01.08.2013 tarih ve 28725 sayılı Resmi Gazete içeriği: 0806.20 Kurutulmuş üzüm gözetim tutarı arttı,”kromlu deri”kayda bağlı ihracat kapsamına alındı.01.08.2013 tarih ve 28725 sayılı Resmi Gazete içeriği: 

Başlıklar:

1. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2. İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat: 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2013/5)


1- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğ ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

a. Kurutulmuş üzüm gözetimine mesnet teşkil eden CIF kıymet tutarı, 2.000.- ABD Doları/Ton’dan, 3.000.- ABD Doları/Ton’a çıkartılmış ve gözetime ilişkin tebliğdeki tablonun son hali aşağıdaki gibi olmuştur.

G.T.P.

Eşya Tanımı

CIF Kıymet  (ABD Doları/Ton*)

0806.20

Kurutulmuş

3.000-

*Ton: Brüt ağırlık        

b. Tebliğdeki “Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca” ibaresi “Ekonomi Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

c. Yine tebliğe ekli Ek 1’de yer alan “T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA” ibaresi “T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA” olarak değiştirilmiştir.

d.Tebliğin Ek 2’sini oluşturan “GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER” yeniden düzenlenmiş ve aşağıdaki şekli almıştır.

“GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1 – Beyan sahibine ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti, beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti, bu belgelerin birer fotokopisi. (Anılan belgelerin asılları ilk başvuruda verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine iade edilir. Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası başvuru formunda belirtilir.)

2 – İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın 2 nüsha sureti. (Proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistikî birim bazında miktarı ve ağırlığı ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir.)

Tebliğ, yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.

2- İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat: 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2013/5)

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğ ile, ihracatı müsaadeye,kayda bağlı veya miktar kısıtlamasına tabi eşyaların listelendiği İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat: 2006/7) ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 26 ncı sıra olarak aşağıdaki (eşya) madde eklenmiştir.

“26 – Kromlu deriler (GTİP No: 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21) ”

Bahse konu tebliğdeki yürütme yetkisine ait ibare “Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.”şeklinde iken, bu değişiklikle bu ibarede  “Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.” şeklini almıştır.

Tebliğ, yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni için tıklayınız.