16.07.2013 tarih ve 2013/23 sayılı, Gümrük Kanununun 235. ve 236. maddelerinin beşinci fıkralarının uygulanması genelge (belirgin bir şekilde fark)T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

                                                                                                                                                                                  16/7/2013

Sayı : 74428289-10.06.01

Konu : Gümrük Kanunu 235/5 ve 236/5’in uygulanması

GENELGE

(2013/23)

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin 5 inci fıkrası ile 236 maddesinin 5 inci fıkrasının gümrük idarelerinin yorumları arasında farklılıklar bulunduğu ve uygulamaya ilişkin tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 235 inci maddesinin 5 inci fıkrası ile 236 ncı maddesinin 5 inci fıkrası, yapılan kontrolde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya çıkması halinde uygulanacak müeyyideleri belirlemiş, Kanun’daki “belirgin bir şekilde farklı cinste eşya” ifadesine Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde açıklık getirilmiştir.

Gerek transit gerekse antrepo rejimlerinde eşya tanımı doğru beyan edilmekle birlikte tarife pozisyonunun çeşitli nedenlerle yanlış veya eksik beyan edildiği durumlarla karşılaşılmaktadır. Bu tür durumlarda, gümrük idarelerince Kanun’un 235 ve 236 ncı maddeleri kapsamında beyanın doğruluğuna ilişkin yapılan değerlendirmelerde yalnızca eşyanın tarife pozisyonunun esas alındığı anlaşılmaktadır.

Beyan farklılığına Gümrük Kanunu’nun 234/1-a maddesinin tatbikinde tarife pozisyonu değişikliği yeterli olmakla birlikte, Kanunun 235 ve 236 ncı maddelerinin uygulanmasında beyan farklılığı yalnız başına yeterli değildir. Bu maddelere göre ceza uygulanabilmesi için, eşyanın belirgin bir şekilde farklı cinste olması ve aynı zamanda gümrük vergileri ve/veya ticaret politikası önlemleri açısından beyan sahibi lehine bir durum oluşturması da gerekmektedir.

Transit rejimi kapsamında taşınan eşya, uluslararası sözleşmeler uyarınca belirlenen usullere uygun olarak bir başka ülkede düzenlenen transit evrakı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelmektedir. Öte yandan, transit ve antrepo rejimlerindeki eşya, rejim süresince gümrük gözetim veya denetimi altında yer almakta, bu rejimlerden sonra yapılacak beyanlarda eşyanın ayniyetinin veya tarifesinin doğruluğunun bir kez daha kontrolü ve/veya teyidi imkanı bulunmaktadır. Ayrıca, Gümrük Kanununun 60/2-a ve 65/1-a maddeleri uyarınca, beyanın doğruluğunun araştırılmasında ekli belgelerden de yararlanılması gerekmektedir.

Bu çerçevede, Gümrük Kanunu’nun 235 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 236 ncı maddesinin beşinci fıkralarının uygulamasında;

a) Glgili transit veya antrepo beyanlarında yalnızca tarifenin esas alınmaması eşya tanımının da dikkate alınması, beyan edilen eşya tanımının doğru veya eşyanın ayniyetini sağlayacak bilgileri içermekle (şasi no., seri no. gibi) birlikte eşya kodunun (tarifesinin) yanlış ve/veya eksik olduğu durumlarda beyanın kontrolünün eşya tanımı üzerinden yapılması,

b) Beyan edilen eşyanın demonte olup olmadığı konusunda tereddüt oluştuğunda, beyanın doğruluğunun beyanname ile birlikte sunulan belgelerle birlikte değerlendirilmesi,

c) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında genel ifadeler kullanılmak suretiyle (Örneğin; ev mobilyası, kırtasiye malzemesi gibi) düzenlenen transit beyanının, eşyanın beyanda belirtilen kapsamda olması kaydıyla beyanname ile birlikte sunulan belgelerle bir bütün olarak değerlendirilmesi,

ç) Birden fazla araç ile taşınan komple tesise ilişkin beyanlarda, komple tesisin bir bütün olarak değerlendirilmesi,

Gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ

Bakan a.

Müsteşar

DAĞITIM: Merkez ve Taşra Teşkilatı