06.06.2013-28669 ve 05.06.2013-28668 (M) tarih ve sayılı Resmi Gazeteler içeriği: gümrük kontrolü altında işleme rejimi, 3102 li gtiplerde ithalat06.06.2013 tarih ve 28669 sayılı Resmi Gazete içeriği

ve 

05.06.2013 tarih ve 28668 sayılı Mükerrer Resmi Gazete içeriği

 

06.06.2013 tarih ve 28669 sayılı Resmi Gazete içeriği
1-Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 4) 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğ ile Gümrük Kontrolü Altında İşleme rejimi ile ilgili mevzuatta değişiklikler yapılmış olup, ana başlıkları ile aşağıdaki gibidir.

1-  5/12/2009 tarihli ve 27423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Önceki halinde, “gümrük vergileri” olan ibare, “ithalat vergileri” olarak değiştirilmiş, bu değişiklik, içerik veya uygulamada herhangi bir farklılığa yol açmamıştır.

 

Eski Hali

Yeni Hali

MADDE 1 – (1)  Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmelerine ilişkin işlemler; gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 123 ila 127 nci maddeleri ve 7/10/2009 tarihli 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 308 ila 327 nci ve 370 ila 375 inci maddeleri uyarınca bu Tebliğ kapsamında gerçekleştirilir. 

“MADDE 1 – (1) Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin ithalat vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmelerine ilişkin işlemler; gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 123 ila 127 nci maddeleri ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 308 ila 327 nci ve 370 ila 375 inci maddeleri uyarınca bu Tebliğ kapsamında gerçekleştirilir.”

 

2- Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir. Değişiklikle, gümrük kontrolü altında işleme izin başvurusunun,Ek-55 nolu form ile, işleme faaliyetinin yapılacağı yerdeki yetkili gümrük idaresinden, bulunmuyorsa en yakın yetkili bir gümrük idaresinden yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Eski Hali

Yeni Hali

(1) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi izin başvurusu  Gümrük Yönetmeliğinin 55 no.lu ekinde yer alan form ile bu Tebliğin ekinde yer alan gümrük müdürlüklerine yapılır.

(1) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi izin başvurusu Gümrük Yönetmeliğinin 55 no.lu ekinde yer alan form ile bu Tebliğin ekinde yer alan işleme faaliyetinin yapılacağı yerdeki yetkili gümrük müdürlüğüne, yetkili gümrük müdürlüğünün bulunmaması halinde işleme faaliyetinin yapılacağı yere en yakın yetkili gümrük müdürlüklerine yapılır.

“(6) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi beyannamesi izin veren gümrük müdürlüğünce tescil edilir.”

 

3-Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Değişiklikle, mücbir sebeplerin dayanağı olan mevzuat ve maddesi değiştirilmiş, bu şekilde mücbir sebep hallerinde genişlemeye gidilmiş, mücbir sebep hallerinin ispatı ise konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerin sunulmasına bağlanmıştır.

Eski Hali

Yeni Hali

(3) 29/9/2009 tarihli 15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 111 inci maddesinde belirtilen mücbir sebep ve beklenmeyen hallerin gümrük kontrolü altında işleme izin belgesinin geçerlilik süresi içerisinde meydana gelmesi halinde, iznin süresi uzatılabilir.

(6) 29/9/2009 tarihli 15481 sayılı Kararın 111 inci maddesinde belirtilen mücbir sebep ve beklenmeyen haller nedeniyle izin kapsamında ithal edilen eşyanın, yerine konulamayacak şekilde telef veya kaybının ispat edilmesi durumunda, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında verilen izin, bu eşyanın işlenerek serbest dolaşıma sokulması aranmaksızın kapatılır.

(3) Gümrük Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen mücbir sebep ve beklenmeyen hallerin gümrük kontrolü altında işleme izin belgesinin geçerlilik süresi içerisinde meydana gelmesi halinde, iznin süresi uzatılabilir.

6) Mücbir sebep ve beklenmeyen haller nedeniyle izin kapsamında ithal edilen eşyanın, yerine konulamayacak şekilde telef veya kaybının ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle ispat edilmesi durumunda, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında verilen izin, bu eşyanın işlenerek serbest dolaşıma sokulması aranmaksızın kapatılır.

 

4- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Değişiklikle, verilen gümrük kontrolü altında işleme iznine ait , gümrük gözetimini etkileyebilecek hallerin de, izni veren gümrük müdürlüğüne bildirilmesi zorunluluk haline getiriilmiştir.

Gümrük gözetiminin tanımı ise şöyledir: gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere gümrük idareleri tarafından genel olarak uygulanan işlemler.

Eski Hali

Yeni Hali

(4) Rejimin kullanılmasına ilişkin şartlar verilen izinde belirtilir. İzin hak sahibi, iznin verilmesinden sonra ortaya çıkan ve iznin devamını veya içeriğini etkileyebilecek her türlü gelişmeyi izni veren gümrük müdürlüğüne bildirmek zorundadır. 

“(4) Rejimin kullanılmasına ilişkin şartlar verilen izinde belirtilir. İzin hak sahibi, iznin verilmesinden sonra ortaya çıkan ve iznin devamını, içeriğini veya gümrük gözetimini etkileyebilecek her türlü gelişmeyi izni veren gümrük müdürlüğüne bildirmek zorundadır.”

