10 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinin (Uluslararası Anlaşmalar) Yayımlanması Hk. – (Dolaşım ve Menşe İspat Belgeleri)

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  10 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinin (Uluslararası Anlaşmalar) Yayımlanması Hk. – (Dolaşım ve Menşe İspat Belgeleri)

Duyuru Özeti:

A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin kabulü, vize edilmesi ve sonradan kontrolü ile menşe şahadetnamelerinin kabulü ve sonradan kontrolü ile ilgili olarak gümrük idareleri, ithalatçılar, ihracatçılar ve kanunî temsilcileri, ticaret ve/veya sanayi odaları, ihracatçı birlikleri veya esnaf ve sanatkâr odaları birlikleri tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen 10 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) yayımlanmıştır.

Tebliğdolaşım ve menşe ispat belgelerinin kabulü, elektronik ortamda vize edilmesi ve sorgulanması ile sonradan kontrolüne ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Tebliğ’de; Türkiye’nin çeşitli ülke ve ülke grupları ile yapmış olduğu Uluslararası Anlaşmalara atıf yapılmakta, söz konusu Anlaşmalar kapsamında kullanılan dolaşım/menşe belgelerinin tanımları yapılmakta ve aşağıda başlık/altbaşlıklar halinde belirtilen hususların detayları düzenlenmektedir.

İthalatta Yapılacak İşlem ve Kontroller
 • İthalatta ibraz edilen belgelerin gümrük müdürlüğünce kontrolü
 • İthalattan sonra ibraz edilen belgeler
İhracat Sırasındaki İşlem ve Kontroller
 • İhracat sırasında ibraz edilen belgelerin gümrük müdürlüğünce kontrolü
 • Serbest dolaşım ve menşe kavramlarının ayrımı
 • İhracatta düzenlenen belgelerin gümrük müdürlüğünce vizesi
 • Sonradan verilen ve/veya ikinci nüsha belgeler
İthalatta İbraz Edilen Belgelerin Sonradan Kontrolü
 • İnternet üzerinden yapılan sorgulama işlemleri
 • İthalat esnasında sonradan kontrol talebinde bulunulması
 • İthalat gerçekleştikten sonra sonradan kontrol talebinde bulunulması
 • Sonradan kontrolün sonuçlandırılması
İhracatta Düzenlenmiş Olan Belgelerin Sonradan Kontrolü
 • Talep üzerine yapılan sonradan kontrol işlemleri
 • Sonradan kontrolün sonuçlandırılması
 • INF4 Bilgi Formlarının düzenlenmesi
Çeşitli ve Son Hükümler
 • Serbest bölge veya antrepoya konulan eşya
 • Dahilde işleme rejiminde kullanım harici kalan eşyanın serbest dolaşıma girişi
 • İthal edilmiş ve kullanılmış eşyanın Avrupa Birliği’ne ihracı
 • Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) yürürlükten kaldırılmıştır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net