01.06.2013 tarih ve 28664 sayılı Resmi Gazete içeriği: 70.05 gtip gözetim kalktı, 7606 ve 7607 gözetim kalktı, tahsilat işlemleri tebliğinde Torba kan1-İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/5)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğ; 70.05 gümrük tarife pozisyonlu ve “float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) emici (absorplayıcı) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın fakat başka şekilde işlenmemiş” tanımlı eşyanın (düzcam) ithalatındaki  gözetim uygulamasına ilişkin,  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/5)’in yürürlükten kaldırılması ile ilgilidir. 

Tebliğ, yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni aşağıdaki gibidir.

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/5)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/4/2006 tarihli ve 26132 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

2- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/35)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğ, aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın  Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatındaki gözetim uygulaması ile ilgili İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/35)’in  yürürlükten kalkması ile ilgilidir.

 

G.T.P.

Eşya Tanımı

 

 

76.06

 

 Aluminyum saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 0,2 mm. yi geçenler)

 

 

76.07

 Aluminyumdan yapraklar ve şeritler (baskılı veya baskısız, kağıt, karton, plastik maddeler veya benzerlerinden bir mesnet üzerine tesbit edilmiş olsun olmasın) (mesnedi hariç kalınlığı 0,2 mm. yi geçmeyenler)

 

Tebliğ, yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni aşağıdaki gibidir.

 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/35)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/12/2007 tarihli ve 26740 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/35) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

3- Tahsilât İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Tebliğin konusu; Tahsilât İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’ nde yapılan bir takım revizelerdir.

Aşağıda, yapılan değişikliklere ait detayları bulabilirsiniz.

A. Tahsilât İşlemlerine İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin tahakkukların tebliği ile ilgili 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik daha evvel Torba Kanun ile Gümrük Kanunu’nun 231. Maddesinde yapılan revizyonun ilgili tebliğde de düzenlenmesidir. Revizyonla; vergi aslına bağlı para cezalarının verginin zaman aşımı süresine tabi tutulması sağlanarak, zamanaşımı süresine 3 yıl olarak sınırlama getirilmiştir.

Eski Hali

Yeni Hali

 (2) Vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak para cezalarına ilişkin tebligat, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 20 nci maddesinde belirtilen ve kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesi veya neticesinin gerçekleşmesinden itibaren sekiz yıl içinde, usulsüzlük cezalarına ilişkin tebligat ise söz konusu fiilin işlenmesi veya neticesinin gerçekleşmesinden itibaren üç yıl içinde yapılır.

 

“(2) Gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezalarının zamanaşımı, bu idari para cezalarına ilişkin gümrük vergilerinin zamanaşımına tabidir.”

B.       Aynı Tebliğin gümrük vergilerinin kesinleşmesi ile ilgili 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Değişiklikle, gümrük vergi ve cezalarının tebliği, kayda alınması, kesinleşerek, takibinin yapılması hususundaki maddede, yine Torba kanun olarak adlandırdığımız 6455 sayılı Kanun’un, gümrük kanununda yaptığı değişiklik, tebliğde de revize edilmiştir. Özellikle cezaların kesinleştiği tarihler konusunda, madde madde ve çok açıklayıcı bir hüküm olmuş.

Eski Hali

Yeni Hali

     Gümrük vergilerinin kesinleşmesi

MADDE 6 – (1) Tebliğ edilen gümrük vergilerine ve para cezalarına karşı on beş gün içinde itirazda bulunulmaması veya süresi içinde idari yargı mercilerine başvurulmaması hallerinde, söz konusu vergiler ve para cezaları bu sürelerin bittiği tarihte kesinleşir. Dava açılması halinde ise mahkemece yükümlü aleyhine verilen kararın gümrük idaresine tebliğ edildiği tarihte alacak tahsil edilebilir hale gelir.