 

5- Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Değişiklikle, alınan izne istinaden, eşyalara gerekli işlemlerin yapıldığına dair ilgili müdürlükçe istenen yetkilendirilmiş gümrük müşaviri raporundan, mücbir sebep halleri ile tamamen telef olan eşyalar muaf tutulmuştur. Çünkü, bu halin ispatı yukarıda ki maddelerde belirtildiği üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle ayrıca ispat edilmek durumundadır.

Ayrıca, daha evvel bu maddenin 2.fıkrasında bulunan ” Gümrük kontrolü altında işleme rejimi beyannamesi izin veren gümrük müdürlüğünce tescil edilir.” ibaresi, aynı tebliğin 2. maddesinin 6. fıkrası olarak yeniden düzenlenmiştir. İbare aynı olup, sadece tebliğdeki yeri değiştirilmiştir.

Eski Hali

Yeni Hali

MADDE 5 – (1) Rejimin ibrasında Gümrük Yönetmeliğinin 374 ve 375 inci maddelerinde belirtilen şartların yerine getirilip getirilmediğine yönelik olarak yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenen tespit raporu Gümrük Yönetmeliğinin 325 inci maddesi gereğince izin belgesinde öngörülen süre içerisinde veya en geç bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde gümrük müdürlüğüne sunulur. 
(2) Rejime ilişkin gümrük beyannamesi izni veren gümrük müdürlüğüne verilir. Ancak, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine  tabi tutulmasına ilişkin beyanname yetkili başka bir gümrük müdürlüğüne de verilebilir.

“MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası saklı kalmak kaydıyla, rejimin ibrasında Gümrük Yönetmeliğinin 374 ve 375 inci maddelerinde belirtilen şartların yerine getirilip getirilmediğine yönelik olarak yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenen tespit raporu Gümrük Yönetmeliğinin 325 inci maddesi gereğince izin belgesinde öngörülen süre içerisinde veya en geç bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde gümrük müdürlüğüne sunulur.

(2) İşlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin beyanname yetkili başka bir gümrük müdürlüğüne de verilebilir.”

 

6- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir. Değişiklikle, eşyaların rejime girişi sırasında alınan teminatların iadesi ile ilgili olarak, mücbir haller ile telef olan eşyaların bulunması halinde,buna ait tespitin de yapılmasına istinaden teminatların iade edilebileceği hükme bağlanmıştır.

Eski Hali

Yeni Hali

b) İkincil işlem görmüş ürünler için bu Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen işlemin yapıldığının, tespiti halinde, teminat iade edilir.

“b) İkincil işlem görmüş ürünler için bu Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen işlemin yapıldığının,

c) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası uyarınca izin verilen eşyanın telef veya kaybının, tespiti halinde teminat iade edilir.”

 

7- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Değişiklikle, değişen Bakanlık ünvanı revize edilmiştir.

Eski Hali

Yeni Hali

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

MADDE 9 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

 

8- Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Değişiklikle, değişen Bakanlık ünvanı revize edilmiştir.

Eski Hali

Yeni Hali

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
 

 

9- Aynı Tebliğin Eki “Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzinleri Vermeye Yetkili Gümrük Müdürlükleri Listesi”nde yer alan “Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü” ibaresi “Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü” olarak değiştirilmiş ve aynı listeye aşağıdaki gümrük müdürlükleri eklenmiştir. Değişiklikle, yine daha evvel değişen gümrük idaresi ünvanı tebliğde düzeltilmiş ve ortaya çıkan ihtiyaçlar neticesinde yeni iki gümrük idaresi daha izinler konusunda yetkilendirilmiştir.

Eklenen gümrük idareleri

“33- Dilovası Gümrük Müdürlüğü

34- Biga Gümrük Müdürlüğü”

Tebliğ, yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.

 


2- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğde yapılan değişiklikle, 3102.30 Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın) (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat hariç),

3102.40 Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları,

3102.50 Sodyum nitrat,

3102.60 Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları,

tarife alt pozisyonu kapsamındaki eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri için yetkili olan gümrük müdürlüklerine Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü” eklenmiştir.

Tebliğ, yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir..

Tebliğin tam metni için tıklayınız.

 

 

3-Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğ ile, daha evvel yeknesak olarak Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin, izleyen hesap döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere ibraz edilip, son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunlu iken, değişiklik ile defterlerin onaylatılma süreleri ayrılmış, yevmiye defterinin onaylatılma süresi 3 aydan 6 aya uzatılmış, yönetim kurulu kararı defterinin onaylatılma süresi ise 3 aydan, 1 aya çekilerek kısaltılmıştır. 

Yevmiye defteri ile ilgili düzenleme 01.01.2013 tarihi itibariyle geçerli olacak olup, yönetim kurulu kararı defteri ile ilgili düzenleme bugün itibariyle yürürlükte(geçerli) sayılacaktır.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.

 

 

05.06.2013 tarih ve 28668 sayılı Mükerrer Resmi Gazete içeriği

1-Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamız Hakkında Karar-2013/4728

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Kararın konusu , 17/1/2013 tarihli ve 6403 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli “Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme”ye katılmamızın kararlaştırılmasıdır.

Anlaşma; konteynerlerin elleçlenmesi, istiflenmesi ve taşınmasında insan hayatının emniyetinin üst düzeyde sağlanması ihtiyacına binaen, uluslararası konteyner taşımacılığının kolaylaştırılması için uluslararası ortak emniyet koşullarının belirlenmesi amacıyla kabul edilmiştir.

Kararın tam metni için tıklayınız.