ve 2012/2 sayılı Genelgeye atıf yaparak dökme gelen eşyada %3’ü aşmayan miktarlardaki fazlalıklarda, aşmayan kısma ait ek fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunda tereddütler oluştuğundan bahisle konuya açıklık getirilmesini talep etmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü, 40216608 sayılı cevabi yazısında; Gümrük Kanunu’nun 237/4 üncü maddesi uyarınca, dökme gelen eşyaların belirlenen oranlar dahilindeki eksiklik ve fazlalıkları için takibat yapılmayacağını, eksiklik ve fazlalık takibatı uygulanması gereken durumlarda ise nasıl işlem yapılacağına dair mevzuat maddelerini sıralamış ve bahse konu mevzuat hükümleri dikkate alındığında özet beyan aşamasında özet beyan eksiklik/fazlalık takibatına konu olmayan miktar için ek fatura düzenlenmesine gerek bulunmadığını bildirmiştir.

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

8- Otomatik Vezne Makinaları (ATM) “CE” İşareti Taşıması Gereken Denetime Tabi Ürünler Listesine Alındı

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9)’nin Ek-2’sinde yer alan Denetime Tabi Ürünler Listesine yapılan ekleme ile 8472.90.30.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan “Otomatik vezne makinaları-ATM” cinsi eşyalar denetime tabi ürün sınıfına alınmıştır. Bahse konu düzenlemeyi içeren 2017/30 sayılı Tebliğ 20/10/2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

9- 8302 Tarife Pozisyonu Altında Sınıflandırılan Bazı “Menteşeler, Askılar vb..” Eşyalar İçin Dampinge Karşı Önlem Uygulanması

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli  8302 tarife pozisyonunun altında sınıflandırılan bazı eşyalar için konulmuş olan dampinge karşı önlemin menşe saptırması yapılarak İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland üzerinden ithalatının yapıldığına dair tespitler neticesinde , İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/53) ile ÇHC menşeli ürün için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına dair 2017/21 sayılı Tebliğ 20/10/2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

10- Kore Cumhuriyeti Menşeli 2917.32.00.00.00  GTİP’inde Sınıflandırılan “dioktil ortoftalatlar” ve 2917.39.95.90.13 GTİP’inde Sınıflandırılan “dioktil tereftalatlar” Tanımlı Eşya İçin Dampinge Karşı Önlem Getirilmiştir.

Kore Cumhuriyeti menşeli 2917.32.00.00.00  GTİP’inde sınıflandırılan “dioktil ortoftalatlar” ve 2917.39.95.90.13  GTİP’inde sınıflandırılan “dioktil tereftalatlar” tanımlı eşyalar için başlatılan soruşturma tamamlanmış olup, aşağıdaki tabloda GTP/GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında, tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına dair 2017/23 sayılı ve 2017/24 sayılı Tebliğler  20/10/2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.


11 – Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespitine Dair Yönetmelik Yayımlandı
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyona taraf olan diğer ülkeler arasında imzalanan tercihli ticaret düzenlemelerinde yer alan “Menşe Kuralları ve İdari İşbirliğine” ilişkin maddenin veya bu düzenlemelere ek “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol”ün uygulanmasına dair usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik 20/10/2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.