11 – 17 Eylül 2017 Haftası Mevzuat Değişiklikleri 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: 11 – 17 Eylül 2017 Haftası Mevzuat Değişiklikleri 

Duyuru Özeti:

 • Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 27740613 sayılı dağıtımlı yazısında; Gümrük Yönetmeliği’nin Transit Rejimine ilişkin maddelerinde yapılan değişikliklerden bahisle, detaylı beyan transit uygulamasının kaldırıldığı ve tüm ulusal transit işlemlerinin NCTS sistemine taşınmasını teminen 09.10.2017 tarihi itibariyle uygulanması gereken işlemlere dair kapsamlı bir açıklama yapılmıştır.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 
 • Gümrük Müşavirlikleri Dernekleri Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne yönelik yazıları ile; özet beyanda eksiklik ya da fazlalık olması halinde takibatın ne şekilde ve hangi kişiler nezdinde yapılacağı hususunda yaşanan bir kısım sorunları iletmişler ve benzer konulardaki farklı gümrük idarelerinin farklı işlemler yapmalarından bahisle uygulamada birliğin sağlanması bakımından konuya açıklık getirilmesini talep etmiş olup, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün cevabi nitelikteki 40216608 sayılı dağıtımlı yazısı ile konuya açıklık getirilmiştir.
 
Gümrük Müşavirlik Derneklerinin yazısına ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün cevabi yazısına ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

 • KDV iade alacaklarının ÖTV borçlarına mahsubun kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin yürütmesinin Danıştay tarafından durdurulması üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne yönelik 16/08/2017 tarihli yazıları ile KDV iade alacaklarının ÖTV borçlarına mahsubunu kaldıran düzenlemeden vazgeçildiği ve ÖTV borçlarına mahsuben iadenin vergi inceleme raporu ile yapılacağını bildirmiştir.
 
Bu itibarla, ilgili gümrük idareleri tarafından, ithalde alınan vergilerin mahsubuna yönelik olarak vergi dairelerine gönderilen yazılarda ÖTV borçlarına yer verilmeyeceğine ilişkin daha önceki yazışmaların dikkate alınmaması ve vergi inceleme raporu neticesine göre ÖTV borçlarına mahsubun mümkün olduğu ifade edilmiştir.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 
 • 14/09/2017 tarihli 30180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile; Türk vatandaşları tarafından yurt dışından satın alınmış olan ancak, satın alınma tarihinden sonra yapılan mevzuat değişiklikleri nedeniyle ithalatı gerçekleştirilemeyen kısrak ve tayların, Türk vatandaşları adına satın alındığının ilgili ülkenin yetkili makamlarınca belgelenmesi ve satın alındıkları tarihteki Yönetmelik hükümlerine uyması şartıyla yaş sınırı aranmaksızın ithalatına, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat edilmesi halinde izin verilmiştir.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 
 • Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 82858591 sayılı dağıtımlı yazısında; 2016/21 sayılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması Genelgesinde değişiklik yapılarak;
AN9 tespit sözleşmesinin süresinin AN6 ve AN8 tespit sözleşmelerinin süresini aşamayacağı, (daha önceki düzenlemede AN9 tespit sözleşmelerinin en az 1 yıl süreli olarak yapılması hükmü varken yeni düzenlemede bu kısıt kaldırılmıştır)
 
Tespit raporunun elleçlemeye ilişkin tutanağın sistem üzerinden gönderildiği tarihi takip eden ayın ilk yedi iş günü içerisinde e-imza kullanılarak program vasıtasıyla elektronik ortamda denetleyici gümrük idaresine, bir örneğinin de tespit işlemini yaptıran kişiye verileceği, düzenlenmiştir.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 95 sayılı Sirkülerinde; Vergi Usul Kanunu’nun pişmanlıkla beyan hükümlerine atıf yapılmış ve pişmanlık müessesesinin; mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunda önemli bir işleve sahip olduğu gibi idare ile mükellefler arasındaki uyuşmazlıkları azaltmakta olduğu, idarenin kaynaklarını ve zamanını daha etkin olarak kullanmasına katkı sağladığı vurgulanmıştır.
 
Bu itibarla, başkaca bir sebep bulunmadığı müddetçe, sırf pişmanlıkla beyanname verdikleri gerekçesiyle mükelleflerin uygulamada vergi incelemesine ve takdire sevk edilmediği, pişmanlıkla beyanname verilmesinin sevk nedeni olarak değerlendirilmesinin ve mükelleflerin bu nedenle incelemeye ve takdire sevk edilmesinin de mümkün bulunmadığı duyurulmuştur.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 
 • 16/09/2017 tarihli 30182 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile 0202.20 gümrük tarife poszisyonunda sınıflandırılan “Diğer Kemikli Parçalar” cinsi eşyalar için 2017 yılında gümrük vergisinin %0 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 
 • 16/09/2017 tarihli 30182 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile genelleştirilmiş tercihler rejiminden yararlanacak ülkeleri gösteren İthalat Rejim Kararına ekli 3 sayılı liste değiştirilmiş olup, daha önceki Karar’da “Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler” listesinde yer alan Bolivya, Moğolistan, Cape Verde ve Paraguay bu listeden çıkarılarak “Gelişme Yolundaki Ülkeler” listesine dahil edilmişlerdir.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 
 • 16/09/2017 tarihli 30182 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile; bir önceki karar eki tabloda 4818.90 tarife alt poisyonunda “Kağıttan ev eşyası, hastane eşyası-diğer eşya” olarak tanımlanan eşyanın tanımı “Diğerleri” olarak, 8302.20 tarife alt poisyonunda “Masa, karyola vs. Ayaklarına takılan küçük tekerlekler” olarak tanımlanan eşyanın tanımı “küçük tekerlekler” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, tablonun son kısmında bulunan açıklama ve dipnot bölümlerinde de değişiklikler yapılmıştır.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 
 • 16/09/2017 tarihli 30182 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile; 4202 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “Sandıklar, Bavullar, Valizler …” cinsi eşyaya ilişkin gözetim uygulanmasını düzenleyen 2007/8 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 • 16/09/2017 tarihli 30182 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile; 3920.51.00.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan “Poli(metil metakrilik)ten olanlar” tanımlı eşyaların ithalatında kalınlığı 12mm ve altında olanları için 10 ABD Doları/Kg, kalınlığı 12 mm ve üstünde olanları için 6 ABD Doları/Kg olmak üzere, ileriye yönelik olarak gözetim uygulaması getirilmiştir.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.
 
 • 16/09/2017 tarihli 30182 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile; İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/1)’nin Ek-1’inde yer alan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimine Tabi Ürünler listesine 8421.23.00.00.00, 8421.31.00.90.00 ve 9613.90.00.00.11 GTİP’li eşyalar eklenmiştir.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.