02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete içeriği: Finansal kiralama da KDV istisnası, Ev hayvanlarına ait yemlerin ithal-ihraç…tebliği kalktı.02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete içeriği: 

Başlıklar:

1. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun-6495 

2. Ev Hayvanları Yemlerinin İthalat, İhracat, Üretim ve Satışıyla İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 1996/8)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/39) 


1- Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun-6495

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Kanunun sektörümüzle ilgili kanunlarda yaptığı değişiklikler aşağıdaki gibidir.

A- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun  17 nci maddesinin, “diğer istisnalar” başlıklı dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenere, istisnalar kapsamına alınmıştır.

“y) 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında; finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralanmaya konu taşınmazların kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri.”

B- 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 221 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Değişiklikle, metide geçen “belirlenir” ibareleri “tespit edilir” şeklinde değiştirilmiş ve 657 sayılı Devlet Memurları kanunu geçen ibarenin başına kanuna ait tarih olan “14/7/1965 tarihli ve” ibaresi eklenmiştir.

“İlgililerden  tahsil edilecek  fazla çalışma ücretlerinin miktarı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Fazla çalışma ücreti olarak yatırılan tutarlar, personelin fazla çalışma süresi, görev yapmış olduğu yer, görevinin önem ve güçlüğü, sınıfı, kadro unvanı gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatına ait kadro ve pozisyonlarda bulunanlardan ithalat ve ihracat, giriş ve çıkış işlemlerinin yapıldığı gümrük idarelerinde gümrük işlemlerini yürüten memurlar (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı Cetvel kapsamında yer alan kadrolarda bulunanlar hariç) ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalışan sözleşmeli  personele ödenmek üzere Ankara Gümrük Muhasebe Birimi hesabına aktarılır. Söz konusu ödemeler, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak aylık miktarı (36.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, Gümrük ve Ticaret Bakanı tarafından tespit edilir. Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak fazla çalışma ücretinin net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla tespit edilmiş olan ek ödemenin net tutarından az olamaz. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeline yapılacak ödemeler de Ankara Gümrük Muhasebe Birimine aktarılan tutarlardan karşılanır. Bu madde uyarınca yapılan ödemelerden sonra yıl sonu itibarıyla hesapta kalan tutar, takip eden ocak ayı sonuna kadar bütçeye gelir kaydedilir. Bu madde kapsamında personele yapılması gereken ödemelerin Ankara Gümrük Muhasebe Birimi hesabına aktarılan tutarı aşması hâlinde, aradaki fark Maliye Bakanlığı tarafından personel giderlerini karşılama ödeneğinden Bakanlık bütçesine bu amaçla aktarılacak ödenekten karşılanır.”

Kanunun yukarıdaki hükümleri, yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Kanunun tam metni için tıklayınız.

2- Ev Hayvanları Yemlerinin İthalat, İhracat, Üretim ve Satışıyla İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 1996/8)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/39)

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğ, 1734 sayılı yem kanunu ye yem yönetmeliği gereğince; karma yemler grubunda yer alan ve doğrudan hayvanlara yedirilen ev hayvanları yemlerinin, üretim, ithalat, ihracat ve satışında uyulması gerekli hususları düzenleyen tebliği yürürlükten kaldırmıştır.

Tebliğ, yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.