 

“Gümrük vergileri ve para cezalarının tebliği, kayda geçirilmesi, kesinleşmesi ve izlenmesi

MADDE 6 – (1) Düzenlenen gümrük vergileri ve para cezalarına ilişkin kararlar;

a) Tarih sırasına göre numara verilerek elektronik ortamda kayda alınır.

b) Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları Takip Programına tebliğ tarihi, adına karar düzenlenen kişi veya tüzel kişilerin adı, unvanı, vergi kimlik numarası, TC kimlik numarası ile yabancı şahıs veya firmaların adı ve unvanı, pasaport numarası, taşıt plakası, cezaların türleri itibariyle kaynağı da belirtilmek suretiyle kaydedilir ve ödeme, itiraz, kesinleşme, uzlaşma statüleri izlenerek durumları bu programdan takip edilir.

c) Konusu ve yükümlüsünün aynı olması, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık bulunması şartıyla; birden fazla işleme veya beyannameye ilişkin gümrük vergileri ve para cezalarına tek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenebilir. Kararların yasal dayanağı olan işlem veya beyanname bilgileri karara ek yapılmaz, kararın içinde belirtilir.

(2) 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilen kararlar;

a) Kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 4458 sayılı Kanunun 242 nci maddesinde belirtilen 15 günlük idari itiraz süresinin bitiminde,

b) 4458 sayılı Kanunun 242 nci maddesi uyarınca idari itirazda bulunulması halinde itirazın reddine ilişkin kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren bu karara karşı idari yargıya başvurma için 2577 sayılı Kanunda belirtilen süre içerisinde,

c) İdari yargıya başvurulması halinde; yargı kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren söz konusu yargı kararına bir üst mahkeme nezdinde başvuru yapılması için gerekli olan 30 günlük sürenin bittiği tarihte,

ç) İdari yargı kararına karşı bir üst mahkeme nezdinde başvuru yapılmışsa başvuru üzerine verilen kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren kararın düzeltilmesi talebinde bulunulması için gerekli olan 15 günlük sürenin bitiminde,

d) Süresi içinde idari yargı kararının düzeltilmesi talebinde bulunulması halinde idare lehine verilen kararın tebliğ edildiği tarihte,

kesinleşir.”

 

C.       Aynı Tebliğin tahakkukta zamanaşımı ile ilgili 10 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. Revizyon ile; daha evvelki madddelerde, vergi aslına bağlı para cezalarının verginin zaman aşımı süresine tabi tutulması sağlanarak, zamanaşımı süresine 3 yıl olarak sınırlandırma getirilmesi nedeniyle, bu fıkraların hükmü kalmadığından kaldırılmıştır.

Yürürlükten kalkan fıkralar

(4) Üç yıllık tahakkuk zamanaşımı süresi, gümrük vergileri ve bunlara bağlı gecikme zammı oranında faiz ve gecikme zammı gibi fer’iler için geçerlidir.

(5) Vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak para cezalarında tahakkuk zamanaşımı süresi, 5326 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen ve kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesi veya neticesinin gerçekleşmesinden itibaren sekiz yıl, usulsüzlüklere ilişkin cezalarda ise zamanaşımı süresi üç yıldır.

 

D.      Aynı Tebliğin, mahal tanımı ile ilgili 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “başmüdürlükleri” ibaresi “bölge müdürlükleri” olarak değiştirilmiştir. Değişiklik, yine geçtiğimiz senelerde “Başmüdürlüklerin”, “Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine” dönüştürülmesi ile ilgilidir. Haliyle, gümrük mevzuatında yeri kalmayan Başmüdürlük ifadesi revize edilmiştir.

E.       Aynı Tebliğin, tecil ve taksitlendirme yetkisi ile ilgili 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Gümrükler Kontrol Genel Müdürü” ibaresi “Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü” olarak, (ç) bendinde yer alan “Gümrük Müsteşarı” ibaresi “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı” olarak ve (d) bendinde yer alan “Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Gümrük ve Ticaret Bakanı” olarak değiştirilmiştir. Bu maddede de yine zamana değişen birim ve müdürlük isimlerine ait revizenin, söz konusu tebliğ içine aktarılması, revize edilmesi ile ilgilidir.

F.       Aynı Tebliğin, çok zor durum halinin tespiti ile ilgili 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bu maddede de yine zamana değişen birim ve müdürlük isimlerine ait revizenin, söz konusu tebliğ içine aktarılması, revize edilmesi ile ilgilidir.

Eski Hali

Yeni Hali

(3) İhbar, şikâyet veya bariz bir şüphe olması durumunda Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü Kontrolörleri vasıtasıyla Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu veya Çok Zor Durum Halinin Tespitine İlişkin Raporda yer alan bilgilerin doğru olup olmadığı yönünde gerekli inceleme yapılır. Yapılacak olan inceleme sonucunda oranların hesaplanmasına esas olan bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması halinde tecil ve taksitlendirme işlemi iptal edilir. Yanıltıcı rapor düzenlediğinin tespit edilmesi halinde, ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşaviri hakkında Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi hükümleri uygulanmakla beraber düzenleyeceği başkaca raporlara da itibar edilmez.

