03.08.2013 tar.ve 28727 say. Resmi Gazete içeriği:Nihai kullanım başv.değişiklik, transit işlemlerinde değişiklik,Güm.Kon.Alt.İşleme.yetkili gümrük03.08.2013 tarih ve 28727 sayılı Resmi Gazete içeriği: 

Başlıklar:

1. Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 5)


1- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Yönetmelik ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

a) Nihai kullanıma tabi eşya ile ilgili izin hak sahibinin, izin belgesinde öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren otuz günlük süreyi aştıktan sonra izin veren gümrük idaresine müracaatı durumunda,yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından düzenlenecek rapora istinaden iş ve işlemler tamamlanıyordu. Bu uygulama yürürlükten kaldırıldı.

b) Geriye dönük bir nihai kullanım izninin alınabilmesi için, eşya üzerindeki gümrük gözetiminin sona ermemiş olması şartının olduğu maddenin kapsamı genişletimiştir.

c) Bir Türk limanından başka bir Türk limanına transit olunacak eşyayı, yalnız Türk bandıralı gemiler nakledebilir kısıtı ile ilgili hüküm kaldırıldı.

d) Yabancı limanlara yapılacak transit isteklerinin kabulü için, özet beyan veya özet beyan yerine geçen belgelerde eşyanın gideceği yerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yabancı bir liman olarak gösterilmesi gereklilğine ilişkin hüküm kaldırıldı.

e) Serbest dolaşımda bulunan ve bulunmayan eşyayı birlikte taşıyan Türk bandıralı gemilerin sahip, kaptan veya acenteleri, bu iki türlü eşyanın birbirine karışmaması için, gereğine göre, bunları ayrı yer ve bölümlere koymak veya gümrük idaresince uygun görülecek tedbirleri almak zorunda olduklarını ifade eden hüküm de yine kaldırıldı.

Yönetmelik, yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.

2- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 5)

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğ ile “Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü”, gümrük kontrolü altında işleme izinleri vermeye yetkili gümrük müdürlükleri arasına katılmıştır.

Tebliğ, yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.