14-20 Ağustos 2017 Haftası Mevzuat DeğişiklikleriİLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: 14-20 Ağustos 2017 Haftası Mevzuat Değişiklikleri

Duyuru Özeti:

 • Bu hafta içerisinde, geçtiğimiz haftalar boyunca gündemin ön sıralarında yer alan İran’dan ithalatlarda Konsolosluk onaylı fatura zorunluluğu konusunda, sorunu tamamen çözecek nihai bir sonuca ulaşılamasa da sürecin belirsizliğini gidermeye yönelik gelişmeler yaşandı.

 
Sektör temsilcilerinin edindiği bilgilere göre; 21 Ağustos 2017 tarihine kadar İran'dan ithalatlarda fatura tasdiki aranmamaya devam edileceği, bu tarihten sonra ise tasdik isteneceği öğrenilmiştir. Ayrıca, 21 Ağustos’a kadar yüklenecek mallara 30 günlük bir ek süre verildiği (durumu kanıtlayan; CMR, Konşimento vb. yükleme belgelerinin ibrazı halinde), bu sürenin bitimi olan 21 Eylül 2017 sonrası tüm ithalatlardan imza ve mühür tasdiki isteneceği bilgisi paylaşılmıştır.
 
Konuyla ilgili duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

 • 15/08/2017 tarihli 30155 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile: Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması kararlaştırılmıştır.

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 

 • Gümrüksüz satış mağazalarında eksik veya kayıp olduğu saptanan eşyanın maliyetinin ve bu eşyalar için öden vergilerin gider olarak indirilip indirilemeyeceğine dair Maliye Bakanlığı Özelgesinde; bahse konu giderler için vergi kanunlarında buna imkan veren herhangi bir hüküm bulunmadığı, bu eşyalar için yapılan giderler ve vergi ödemelerinin gider olarak dikkate alınmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir.

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 

 • Haftanın önemli gündem maddelerinden bir tanesi de; 15/08/2017 tarihli itibariyle A ve B sınıfı onaylanmış belge statüleri sona ermiş olan, ancak başvurulardaki yoğunluktan dolayı başvuru incelemeleri devam eden firmalar için sürenin 15/09/2017 tarihine kadar uzatılması oldu. Konuya ilişkin detaylara Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 52856264 sayılı dağıtımlı yazılarında yer verilmiştir.
 • 16/08/2017 tarihli 30156 sayılı Resmi Gazete’de; Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan 2017 yılı Temmuz ayına ait DİİB, HİİB ve yurt içi teslim belgeleri ile iptal edilen belgelerin listelendiği 5 farklı Tebliğ yayımlanmıştır

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 

 • Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 27248142 sayılı dağıtımlı yazılarında; 23 üncü fasıl altında sınıflandırılan bazı eşyaların KDV istisnası kapsamında olup olmadığının belirlenmesine yönelik Maliye Bakanlığı ile yapılan yazışmalara yer verilmiştir. Bahse konu eşyaların esas kullanımlarının hayvan beslenmesi olmasına karşın insan tüketimi veya sanayide de kullanılabildiğinden bahisle, konunun KDV  istisnası kapsamında olup olmadığı Maliye Bakanlığı’na sorulmuştur. Cevaben alınan yazıda söz konusu eşyalara ilişkin istisnanın gerekçesinin, tarımsal ve hayvansal üretimin desteklenmesi olduğu, dolayısıyla tarımsal amaç dışında kullanılan eşyaların Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasının (ı) bendinde yer alan istisnadan yararlanılmasının mümkün olmadığı; bu kapsamdaki ürünlerin tarımsal amaç dışında kullanılmayacağına dair ithalatçı firmadan bir dilekçe alınması kaydıyla bahse konu istisna kapsamında ithaline izin verilmesinde yasal açıdan bir sakınca olmadığı belirtilmektedir.

 
Konuyla ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

 • Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 27262542 sayılı dağıtımlı yazılarında: Transit Rejiminde ön beyan uygulması hakkında 01/08/2017 tarihinde yapılmış olan değişikliklerin, 15/08/2017 tarihinde yürürlüğe gireceğinden bahisle, yapılan değişiklikle birlikte başlayacak ön beyan uygulamasının işleyişine ilişkin detaylara yer verilmiştir.

 
Konuyla ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

 • 17/08/2017 tarihli 30157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar ile 84 üncü fasılda yer alan bazı eşyalar ile 8539.50.00.00.00 GTİP inde yer alan “Led Ampuller” tanımlı eşyaya %5 ten %20 ye varan oranlarda ilave gümrük vergisi getirilmiştir.

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 

 • 17/08/2017 tarihli 30157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın “Öncelikli Yatırım Konuları” başlıklı 17 inci maddesine yapılan ekleme ile “Araştırma ve referans laboratuarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıklar referans laboratuarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuar kompleksi yatırımları” nın 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabileceği, ancak bu yatırımların 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabi olacakları kararlaştırılmıştır.

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 

 • 17/08/2017 tarihli 30157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile Destekleme Fiyat İstikrar Fonu Kararrının 11 inci maddesinde yapılan değişiklik ile 4104.11 ve 4104.19 GTP’na dahil kromlu deriler için 50 Cent/Kg karşılığı TL; 4105.10 ve 4106.21 GTP’na dahil kromlu derilerin FOB ihraç bedelinin %40’ı karşılığı TL tutarlarında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisi yapılması kararlaştırılmıştır.

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 

 • 18/08/2017 tarihli 30158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile 2009/8 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına ilişkin Tebliğ’in 1 maddesinde yer alan tabloda değişiklik yapılarak, bir önceki düzenlemede yer almayan 1204.00.90.00.00 GTİP’indeki “Keten Tohumları” için Ton başına 1.200 USD tutarında, 1512.19.90.00.11 GTİP’indeki “Ayçiçeği Tohumu Yağı” için Ton başına 1.250 USD tutarında gözetim fiyatı belirlenerek, bahse konu eşyalar gözetim kapsamına alınmıştır. Bunun yanı sıra, bir önceki tebliğde yer alan eşyaların gözetim kıymetlerinde ise değişen tutarlarda artış yapılmıştır.

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.