 

(5) Kamu kurum ve kuruluşlarının çok zor durum hali tespitleri Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü Kontrolörlerince yapılır.

 

“(3) İhbar, şikâyet veya bariz bir şüphe olması durumunda Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu veya Çok Zor Durum Halinin Tespitine İlişkin Raporda yer alan bilgilerin doğru olup olmadığı yönünde gerekli inceleme yapılır. Yapılacak olan inceleme sonucunda oranların hesaplanmasına esas olan bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması halinde tecil ve taksitlendirme işlemi iptal edilir. Yanıltıcı rapor düzenlediğinin tespit edilmesi halinde, ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşaviri hakkında Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi hükümleri uygulanmakla beraber düzenleyeceği başkaca raporlara da itibar edilmez.”

“(5) Kamu kurum ve kuruluşlarının çok zor durum hali tespitleri Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yapılır.”

 

 

G.      Aynı Tebliğin, tecil ve taksitlendirmeye ilişkin gümrük idarelerince yapılacak işlemler ile ilgili 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa”, “Başmüdürlüğe veya Başmüdürlük” ibaresi “Bölge Müdürlüğüne veya Bölge Müdürlüğü” olarak, aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü veya Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü” ibaresi “Bölge Müdürlüğü veya Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü” olarak, aynı maddenin dokuzuncu fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne)” ibaresi “Bakanlığa (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne)” olarak değiştirilmiştir. Bu maddede de yine zamana değişen birim ve müdürlük isimlerine ait revizenin, söz konusu tebliğ içine aktarılması, revize edilmesi ile ilgilidir.

H.      Aynı Tebliğin, terkin işlemleri ile ilgili 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir. Bu maddede de yine zamana değişen birim ve müdürlük isimlerine ait revizenin, söz konusu tebliğ içine aktarılması, revize edilmesi ile ilgilidir.

İ.         Aynı Tebliğin, tahsil imkansızlığı sebebiyle terkin ile ilgili 25 inci maddesinde yer alan “Müsteşarlığımıza” ibaresi “Bakanlığımıza” olarak değiştirilmiştir. Bu maddede de yine zamana değişen birim ve müdürlük isimlerine ait revizenin, söz konusu tebliğ içine aktarılması, revize edilmesi ile ilgilidir.

J.        Aynı Tebliğin, para cezalarının geri verilmesi ile ilgili 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü veya Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü” ibaresi “Bölge Müdürlüğü veya Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir. Bu maddede de yine zamana değişen birim ve müdürlük isimlerine ait revizenin, söz konusu tebliğ içine aktarılması, revize edilmesi ile ilgilidir.

K.       Aynı Tebliğin, geri verilecek verginin muaccel hale gelen borçtan mahsup edilmesi ile ilgili 35 inci maddesinde yer alan “Müsteşarlığımıza” ibareleri “Bakanlığımıza” olarak değiştirilmiştir. Bu maddede de yine zamana değişen birim ve müdürlük isimlerine ait revizenin, söz konusu tebliğ içine aktarılması, revize edilmesi ile ilgilidir.

L.       Aynı Tebliğin, yetki ile ilgili 39 uncu maddesinde yer alan “Müsteşarlık (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)” ibaresi “Bakanlık (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü)” olarak değiştirilmiştir. Bu maddede de yine zamana değişen birim ve müdürlük isimlerine ait revizenin, söz konusu tebliğ içine aktarılması, revize edilmesi ile ilgilidir.

M.     Aynı Tebliğin, yürütme ile igili 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bu maddede de yine zamana değişen birim ve müdürlük isimlerine ait revizenin, söz konusu tebliğ içine aktarılması, revize edilmesi ile ilgilidir.

Eski Hali

Yeni Hali

MADDE 41 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

MADDE 41 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

N.      Aynı Tebliğe ekli Ek 2, Ek 4 ve Ek 8’de yer alan “Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir. Tebliğ eki formlarda belirtilen ve değişen ilgili birimlerin isim değişikliği, ekler üzerinden revize edilmiştir.

 

Tebliğ, yayımı tarihinde(bugün) yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin tam metni aşağıdaki gibidir.

