07.08.2013 tarih ve 28731 sayılı Resmi Gazete içeriği: Bitkisel gıda ve yem kontrolleri, 4814-8418-8544 gözetim, geçici-yabancı plaka geçiş ücretleri07.08.2013 tarih ve 28731 sayılı Resmi Gazete içeriği: 

Başlıklar:

1. Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

2. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/11)

3. Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (No: 68)

1- Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Yönetmelikle yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

  1. Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski hali: “d) Firma beyanı: İthal edilecek gıda ile temas eden madde ve malzemeler için sertifika düzenlenemediği durumlarda üretici tarafından düzenlenen, ürünün gıda ile temasa uygun üretildiğine dair beyanı,”

Yeni hali: “d) Firma beyanı: İthal edilecek gıda ile temas eden madde ve malzemeler için üretici veya ihracatçı tarafından düzenlenen, ürünün gıda ile temasa uygun üretildiğine dair beyanı,”

b. Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski hali:“(2) Sertifikada ürünün adı, menşei, üreticisi veya ihracatçısı, onaylayan kişinin adı ve imzası yer almalıdır.

                  (6) Gıda ile temas eden madde ve malzemelerde sertifika getirilememesi durumunda menşe ülkeden ürünün gıda ile temasa uygun üretildiğini gösteren firma beyanı sertifika yerine kabul edilir. Firma beyanında ürünün parti numarası ve miktarı belirtilmek zorundadır.”

Yeni Hali: “(2) Sertifikada ürünün adı, üreticisi veya ihracatçısı, onaylayan kişinin adı ve imzası yer alır.”

“(6) Gıda ile temas eden madde ve malzemelerde sertifika veya ürünün gıda ile temasa uygun üretildiğini gösteren firma beyanı aranır. Firma beyanında ürünün parti numarası ve miktarı belirtilir.”

       c. Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 Kaldırılan fıkra: “(4) Ürün üzerinde Türkçe etiketin yanı sıra farklı dillerde etiket bilgileri olması durumunda etiketteki bu bilgilerin Türk gıda ve yem mevzuatında yer alan tüm etiket bilgilerini içermesi gerekmez. Ancak etikette bulunan resim, şekil ve beyan gibi bilgiler Türk gıda ve yem mevzuatına aykırı olamaz.”

Yönetmelik, yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.

2- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/11)

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyaların (yalnız karşılarında gösterilen gümrük kıymetlerinin altında birim kıymeti haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir. 

GTİP

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

  4814

Duvar Kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları; cam kağıtları

6 (ABD Doları/Kg*)

8418.30.20.00.00

Hacmi 400 litreyi geçmeyenler

165 (ABD Doları/Adet)

8544.30.00.00.00

8544.42.90.00.00

Yalnız Akü Takviye Kablosu

30 (ABD Doları/Kg*)

*Kg: Brüt ağırlık

Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 25 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, gümrük kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. 

Tebliğ, yayım tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.

3- Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (No: 68)

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğin amacı, karayolunun bakımı, korunması ile karayolu ve taşımanın yönetimine ilişkin giderlere katkıda bulunmak  üzere; sınır kapılarımızdan giriş ve çıkış yapan yabancı veya geçici plakalı taşıtlardan alınacak geçiş ücretlerinin düzenlenmesidir.

Eşya/yük taşımaya mahsus yabancı plakalı dolu veya boş taşıtlardan;

a) Anlaşmalı ülke taşıtlarından bir birim taşıt veya taşıt katarı için;Taşıt + Yük toplamının Ton x Km’si için 0,01 Euro veya karşılığı Türk Lirası,

b) Anlaşmasız ülke taşıtlarından bir birim taşıt veya taşıt katarı için;Taşıt + Yük toplamının Ton x Km’si için 0,015 Euro veya karşılığı Türk Lirası,

geçiş ücreti alınır ve bu taşıtların giriş ve çıkışlarına izin verilir.

Otomobiller hariç, geçici plakalı taşıtların ülkemizden transit geçişlerinde sınırdan girişte olmaküzere;

a) Boş motorlu ve motorsuz taşıtlardan taşıt başına 600 Euro veya karşılığı Türk Lirası ücret alınır.

b) Yüklü motorlu ve motorsuz taşıtlardan taşıt başına 1200 Euro veya karşılığı Türk Lirası ücret alınır.

c) Kamyonet ve minibüs cinsi taşıtlardan bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ücretin ¼’ü (bir bölüdördü) alınır.

Türkiye’ye ithal edilerek getirilen eşya/yük taşımaya mahsus geçici plakalı yüklü taşıtlardan sınırdan girişte taşıt başına 600 Euro veya karşılığı Türk Lirası ücret alınır.

Tebliğ’de yazılı ücretlerin tahsili Maliye Bakanlığınca yapılır.

Tamir, bakım, onarım, tadilat amacıyla veya geçici ithal kapsamında boş olarak ülkemize girişyapan ve ihraç yükü alarak dolu çıkış yapan yabancı ülke taşıtları için 600 Euro veya karşılığı Türk Lirası ücret alınır.

Tebliğ, 1/9/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.