11.06.2013 tarih ve 28674 sayılı Resmi Gazete içeriği: ÖTV Kanununda değişiklik, ÖTV kanununa ekli I-B listesinde değişiklik, petrol kanunu, yurtdışı11.06.2013 tarih ve 28674 sayılı Resmi Gazete içeriği: 


1-Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun – 6487

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Kanun da, özellikle dış ticaret erbabı için önemli olan kısımlar aşağıda çıkartılmıştır.

Özetle, 

– ötv ve oranları ile ilgili 12. maddenin 1 sayılı fıkrasının 2. paragafında aşağıda renklendirdiğim şekliyle yeni ibareler eklenerek düzenleme yapılmıştır.

-ÖTV Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların karşısında gösterilen orana göre hesaplanan verginin, bu malların her bir adedi için 40 Türk Lirasından az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 40 Türk Lirası vergi alınır hükmünün son uygulama tarihi 31/12/2013 ten 31/12/2023 e uzatılmıştır.

-ÖTV Kanunu’nun I sayılı listesinin B cetveline yeni gtipler de eklenerek(sarı renkli düzenlemeler), liste yeniden düzenlenmiştir. Oranlar sabit, aynı kalmıştır. Düzenlemelerin renklendirildiği liste aşağıdadır. Değişen liste bugün itibarile yürürlüğe girmiştir.

Kanunun aşağıda çıkartılan, 28,29 ve 30. maddeleri yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Kanunun tam metni için tıklayınız.

 

 

MADDE 28 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(II) sayılı listedeki mallardan alınacak vergi, mükellefin bu malı alış bedeli ile her hâlükârda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamaz. Verginin, mükellefin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10’a kadar yapılan indirimler alış bedelinden de indirilebilir. Ancak bu indirimler sonrası kalan tutar, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamaz. Maliye Bakanlığı, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 29 – 4760 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinde yer alan “31/12/2013” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 30 – 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetveli, ekli (1) sayılı cetvelde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

(1) Sayılı Cetvel

 

(B) CETVELİ

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

ESKİ ORANLAR

Birimi

YENİ Vergi Tutarı (TL)

2707.10.00.00.00

Benzol (Benzen)

2,2985

Kilogram

2,2985

2707.20.00.00.00

Toluol (Toluen)

2,2985

Kilogram

2,2985

2707.30.00.00.00

Ksilol (Ksilen)

 

Kilogram

2,2985

2707.50.00.00.11

Solvent nafta (Çözücü nafta)

2,2985

Kilogram

2,2985

2707.50.00.00.19

Diğerleri

 

Kilogram

2,2985

2707.99.19.00.00

Diğerleri

 

Kilogram

2,2985

2707.99.20.00.00

Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen

 

Kilogram

2,2985

2709.00.10.00.00

Tabii gazın kondanseleri

 

Kilogram

2,2985

2710.12.21.00.00

White spirit

2,2985

Kilogram

2,2985

2710.12.25.00.00

Diğerleri

2,2985

Kilogram

2,2985

2710.12.90.00.11

Diğer solventler (Çözücüler)

2,2985

Kilogram

2,2985

2710.12.90.00.19

Diğerleri

2,2985

Kilogram

2,2985

2710.19.29.00.00

Diğerleri

2,2985

Kilogram

2,2985

2710.20.90.00.00.

Diğer yağlar

 

 

 

[Yalnız;

 

 

-2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,

Kilogram

2,2985

 

 

 

-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]

Kilogram

1,3007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2901.10.00.90.11

Hekzan

2,2985

Kilogram

2,2985

2901.10.00.90.12

Heptan

2,2985

Kilogram

2,2985

2901.10.00.90.13

Pentan

2,2985

Kilogram

2,2985

2901.10.00.90.19

Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar

 

Kilogram

2,2985

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

2,2985

Kilogram

2,2985

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

2,2985

Kilogram

2,2985

2902.60.00.00.00

Etil benzen

 

Kilogram

2,2985

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

2,2985

Kilogram

2,2985

38,11

Vuruntuyu önleyici müstahzarlar,oksidasyonu durdurucu maddeler,peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dâhil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

2,2985

Kilogram

2,2985

3814

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

0,739

Kilogram

0,739

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

0,739

Kilogram

0,739

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

1,3007

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

1,3007

2710.19.81.00.00

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

1,3007

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

1,3007

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

1,3007

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

1,3007

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

1,3007

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar(Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

1,3007

2710.19.99.00.25

Diğer madeni yağlar (Yağlama yağları; diğer yağlar)

1,3007

Kilogram

1,3007

2710.19.99.00.21

Spindle oil

1,3007

Kilogram

1,3007

2710.19.99.00.22

Light neutral

1,3007

Kilogram

1,3007

2710.19.99.00.23

Heavy neutral

1,3007

Kilogram

1,3007

2710.19.99.00.24

Bright stock

1,3007

Kilogram

1,3007

2710.19.99.00.98

Diğerleri

1,3007

Kilogram

1,3007

2712,2

Ağırlık itibarıyla % 0,75’den az yağ içeren parafin

 

Kilogram

1,3007

2710.19.25.00.11

Gazyağı

0,9367

Litre

0,9367

2710.19.25.00.19

Diğerleri

0,9367

Litre

0,9367

3403.11.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar (Yağlama müstahzarları)

1,3007

Kilogram

1,3007

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenliminerallerden elde edilen yağları içerenler (Yağlama müstahzarları)

1,3007

Kilogram

1,3007

3403.19.90.00.00

Diğerleri (Yağlama müstahzarları)

1,3007

Kilogram

1,3007

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar (Yağlama müstahzarları)

1,3007

Kilogram

1,3007

3403.99.00.00.00

Diğerleri (Yağlama müstahzarları)

1,3007

Kilogram

1,3007

 

 

 

 

2-Türk Petrol Kanunu-6491

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Kanun; Türkiye’de petrol arama ve üretim faaliyetlerinin düzenlenmesi, yönlendirilmesi, teşvik edilmesi, denetlenmesi, arama ve üretim için gerekli bilgilerin ve verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve kullanıma sunulmasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Kanun yayımı tarihi(bugün) itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Kanunun tam metni için tıklayınız.

 

 

3-Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğ; 5/4/2013 tarihi itibarıyla gerçek veya tüzel kişilerce sahip olunan ve yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların bildirim veya beyana konu edilmesine ve bazı yurt dışı kazançların gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmesine ilişkin Gelir Vergisi Kanununun geçici 85 inci maddesinde yer alan düzenlemeye yönelik usul ve esasları belirlemektedir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.