14 – 20 Haziran 2021 Haftası Mevzuat DeğişiklikleriLutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Konu: 14 – 20 Haziran 2021 Haftası Mevzuat Değişiklikleri
 

Duyuru Özeti:

1.   ATA Karnesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesi Hk.  (e-ATA/TR Programı)

ATA Karneleri : Uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri , taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

2 Haziran 2021 tarihinde yapılan düzenleme ile; ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilecek eşyanın, giriş gümrük idaresine varışından önce elektronik olarak beyan edilebilmesi sağlanmıştı.

Bu kapsamda, ATA Karnelerinin takibinin elektronik ortamda, web tabanlı bir program aracılığıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile entegrasyon sağlanarak yapılabilmesini ve işlemlerinin daha sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılabilmesini teminen Ticaret Bakanlığı tarafından e-ATA/TR programı geliştirilmiş olup bahse konu e-ATA/TR programı ile ATA Karnelerinin beyan, onay ve muayene işlemlerinin detaylarına ilişkin 2021/17 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

 • ATA Karnelerinin yükümlüler tarafından beyanı ve gümrük idarelerince kabul, muayene/kontrol ve onay işlemleri Bakanlığımızın e-işlemler menüsü altında yer alan https://uygulama.gtb.gov.tr/eATA/#/login adresi üzerinden yapılır.
 • ATA Karnelerine ilişkin gümrük beyanı, ATA Karnesi hamili veya temsilcisi tarafından; TC Kimlik Numarası (TCKN), Vergi Kimlik Numarası (VKN) veya pasaport numaralarından herhangi biri kullanılmak suretiyle yapılır.
 • Türkiye'de düzenlenen ATA Karnelerinin beyan işlemleri sırasında, beyanı verilen ATA Karnesinin bilgileri, söz konusu ATA Karnesinin numarası e-ATA/TR programında ilgili alana yazılarak TOBB veri tabanı üzerinden otomatik olarak getirilir.
 • ATA Karnesi ile yapılan transit işlemlerinde ayrıca bir transit beyannamesi düzenlenmesi veya TIR Karnesi kullanılması zaruri olmayıp, ATA Karnelerinin transit rejimi kapsamında kullanılması durumunda transit işlemleri e-ATA/TR programı üzerinden takip edilir.
 • ATA Karnelerine ilişkin olarak süre uzatımı veya muayene sonrası düzeltme talepleri e-ATA/TR programı üzerinden yapılır.
 • ATA Karnesinin ilgili sayfa ve dip koçanları üzerinde gümrük idaresi tarafından, mevzuat uyarınca manuel olarak tatbik edilen imza ve mühür uygulamasına yurtdışından ülkemize giriş yapan ATA Karnelerinin bilgilerinin elektronik ortamda alınmasına yönelik uluslararası sistem kuruluncaya kadar aynı şekilde devam edilir.
 • e-ATA/TR programı 10 Haziran 2021 tarihi itibariyle tüm gümrük idarelerinde uygulamaya alınmış ve BİLGE Sistemi üzerinde 5800, 2600, 3158 ve 6326 rejim kodları kullanımdan kaldırılmıştır.
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2.  3824.99.96.90.68 GTİP Numaralı Eşyaya ÖTV Uygulanması Hk.

3824.99.96.90.68 GTİP’inde “Diğerleri” tanımlı eşya, Kg başına 0,9390 TL ÖTV’ye tabi tutulmaktadır.

Söz konusu GTİP’te bir ürüne veya ürün grubuna özel olmayan çok çeşitli ürünlerin yer alabilmesi ve 2018 yılı öncesinde ilgili tarife pozisyonu altındaki sınırlı sayıda ürünün ÖTV’ye tabi tutulmuş olması sebebiyle,

"3824.99.95.90.68 – Diğerleri" GTİP'i altında sınıflandırılan ürünlerin tamamının ÖTV kapsamında olup olmadığı konusundaki tereddütleri gidermek üzere Gelir İdaresi Başkanlığından görüş talep edilmiştir.

Konuya ilişkin 67362 sayılı yazıda;

3824.99.96.90.68 GTİP’inin 27.03.2018 tarihinden itibaren ÖTV Kanunu Kapsamında yer alan mallardan birisi olduğu, dolayısıyla bu GTİP numarasına tabi olan tüm malların teslimine dair ÖTV yükümlülüklerinin ÖTV Kanunu, ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ve ÖTV (I) sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği çerçevesinde yerine getirilmesi gerektiği, ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 
*TÜİK verilerine göre ilgili GTİP’lerden son 3 yılda gerçekleşen toplam ithalat rakamları aşağıdaki gibidir
 

Yıllar

İthalat $

2018

161 Milyon USD

2019

136 Milyon USD

2020

141 Milyon USD

3.  Çin Menşeli Muhtelif "Transmisyon Zincirleri ve Aksamı – 7315" Tanımlı Ürünlere Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hk.

