02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete içeriği: 69.11-69.12 Çin menşe gözetim kalktı, 7009.91 gtip kota, 3920.20.21.00.19 gtip kota.1-İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/6)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğ ile, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli, aşağıdaki tablo muhteviyatı eşyalar ile ilgili gözetim tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

G.T.P.

Eşya Tanımı

69.11

 Porselen veya çiniden sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası

69.12

 Seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (porselen veya çiniden olanlar hariç)

Tebliğ yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni aşağıdaki gibidir.

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/6)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 6/2/2008 tarihli ve 26779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

2-İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2013/4)

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğ ile, 7009.91 GTP’li eşyanın İran menşeli olanları için yürürlükte bulunan korunma önleminin, dört yıl süreyle uzatılmasına, kota miktarının aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

1.Dönem

(3/7/2013-2/7/2014)

2.Dönem

(3/7/2014-2/7/2015)

3.Dönem

(3/7/2015-2/7/2016)

4.Dönem

(3/7/2016-2/7/2017)

Kota Miktarı

1.800 Ton

1.890 Ton

1.985 Ton

2.084 Ton

Kota başvuru, dağıtım ve kullanım usul ve esasları çıkarılacak olan tebliğler ile ilan edilecektir.
Tebliğ 03.07.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.

3-İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2013/5)

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğ ile, 3920.20.21.00.19 GTİP’li eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında 4 (dört) yıl süreyle miktar kısıtlaması (kota) şeklinde korunma önlemi uygulanmasına ve kota miktarının aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde tespit edilmesine karar verilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşyanın

Tanımı

Kota Miktarı

1. Dönem*

2. Dönem*

3. Dönem*

4. Dönem*

3920.20.21.00.19

Diğerleri

1.149 Ton

1.183 Ton

1.218 Ton

1.255 Ton

 *Korunma önleminin uygulanacağı her bir dönem, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri kapsamaktadır.
Kota başvuru, dağıtım ve kullanım usul ve esasları çıkarılacak olan tebliğler ile ilan edilecektir.

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.

4-Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi ve İzlenmesine İlişkin Tebliğ

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğ, yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların, ithal edilmesine ilişkin uygunluk belgesi düzenlenmesi ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Başvurular, EVIS kısa adıyla anılan, Şeker Kurumu Elektronik Veri İşleme Sistemi üzerinden yapılacak olup detayları tebliğde mevcuttur.

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcılar (YYT) tanımı, Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P.) ve madde isimleri ile belirtilen(aşağıdaki tablodaki) ürünleri ifade etmektedir.

G.T.İ.P

Madde İsmi

2924.29.98.00.32

2924.29.98.00.34

Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)

Neotam

2925.11.00.10.00

Sakkarin

2925.11.00.20.11

Sodyum sakkarin (çözünür sakkarin)

2925.11.00.20.19

Sakkarinin diğer tuzları

2929.90.00.00.13

Sodyum siklamad

2929.90.00.00.14

Kalsiyum siklamad

2929.90.00.00.17

Siklamik asit

2932.19.00.00.11

Sukraloz

2934.99.90.90.14

Asesülfam-K (6-metil-1,2,3-okzatiasin-4(3H)one-2,2-dioksit potasyum tuzu)

2934.99.90.90.21

Aspartam asesülfam tuzu

2938.90.90.90.14

2938.90.90.90.15

Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC)

Steviol glikozitler

3504.00.90.00.11

Thaumatine

3824.90.97.90.61

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı karışımları

Uygunluk belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

Belgelerin süresi uzatılamaz
Uygunluk belgesi kapsamında ithalatı yapılan yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların belge başvurusunda beyan edilen amaca uygun kullanılıp kullanılmadığının tespiti için gerekli hallerde ithalatçılardan/satın alan firmalardan/nihai üreticilerden ek bilgi ve belge alınır. Gerekli görülmesi halinde kontrol amaçlı olarak yerinde inceleme yapılır.

Uygunluk belgesi başvuruları ile ilgili hususlarda uygulamaya yönelik her türlü önlemi almaya ve düzenlemeleri yapmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye ve EVİS ile ilgili yaşanacak teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sorunları gidermeye yönelik uygulama usul ve esaslarını belirlemeye Şeker Kurulu yetkilidir.

Kuruma bildirilmeksizin, ithal edilme amacına uygun olarak satış/kullanım yapmayan ithalatçılara iki yıl süreyle YYT uygunluk belgesi düzenlenmez.

Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara iki yıl boyunca uygunluk belgesi düzenlenmez.

 Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 8/11/2012 tarihli ve 28461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 264/6 sayılı Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Elektronik Ortamda Uygunluk Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Karara göre düzenlenmiş bulunan ithalat uygunluk belgeleri ile bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan başvurular için düzenlenen ithalat uygunluk belgeleri anılan Karara göre geçerliliklerini korur.

Tebliğ yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.