 

 

TAHSİLÂT İŞLEMLERİ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilât İşlemlerine İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezalarının zamanaşımı, bu idari para cezalarına ilişkin gümrük vergilerinin zamanaşımına tabidir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gümrük vergileri ve para cezalarının tebliği, kayda geçirilmesi, kesinleşmesi ve izlenmesi

MADDE 6 – (1) Düzenlenen gümrük vergileri ve para cezalarına ilişkin kararlar;

a) Tarih sırasına göre numara verilerek elektronik ortamda kayda alınır.

b) Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları Takip Programına tebliğ tarihi, adına karar düzenlenen kişi veya tüzel kişilerin adı, unvanı, vergi kimlik numarası, TC kimlik numarası ile yabancı şahıs veya firmaların adı ve unvanı, pasaport numarası, taşıt plakası, cezaların türleri itibariyle kaynağı da belirtilmek suretiyle kaydedilir ve ödeme, itiraz, kesinleşme, uzlaşma statüleri izlenerek durumları bu programdan takip edilir.

c) Konusu ve yükümlüsünün aynı olması, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık bulunması şartıyla; birden fazla işleme veya beyannameye ilişkin gümrük vergileri ve para cezalarına tek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenebilir. Kararların yasal dayanağı olan işlem veya beyanname bilgileri karara ek yapılmaz, kararın içinde belirtilir.

(2) 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilen kararlar;

a) Kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 4458 sayılı Kanunun 242 nci maddesinde belirtilen 15 günlük idari itiraz süresinin bitiminde,

b) 4458 sayılı Kanunun 242 nci maddesi uyarınca idari itirazda bulunulması halinde itirazın reddine ilişkin kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren bu karara karşı idari yargıya başvurma için 2577 sayılı Kanunda belirtilen süre içerisinde,

c) İdari yargıya başvurulması halinde; yargı kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren söz konusu yargı kararına bir üst mahkeme nezdinde başvuru yapılması için gerekli olan 30 günlük sürenin bittiği tarihte,

ç) İdari yargı kararına karşı bir üst mahkeme nezdinde başvuru yapılmışsa başvuru üzerine verilen kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren kararın düzeltilmesi talebinde bulunulması için gerekli olan 15 günlük sürenin bitiminde,

d) Süresi içinde idari yargı kararının düzeltilmesi talebinde bulunulması halinde idare lehine verilen kararın tebliğ edildiği tarihte,

kesinleşir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “başmüdürlükleri” ibaresi “bölge müdürlükleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Gümrükler Kontrol Genel Müdürü” ibaresi “Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü” olarak, (ç) bendinde yer alan “Gümrük Müsteşarı” ibaresi “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı” olarak ve (d) bendinde yer alan “Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Gümrük ve Ticaret Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İhbar, şikâyet veya bariz bir şüphe olması durumunda Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu veya Çok Zor Durum Halinin Tespitine İlişkin Raporda yer alan bilgilerin doğru olup olmadığı yönünde gerekli inceleme yapılır. Yapılacak olan inceleme sonucunda oranların hesaplanmasına esas olan bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması halinde tecil ve taksitlendirme işlemi iptal edilir. Yanıltıcı rapor düzenlediğinin tespit edilmesi halinde, ilgili yetkilendirilmiş gümrük müşaviri hakkında Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi hükümleri uygulanmakla beraber düzenleyeceği başkaca raporlara da itibar edilmez.”

“(5) Kamu kurum ve kuruluşlarının çok zor durum hali tespitleri Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa”, “Başmüdürlüğe veya Başmüdürlük” ibaresi “Bölge Müdürlüğüne veya Bölge Müdürlüğü” olarak, aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü veya Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü” ibaresi “Bölge Müdürlüğü veya Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü” olarak, aynı maddenin dokuzuncu fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne)” ibaresi “Bakanlığa (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinde yer alan “Müsteşarlığımıza” ibaresi “Bakanlığımıza” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü veya Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü” ibaresi “Bölge Müdürlüğü veya Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 35 inci maddesinde yer alan “Müsteşarlığımıza” ibareleri “Bakanlığımıza” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 39 uncu maddesinde yer alan “Müsteşarlık (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)” ibaresi “Bakanlık (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 41 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğe ekli Ek 2, Ek 4 ve Ek 8’de yer alan “Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.