Çin menşeli 7315 tarife pozisyonunda sınıflandırılan muhtelif “transmisyon zincirleri ve aksamları” tanımlı ürünlere 2016/19 sayılı Tebliğ kapsamında 1.200 ABD Doları/Ton tutarında kesin önlem uygulanmaktadır.
 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

7315.11.90.00.11

Transmisyon Zincirleri

Çin Halk Cumhuriyeti

1.200 ABD doları/ton

7315.11.90.00.19

Diğerleri

7315.12.00.00.11

Transmisyon Zincirleri

7315.12.00.00.19

Diğerleri

7315.19.00.00.00

Aksamlar
Yerli üretim dalının başvurusu üzerine; uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna dair yeterli delillerin bulunduğu anlaşıldığından, bir  nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
Soruşturmaya taraf olmak isteyen ilgililerin konuya ilişkin görüşlerini belirlenen sürelerde sunmaları gerekmektedir.

Ürünlere uygulanmakta olan mevcut önlemler tablodaki gibi olup, meri önlem soruşturma sonuçlanana kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

4.  Dahilde İşleme İzin Belgesi Fire ve Kullanım Oranları Hk.

2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine ilişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin “fire oranları” başlıklı 8. Maddesinde “İşbu Genelge’de belirtilen oranları aşmamak (aşması halinde, Genelge’deki oranlar esas alınır.) kaydıyla kapasite raporundaki (kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge) fire, kullanım ve ikincil işlem görmüş ürün oranları esas alınarak DİİB düzenleneceği belirtilmektedir.

Ticaret Müfettişlerince yapılan denetimlerde; Dahilde İşleme İzin belgelerinin düzenlenme aşamasında firmaların fire ve kullanım oranlarını Genelgeye göre azami oranlar üzerinden beyan ederek belge talebinde bulundukları, ancak Müfettişlikler tarafından bizzat yapılan incelemelerde fiiliyatta bunun çok altında rakamlarla üretim yapıldığının tespit edilmesi üzerine konu değerlendirilmiş ve ilave bazı kararlar alınması zarureti doğmuştur.

Bu çerçevede, yukarıda bahsi geçen hususlarla ilgili firmaların ileride yaşanacak mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesini teminen; 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine ilişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin yayımlanma tarihi olan 13.05.2015 tarihinden sonra düzenlenmiş tüm belgelerin bir defaya mahsus olmak üzere 14.06.2021 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bağlı bulundukları Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek gerçekleşen fire ve kullanım oranlarını beyan ederek gerekli düzeltme işlemlerinin yapılmasına olanak sağlandığı bildirilmiştir.

Ege İhracatçı Birliklerinin konuya ilişkin duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

5.   Gümrük Mevzuatına Dair Muhtelif Düzenlemelerde “İmza Sirküleri” Aranmamasına Dair Yapılan Değişiklikler Hk.

Gümrük Mevzuatına ilişkin muhtelif düzenlemelerde yer alan imza sirküleri aranmasına dair ibareler madde metinlerinden çıkarılmıştır.

 • Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle;
  • Basitleştirme izni başvurularında,
  • Geçici depolama yeri işletme izni başvurularında,
  • Antrepo yatırım izni başvurularında,
  • Gümrük müşavirlerinin, müşavirlik derneklerine bildirdikleri değişiklikler için ibraz etmiş oldukları belgelerde,
imza sirküleri aranmasına dair hükümler yürülükten kaldırılmıştır.
 • Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’te yapılan değişiklikle; Ham petrol, benzin, motorin, nafta, fuel-oil, gazyağı ve jet yakıtının transitini yapacak firmanın izin başvurusu için gerekli belgeler arasında sayılan “imza sirküleri” çıkarılmıştır.
 • Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)’te yapılan değişiklikle;  transit rejimi çerçevesinde eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin başvuruda için gerekli belgeler arasında sayılan “imza sirküleri” çıkarılmıştır.
 • Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)’da yapılan değişiklikle;   ortak transit ve ulusal transit rejimleri çerçevesinde eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin başvuruda için gerekli belgeler arasında sayılan “imza sirküleri” çıkarılmıştır.
6.  Çin Menşeli 7009.91 Tarife Alt Pozisyonu Altında Sınıflandırılan "Çerçevesiz Cam Aynalar" Tanımlı Ürünlere Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hk.

Çin menşeli 7009.91 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılan “Çerçevesiz Cam Aynalar” tanımlı ürünlere 2016/27 sayılı Tebliğ kapsamında CIF bedelin %27’si oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanmaktadır.
 

Soruşturma Konusu Ülke

Firma Ticret Unvanı

Damping Marjı (CIF %)

Çin Halk Cumhuriyeti

Tüm Firmalar

%27.00
Yerli üretim dalının başvurusu üzerine; uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna dair yeterli delillerin bulunduğu anlaşıldığından, bir  nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturmaya taraf olmak isteyen ilgililerin konuya ilişkin görüşlerini belirlenen sürelerde sunmaları gerekmektedir.

Ürünlere uygulanmakta olan mevcut önlemler tablodaki gibi olup, meri önlem soruşturma sonuçlanana kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net